Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: 18/22/IR Wykonanie robót budowlanych polegających na remoncie dachu budynku nr 17 zlokalizowanego na terenie Centrum Szkolenia Policji w Legionowie

Deadlines:
Published : 18-07-2022 12:44:00
Placing offers : 02-08-2022 11:00:00
Offers opening : 02-08-2022 11:30:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Construction work

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Ogłoszenie o zamówieniu.pdf pdf 169.6 2022-07-18 12:44:00 Proceeding
SWZ.pdf pdf 1574.84 2022-07-18 12:44:00 Proceeding
SWZ.docx docx 175.46 2022-07-18 12:44:00 Proceeding
Program funkcjonalno - użytkowy - budynek nr 17.PDF PDF 1719.3 2022-07-18 12:44:00 Proceeding
Załącznik nr 2 do SWZ - Formularz oferty.docx docx 40.27 2022-07-18 12:44:00 Proceeding
Załącznik nr 4 do SWZ - Zobowiązanie podmiotu o oddaniu Wykonawcy swoich zasobów ....docx docx 34.85 2022-07-18 12:44:00 Proceeding
Załącznik nr 5 do SWZ - Oświadczenie Wykonawcy w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy.docx docx 35.61 2022-07-18 12:44:00 Proceeding
Załącznik nr 6 do SWZ - Oświadczenie Wykonawcy o osobach zdolnych do wykonania zamówienia.docx docx 34.29 2022-07-18 12:44:00 Proceeding
Załącznik nr 7 do SWZ - Oświadczenie Wykonawcy o zatrudnieniu osób zgodnie z art. 95 ustawy.docx docx 34.81 2022-07-18 12:44:00 Proceeding
Załącznik nr 9 do SWZ - Istotne postanowienia umowy.docx docx 66.82 2022-07-18 12:44:00 Proceeding
Załącznik nr 10-10a - Oświadczenia dotyczące wykluczenia.docx docx 40.93 2022-07-18 12:44:00 Proceeding
Załącznik nr 11 do SWZ - Oświadczenie Wykonawcy dotyczące wskazania części zamówienia publicznego, której wykonanie Wykonawca powierzy Podwykonawcom.docx docx 34.87 2022-07-18 12:44:00 Proceeding
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia.pdf pdf 38.88 2022-07-19 14:27:34 Public message
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia nr 2.pdf pdf 43.27 2022-07-20 13:10:22 Public message
Załącznik nr 3 do SWZ - Oświadczenie Wykonawcy Podwykonawcy o braku podstaw do wykluczenia i spełnienia warunków udziału w postępowaniu.docx docx 44.13 2022-07-20 13:13:49 Public message
Załącznik nr 8 do SWZ - Wykaz robót budowlanych.docx docx 35.45 2022-07-20 13:13:49 Public message
Informacja z otwarcia ofert.docx docx 25.26 2022-08-02 12:35:01 Public message
Informacja o wyborze oferty.PDF PDF 438.43 2022-08-17 14:29:58 Public message
Ogłoszenie o wyniku postępowania.pdf pdf 69.11 2022-08-31 13:15:20 Public message
Ogłoszenie o wykonaniu umowy.pdf pdf 56.62 2022-10-28 13:43:36 Public message

Announcements

2022-10-28 13:43 Adam Kostecki Ogłoszenie o wykonaniu umowy

Ogłoszenie o wykonan [...].pdf

2022-08-31 13:15 Adam Kostecki Ogłoszenie o wyniku postępowania

Ogłoszenie o wyniku [...].pdf

2022-08-17 14:29 Adam Kostecki Działając na podstawie art. 253 ust. 1 pkt 1 oraz ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 poz. 1129, 1598, 2054, 2269, z 2022 r. poz. 25, 872 i 1079), Zamawiający przedstawia informację z o wyborze oferty.

Informacja o wyborze [...].PDF

2022-08-02 12:35 Adam Kostecki Działając na mocy art. 222 ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 poz. 1129, 1598, 2054, 2269, z 2022 r. poz. 25, 872 i 1079), Zamawiający przedstawia informację z otwarcia ofert w postępowaniu na wykonanie robót budowlanych polegających na remoncie dachu budynku nr 17 zlokalizowanego na terenie Centrum Szkolenia Policji w Legionowie (nr sprawy 18/22/IR)

Informacja z otwarci [...].docx

2022-08-02 11:00 Buyer message Kwota jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia - 280 850,00 zł
2022-07-20 13:13 Adam Kostecki Załącznik nr 3 i nr 8 do SWZ

Załącznik nr 3 do SW [...].docx

Załącznik nr 8 do SW [...].docx

2022-07-20 13:10 Adam Kostecki Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia nr 2

Ogłoszenie o zmianie [...].pdf

2022-07-19 14:27 Adam Kostecki Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

Ogłoszenie o zmianie [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)

The number of page views: 597