Hide menu
Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: 3/C/22 Dostawa urządzeń wyposażenia ambulansu kryminalistycznego

Urszula Stepaniuk
Komenda Wojewódzka Policji w Białymstoku Department: Zespół ds. Zamówień Publicznych
Deadlines:
Published : 01-04-2022 13:21:00
Placing offers : 28-04-2022 09:30:00
Offers opening : 28-04-2022 10:00:00
Procedure: Przetarg nieograniczony
Type: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono ogłoszenie, SWZ oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

W związku z obowiązującą od 18.10.2018 Dyrektywami Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych informujemy, że w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu przekazywanie ofert/wniosków oraz komunikacja odbywa się zgodnie z zapisami załączonej dokumentacji.

Zamawiający rekomenduje prowadzenie komunikacji za pomocą platformazakupowa.pl.

W związku z powyższym przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań do SWZ

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty

  • Przesłania odwołania/inne 

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty/wniosku prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 

Przypominamy, że oferta/wniosek składany elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym kwalifikowanym podpisem.


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Ogłoszenie o zamówieniu.pdf pdf 158.58 2022-04-01 13:21:00 Proceeding
1) SWZ Dostawa wyposażenia ambulnsu kryminalistycznego.docx docx 101.92 2022-04-01 13:21:00 Proceeding
2) Załącznik nr 1 SWZ - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia.docx docx 44.67 2022-04-01 13:27:06 Proceeding
3) Załącznik nr 2.1-2.4 SWZ - Formularze ofertowe.docx docx 66.8 2022-04-01 13:27:09 Proceeding
4) Załącznik nr 3 SWZ - Oświadczenie dot. grupy kapitałowej.docx docx 34.52 2022-04-01 13:27:12 Proceeding
5) Załącznik nr 4 SWZ - Oświadczenie o aktualności informacji.docx docx 26.34 2022-04-01 13:27:15 Proceeding
6) Załącznik nr 5 SWZ - Wzór umowy.docx docx 54.44 2022-04-01 13:27:18 Proceeding
7) Załącznik nr 6.1-6.4 SWZ - Wykazy spełniania parametrów technicznych.docx docx 71.68 2022-04-01 13:27:21 Proceeding
wyjaśnienia i zmiana SWZ.docx docx 37.49 2022-04-12 13:38:07 Public message
wyjaśnienia 2 SWZ.docx docx 36.92 2022-04-14 13:37:30 Public message
wyjaśnienia i zmiana SWZ.docx docx 36.77 2022-04-20 15:03:56 Public message
INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT.docx docx 111.25 2022-04-28 13:28:12 Public message
Inf. o wyborze najkorzystniejszej oferty.docx docx 112.52 2022-06-13 14:36:11 Public message

Announcements

2022-06-13 14:36 Urszula Stepaniuk Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Inf. o wyborze najko [...].docx

2022-04-28 13:28 Urszula Stepaniuk Informacja z otwarcia ofert

INFORMACJA Z OTWARCI [...].docx

2022-04-28 09:30 Buyer message Na podstawie art. 222 ust. 4 Pzp Zamawiający informuje, że kwota, którą zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia wynosi 1.171.479,74 zł brutto, z tego na poszczególne zadania częściowe:
Zadanie nr 1 - 479.700,00 zł brutto,
Zadanie nr 2 - 324.501,74 zł brutto,
Zadanie nr 3 - 195.570,00 zł brutto,
Zadanie nr 4 - 171.708,00 zł brutto.
2022-04-20 15:03 Anna Gołko Wyjaśnienia i zmiana treści SWZ.

wyjaśnienia i zmiana [...].docx

2022-04-14 13:37 Urszula Stepaniuk Wyjaśnienie treści SWZ

wyjaśnienia 2 SWZ.do [...].docx

2022-04-12 13:38 Urszula Stepaniuk Wyjaśnienia i zmiana treści SWZ

wyjaśnienia i zmiana [...].docx

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 1032