Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: 06/22 Przebudowa części budynku usługowo-magazynowego w zakresie zaprojektowania szatni wraz z węzłami sanitarnymi przy ul. Słowackiego 5

Deadlines:
Published : 30-06-2022 17:49:00
Placing offers : 11-07-2022 12:00:00
Offers opening : 11-07-2022 12:30:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Construction work

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Ogłoszenie o zamówieniu.pdf pdf 136.7 2022-06-30 17:49:00 Proceeding
SWZ z załącznikami-sig.pdf pdf 2273.36 2022-06-30 17:49:00 Proceeding
Zał. nr 1 - Dokumentacja techniczna.zip zip 45291.07 2022-06-30 17:49:00 Proceeding
Zał. nr 2 - Formularz ofertowy.docx docx 93.63 2022-06-30 17:49:00 Proceeding
Zał. nr 3 - Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postepowaniu.docx docx 90.35 2022-06-30 17:49:00 Proceeding
Zał. nr 4 - Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia.docx docx 90.51 2022-06-30 17:49:00 Proceeding
Zał. nr 5 - Wykaz robót budowlanych.docx docx 89.99 2022-06-30 17:49:00 Proceeding
Zał. nr 6 - Wykaz osób.docx docx 89.83 2022-06-30 17:49:00 Proceeding
Zał. nr 7 - Propozycja treści zobowiązania podmiotu.docx docx 90.55 2022-06-30 17:49:00 Proceeding
Zał. nr 8 - Oświadczenie Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamównienia.docx docx 90.02 2022-06-30 17:49:00 Proceeding
Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania-sig.pdf pdf 843.65 2022-07-12 13:00:49 Public message

Announcements

2022-07-12 13:00 Robert Jaworski Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania

Zawiadomienie o unie [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 584