Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: 23/PN/2022 „Usługa odbioru odpadów komunalnych powstających na terenie nieruchomości wojskowych polegająca na dzierżawie pojemników na odpady komunalne, załadunku, transporcie i zagospodarowaniu odpadów komunalnych z podziałem na 7 zadań”.

Deadlines:
Published : 27-04-2022 13:57:00
Placing offers : 26-05-2022 09:00:00
Offers opening : 26-05-2022 09:05:00
Procedure: Przetarg nieograniczony
Type: Service

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono ogłoszenie, SWZ oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

W związku z obowiązującą od 18.10.2018 Dyrektywami Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych informujemy, że w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu przekazywanie ofert/wniosków oraz komunikacja odbywa się zgodnie z zapisami załączonej dokumentacji.

Zamawiający rekomenduje prowadzenie komunikacji za pomocą platformazakupowa.pl.

W związku z powyższym przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań do SWZ

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty

  • Przesłania odwołania/inne 

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty/wniosku prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 

Przypominamy, że oferta/wniosek składany elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym kwalifikowanym podpisem.


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Specyfikacja Warunków Zamówienia.pdf pdf 902.13 2022-04-27 13:57:00 Proceeding
Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy.doc doc 77 2022-04-27 13:57:00 Proceeding
Załącznik nr 2A - 2G -Formularz cenowy.xlsx xlsx 56.23 2022-04-27 13:57:00 Proceeding
Załącznik nr 3 - OPZ.docx docx 44.99 2022-04-27 13:57:00 Proceeding
Załącznik nr 4a-4g - Projektowane postanowienia umowy.zip zip 494.82 2022-04-27 13:57:00 Proceeding
Załącznik nr 5 - Oświadczenie wykonawcy.docx docx 44.84 2022-04-27 13:57:00 Proceeding
Załącznik nr 6 - Oświadczenie wykonawcy najwyżej ocenionego.docx docx 47.57 2022-04-27 13:57:00 Proceeding
głoszeie o zamówieniu.pdf pdf 207.35 2022-04-27 13:57:00 Proceeding
JEDZ.zip zip 90.34 2022-04-27 13:57:00 Proceeding
Informacja z otwarcia ofert.pdf pdf 483.13 2022-05-26 13:11:03 Public message
Informacja o unieważnieniu- Zadanie nr 1.pdf pdf 548.03 2022-05-26 13:12:33 Public message
Informacja z wyboru oferty.pdf pdf 305.48 2022-06-28 13:52:32 Public message
Informacja o unieważnieniu - Zadanie VII.pdf pdf 457.97 2022-06-28 13:52:32 Public message
Informacja z wyboru oferty.pdf pdf 299.21 2022-07-05 11:57:03 Public message

Announcements

2022-07-05 11:57 Magdalena PIEKUTOWSKA Informacja z wyboru oferty najkorzystniejszej

Informacja z wyboru [...].pdf

2022-06-28 13:52 Magdalena PIEKUTOWSKA Informacja z wyboru oferty
Informacja o unieważnieniu - zadanie VII

Informacja z wyboru [...].pdf

Informacja o unieważ [...].pdf

2022-05-26 13:12 Magdalena PIEKUTOWSKA Informacja o unieważnieniu - zadania nr 1

Informacja o unieważ [...].pdf

2022-05-26 13:11 Magdalena PIEKUTOWSKA Informacja z otwarcia ofert

Informacja z otwarci [...].pdf

2022-05-25 14:30 Magdalena PIEKUTOWSKA Zgodnie z art. 222 ust. 4 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019r. Zamawiający informuje, iż na sfinansowanie niniejszego zamówienia zamierza przeznaczyć w 2022 r. kwotę 248 734,21 zł. gross :
Zadanie nr 1 84 368,65 PLN
Zadanie nr 2 74 823,67 PLN
Zadanie nr 3 22 946,00 PLN
Zadanie nr 4 26 500,00 PLN
Zadanie nr 5 2 830,24 PLN
Zadanie nr 6 23 805,65 PLN
Zadanie nr 7 13 460,00 PLN
RAZEM 248 734,21

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 534