Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: 520.261.2.31.2022.KK Dostawa smaru do smarowania szyn

Deadlines:
Published : 29-04-2022 12:57:00
Placing offers : 11-05-2022 09:30:00
Offers opening : 11-05-2022 10:00:00
Procedure: Przetarg nieograniczony
Type: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono ogłoszenie, SWZ oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

W związku z obowiązującą od 18.10.2018 Dyrektywami Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych informujemy, że w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu przekazywanie ofert/wniosków oraz komunikacja odbywa się zgodnie z zapisami załączonej dokumentacji.

Zamawiający rekomenduje prowadzenie komunikacji za pomocą platformazakupowa.pl.

W związku z powyższym przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań do SWZ

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty

  • Przesłania odwołania/inne 

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty/wniosku prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 

Przypominamy, że oferta/wniosek składany elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym kwalifikowanym podpisem.


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
01. Ogłoszenie do internetu.pdf pdf 83.18 2022-04-29 12:57:00 Proceeding
02. SIWZ.pdf pdf 494.55 2022-04-29 12:57:00 Proceeding
03. Projekt umowy.pdf pdf 217.77 2022-04-29 12:57:00 Proceeding
04. Załącznik nr 1 - Formularz oferty.docx docx 84.89 2022-04-29 12:57:00 Proceeding
05. Załącznik nr 2 - Oświadczenie o spełnianiu warunków.docx docx 80.02 2022-04-29 12:57:00 Proceeding
06. Załącznik nr 3 - Oświadczenie grupa kapitałowa.docx docx 79.37 2022-04-29 12:57:00 Proceeding
07. Załącznik nr 4 - Klauzula informacyjna RODO.pdf pdf 130.83 2022-04-29 12:57:00 Proceeding
08. Załącznik nr 5 - Wykaz dostaw.docx docx 79.58 2022-04-29 12:57:00 Proceeding
Informacja z otwarcia ofert.pdf pdf 38.2 2022-05-11 10:50:34 Public message
Wybór oferty.pdf pdf 70.36 2022-05-18 10:08:54 Public message
Informacja z kwocie przeznaczonej na sfinansowanie zamówienia.pdf pdf 40.27 2022-05-11 09:30:00 Public message

Announcements

2022-05-18 10:08 Klaudia Kostuch Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Wybór oferty.pdf

2022-05-11 10:50 Klaudia Kostuch Informacja z otwarcia ofert

Informacja z otwarci [...].pdf

2022-05-11 09:30 Buyer message Kwota jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia

Informacja z kwocie [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 347