Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: 09/22/IR Wykonanie robót budowlanych polegających na wymianie kratek wentylacyjnych oraz żarników lamp elektrycznych wraz z konserwacją i wymianą podzespołów opraw znajdujących się nad niecką basenową zlokalizowaną w budynku nr 42 na terenie na terenie Centrum Szkolenia Policji w Legionowie.

Dorota Kaźmierczak
Centrum Szkolenia Policji
Deadlines:
Published : 10-06-2022 14:13:00
Placing offers : 27-06-2022 09:00:00
Offers opening : 27-06-2022 09:30:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Construction work

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Ogłoszenie o zamówieniu.pdf pdf 162.21 2022-06-10 14:13:00 Proceeding
SWZ.docx docx 146.04 2022-06-10 14:13:00 Proceeding
SWZ.pdf pdf 808.3 2022-06-10 14:13:00 Proceeding
Załącznik nr 1 do SWZ - Program funkcjonalno - użytkowy.pdf pdf 560.94 2022-06-10 14:13:00 Proceeding
Załącznik nr 2 do SWZ - Przedmiar robót.pdf pdf 27.53 2022-06-10 14:13:00 Proceeding
Załącznik nr 3 do SWZ - Formularz oferty.docx docx 22 2022-06-10 14:13:00 Proceeding
Załącznik nr 4 do SWZ - Oświadczenie o braku podstaw wykluczenia.docx docx 28.19 2022-06-10 14:13:00 Proceeding
Załącznik nr 5 do SWZ - Zobowiązanie podmiotu o oddaniu Wykonawcy swoich zasobów w zakresie zdolności technicznych zawodowych.docx docx 15.91 2022-06-10 14:13:00 Proceeding
Załącznik nr 6 do SWZ - Oświadczenie Wykoawcy w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy.docx docx 16.73 2022-06-10 14:13:00 Proceeding
Załącznik nr 7 do SWZ - Oświadczenie Wykonawcy o osobach zdolnych do wykonywania zamówienia.docx docx 15.61 2022-06-10 14:13:00 Proceeding
Załącznik nr 8 do SWZ - Oświadczenie Wykonawcy o zatrudnieniu osób zgodnie z art. 95 ustawy.docx docx 16 2022-06-10 14:13:00 Proceeding
Załącznik nr 9 do SWZ - Istotne postanowienia umowy.docx docx 46.61 2022-06-10 14:13:00 Proceeding
Informacja z otwarcia ofert.docx docx 24.64 2022-06-27 10:48:04 Public message
Informacja o wyborze oferty.PDF PDF 314.88 2022-07-04 13:44:12 Public message
Ogłoszenie o wyniku postępowania.pdf pdf 69.26 2022-07-29 09:29:31 Public message
Ogłoszenie o wykonaniu umowy.pdf pdf 60.99 2022-10-06 11:25:37 Public message

Announcements

2022-10-06 11:25 Dorota Kaźmierczak W załączeniu Zamawiający zamieszcza Ogłoszenie o wykonaniu umowy.

Ogłoszenie o wykonan [...].pdf

2022-07-29 09:29 Dorota Kaźmierczak W załączeniu Zamawiający zamieszcza Ogłoszenie o wyniku postępowania.

Ogłoszenie o wyniku [...].pdf

2022-07-28 15:41 Dorota Kaźmierczak The message was withdrawn by the Buyer.
2022-07-04 13:44 Dorota Kaźmierczak Działając na podstawie art. 253 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 1129 z późn. zm.) Zamawiający przedstawia informację o wyborze oferty.

Informacja o wyborze [...].PDF

2022-06-27 10:48 Dorota Kaźmierczak Działając na mocy art. 222 ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 poz. 1129, 1598, 2054, 2269, z 2022 r. poz. 25, 872, 1079), Zamawiający zamieszcza Informację z otwarcia ofert.

Informacja z otwarci [...].docx

2022-06-27 09:00 Buyer message Kwota jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia wynosi 45 000,00 zł brutto.

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)

The number of page views: 549