Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: Dostawa opału

Agnieszka Ciemachowska
Urząd Gminy Wągrowiec Department: GZGKIM
Deadlines:
Published : 29-12-2021 11:51:00
Placing offers : 03-01-2022 12:00:00
Offers opening : 03-01-2022 12:05:00
Procedure: Zapytanie ofertowe
Type: Supply

Requirements and specifications

GZGKiM.3331-97/21.KS                                                                                                                                                Wągrowiec, dnia 29 grudnia 2021 r.

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

Zamawiający:

Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej

i Mieszkaniowej w Wągrowcu

reprezentowany przez

Agnieszkę Ciemachowską – Dyrektora Zakładu

62 – 100 Wągrowiec

ul. Janowiecka 98A

Tel, fax - 67 26 21 462

 

ZAPRASZA DO ZŁOŻENIA OFERTY NA WYKONANIE ZAMÓWIENIA :

,,Dostawa opału

  I.             Opis przedmiotu zamówienia

Z uwagi na wartość zamówienia nie przekraczającą 130.000 zł netto, postępowanie prowadzone jest bez stosowania przepisów ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019r, poz. 2019 ze zm.) w formie zapytania ofertowego w oparciu o Zarządzenie Nr 2/2021 Dyrektor Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Wągrowcu z dnia 21 stycznia 2021 roku w sprawie wprowadzenia Regulaminu udzielania zamówień publicznych w Gminnym Zakładzie Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Wągrowcu.

 

II.            Przedmiot  zamówienia:

Przedmiotem zapytania jest dostawa opału do wskazanych poniżej budynków z podziałem na następujące części zmówienia:

 

CZĘŚĆ I – dostawa węgla do siedziby zamawiającego jak również do miejscowości Oporzyn 16, Sienno 29A, Rąbczyn 68, Łekno ul. Pocztowa 11 oraz Żelice 55, w zakresie:

 

 

 

Charakterystyka

Ilość minimalna

 + Opcja (20%)

Węgiel kamienny groszek - luz

- wartość opałowa minimum 27MJ/kg,

- zawartość popiołu nie więcej niż 10%,   

- zawartość siarki nie więcej niż 0,8%,

- zawartość wilgoci całkowitej maksymalnie 17%Wtr.

10,0 Mg

12,0 Mg

Eko- miał - luz

- wartość opałowa minimum 25MJ/kg,

- zawartość popiołu nie więcej niż 9%,

- zawartość siarki nie więcej niż 0,8%,

- zawartość wilgoci całkowitej maksymalnie 13%Wtr.

10,0 Mg

12,0 Mg

Eko - groszek  - luz

- wartość opałowa minimum 28MJ/kg,

- zawartość popiołu nie więcej niż 9%,

- zawartość siarki nie więcej niż 0,8%,

- zawartość wilgoci całkowitej maksymalnie 13%Wtr.

9,0 Mg

 

 

10,8 Mg

Eko – groszek – worki po 25kg

- wartość opałowa minimum 28MJ/kg,

- zawartość popiołu nie więcej niż 9%,

- zawartość siarki nie więcej niż 0,8%,

- zawartość wilgoci całkowitej maksymalnie 13%Wtr.

13,0 Mg

15,6 Mg

Węgiel kamienny orzech – luz

 

- wartość opałowa minimum 28MJ/kg,

- zawartość popiołu nie więcej niż 10%,

- zawartość siarki nie więcej niż 0,8%,

- zawartość wilgoci całkowitej maksymalnie 13%Wtr.

6,0 Mg

7,2 Mg

                                                                                                                                          

CZĘŚĆ II – dostawa pelletu do miejscowości Żelice 55, w zakresie:

 

 

 

Charakterystyka

Ilość

minimalna

+ Opcja

(20%)

Pellet  - w workach o pojemności po 15kg

- wartość opałowa minimum 18MJ/kg,

- zawartość popiołu nie więcej niż 0,7%,   

- zawartość wilgotności maksymalnie 10%Wtr.

7,0 Mg

 

8,4 Mg

 

Podane ilości są wielkościami szacunkowymi, rozliczenie nastąpi na podstawie faktycznych dostaw opału.

 

III.     Opcje: Zamawiający korzysta z prawa opcji tj. uprawnienia polegającego na rozszerzeniu zamówienia w stosunku do zamówienia podstawowego, które ma charakter zobowiązania, uzależnione od potrzeb i przewidywań Zamawiającego, zakładając wzrost zamówienia o 20%.

 

IV Wymagania formalne

Wykonawca powinien posiadać skład opału na terenie powiatu wągrowieckiego – wskazanie dokładnego adresu składu w druku oferty.

 

V Sposób przygotowania oferty przez Wykonawcę oraz sposób i termin jej złożenia w formie papierowej:  

       1.   Ofertę należy sporządzić w języku polskim; dokumenty sporządzone w języku obcym muszą zostać złożone wraz z tłumaczeniem na język polski.

     2.  Na ofertę składa się: wypełniony formularz oferty wg wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do zaproszenia.  Wykonawca może przygotować ofertę na swoich formularzach z zastrzeżeniem, że muszą one zawierać wszystkie informacje określone przez Zamawiającego w przygotowanych przez niego wzorach. Treść oferty musi odpowiadać wymaganiom Zapytania.

       3.   Oferty składane w formie papierowej należy opatrzyć własnoręcznym podpisem osoby uprawnionej do reprezentowania firmy.

    4. Każdy z wykonawców może złożyć tylko jedną ofertę. Złożenie większej liczby ofert lub oferty zawierającej propozycje wariantowe podlegać będzie odrzuceniu.

      5.  Wykonawca złoży ofertę do dnia 3 stycznia 2022 roku do godziny 12:00 w zamkniętej kopercie z napisem:

„Oferta na zaproszenie pn.: DOSTAWA OPAŁU – NIE OTWIERAĆ do 3 stycznia 2022 r. do godz. 12.05”  w Sekretariacie Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Wągrowcu. Oferty złożone w innej formie podlegają odrzuceniu.

 

VI Sposób przygotowania oferty przez Wykonawcę oraz sposób i termin jej złożenia w formie lub postaci elektronicznej:

       1.   Ofertę należy sporządzić w języku polskim; dokumenty sporządzone w języku obcym muszą zostać złożone wraz z tłumaczeniem na język polski.

     2.  Na ofertę składa się: wypełniony formularz oferty wg wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do zaproszenia.  Wykonawca może przygotować ofertę na swoich formularzach z zastrzeżeniem, że muszą one zawierać wszystkie informacje określone przez Zamawiającego w przygotowanych przez niego wzorach. Treść oferty musi odpowiadać wymaganiom Zapytania.

   3. Ofertę należy złożyć w formie dokumentu elektronicznego lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.

    4. Podpisy kwalifikowane wykorzystywane przez wykonawców do podpisywania wszelkich plików muszą spełniać “Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie identyfikacji elektronicznej i usług zaufania w odniesieniu do transakcji elektronicznych na rynku wewnętrznym (eIDAS) (UE) nr 910/2014 - od 1 lipca 2016 roku”.

      5.  W przypadku wykorzystania formatu podpisu XAdES zewnętrzny Zamawiający wymaga dołączenia odpowiedniej ilości plików tj. podpisywanych plików z danymi oraz plików podpisu w formacie XAdES.

     6. Wykonawca, za pośrednictwem platformazakupowa.pl może przed upływem terminu do składania ofert zmienić lub wycofać ofertę. Sposób dokonywania zmiany lub wycofania oferty znajduje się w instrukcji zamieszczonej na stronie internetowej pod adresem: https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje.

    7. Każdy z wykonawców może złożyć tylko jedną ofertę. Złożenie większej liczby ofert lub oferty zawierającej propozycje wariantowe podlegać będzie odrzuceniu.

     8. Zgodnie z definicją dokumentu elektronicznego z art. 3 ustęp 2 Ustawy o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne, opatrzenie pliku zawierającego skompresowane dane kwalifikowanym podpisem elektronicznym jest jednoznaczne z podpisaniem oryginału dokumentu, z wyjątkiem kopii poświadczonych odpowiednio przez innego wykonawcę ubiegającego się wspólnie z nim o udzielenie zamówienia, przez podmiot, na którego zdolnościach lub sytuacji polega Wykonawca, albo przez Podwykonawcę.  

    9. Maksymalny rozmiar jednego pliku przesyłanego za pośrednictwem dedykowanych formularzy do: złożenia, zmiany, wycofania oferty wynosi 150 MB natomiast przy komunikacji wielkość pliku to maksymalnie 500 MB.

    10.Wykonawca złoży do dnia 3 stycznia 2022 roku do godziny 12:00 prawidłowo podpisaną ofertę za pośrednictwem platformy zakupowej OpenNexus dostępnej na stronie https://platformazakupowa.pl/pn/ug_wagrowiec/proceedings. Oferty złożone w innej formie podlegają odrzuceniu.

 

VII Termin realizacji zamówienia:. Od stycznia 2022 roku do 30 czerwca 2022 roku.

VIII  Termin otwarcia ofert: 3 stycznia 2022 r., godz.12.05.

IX Informacja z otwarcia ofert:

Informacja z otwarcia ofert zostanie umieszczona wyłącznie za pośrednictwem platformy zakupowej OpenNexus dostępnej na stronie https://platformazakupowa.pl/pn/ug_wagrowiec/proceedings

 

X Termin zapłaty wynagrodzenia:

a)       Zamawiający przewiduje wystawienie jednej faktury w miesiącu w okresie grzewczym,

b)      Wystawienie faktury musi być poprzedzone protokołem zdawczo – odbiorczym podpisanym przez osobę zgłaszającą zapotrzebowanie na opał,

c)       Obowiązkiem Wykonawcy jest dołączenie do każdej faktury świadectwa jakości opału,

d)      Zamawiający zobowiązuje się opłacić fakturę w terminie 21 dni od dnia jej otrzymania.

 

XI Unieważnienie postępowania

Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia niniejszego postępowania bez uzasadnienia, a także do pozostawienia postępowania bez wyboru oferty, w szczególności gdy wartość najkorzystniejszej oferty przekroczy wysokość środków przeznaczonych na realizację zamówienia.

 

XII Odrzucenie oferty

Zamawiający zastrzega sobie prawo do odrzucenia oferty, która nie spełnia wymagań formalnych tj.

      ·         gdy Wykonawca nie wskaże adresu składu opału mieszczącego się na terenie powiatu wągrowieckiego,

      ·         gdy Wykonawca nie złoży druku oferty określonego w zaproszeniu,

      ·         gdy oferta składana drogą elektroniczną nie będzie spełniała wymagań formalnych określonych w pkt VI zaproszenia.

 

XIII Zapytania o przedmiot zamówienia:
Kontaktowanie się z Zamawiającym:

      a)       w przypadku pytań merytorycznych, proszę o kontakt poprzez przycisk w prawym dolnym rogu formularza "Wyślij wiadomość", lub pod nr tel. 67 262 14 62 (osoby do kontaktu: Paulina Maciejewska – specjalista ds. kadr i obsługi sekretariatu, Agnieszka Ciemachowska - dyrektor), Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Wągrowcu,                ul. Janowiecka 98A 62-100 Wągrowiec tel. +48 67 262 14 62 e –mail: gzgkim@gzgkimwagrowiec.pl https://gzgkimwagrowiec.pl/

     b)      w przypadku pytań związanych z obsługą platformy, proszę o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformy zakupowej Open Nexus czynnym od poniedziałku do piątku w dni robocze, w godzinach od 8:00 do 17:00 tel. 22 101 02 02, e-mail: cwk@platformazakupowa.pl

 

XIV Przy wyborze ofert zamawiający będzie kierował się::

       a)       Kryterium wyboru ofert przez zamawiającego: cena,

       b)      Waga kryterium: 100%.

 

XV Obowiązek informacyjny

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.U.UE.L. z 2016 r. Nr 119, s.1 ze zm.) - dalej: „RODO” informuję, że:

      a)       Administratorem Państwa danych jest Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Wągrowcu, ul. Janowiecka 98A, 62-100 Wągrowiec, tel. 67 262 14 62, e-mail: gzgkim@gzgkimwagrowiec.pl, reprezentowany przez dyrektora Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Wągrowcu.

      b)      Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym mogą się Państwo kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych za pośrednictwem adresu email: inspektor@cbi24.pl lub pisemnie na adres Administratora.

     c)       Państwa dane osobowe będą przetwarzane W CELU REALIZACJI NINIEJSZEGO ZAMÓWIENIA jak również w celu realizacji praw oraz obowiązków wynikających z przepisów prawa (art. 6 ust. 1 lit. c RODO).

     d)      Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji ww. celu z uwzględnieniem okresów przechowywania określonych w przepisach szczególnych, w tym przepisów archiwalnych.

      e)       Państwa dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym nie będą podlegać profilowaniu.

      f)       Państwa dane osobowe nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy (obejmujący Unię Europejską, Norwegię, Liechtenstein i Islandię).

     g)      W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych, przysługują Państwu następujące prawa:

·         prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;

·         prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;

·         prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych; 

·         prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), w sytuacji, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO).

      h)      Podanie przez Państwa danych osobowych nie jest obowiązkowe, jednak nieprzekazanie danych skutkować będzie brakiem realizacji celu, o którym mowa w punkcie 3.

      i)        Państwa dane mogą zostać przekazane podmiotom zewnętrznym na podstawie umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych, a także podmiotom lub organom uprawnionym na podstawie przepisów prawa


DYREKTOR

Agnieszka Ciemachowska


Załączniki:

  1. Formularz ofertowy.
  2. Wzór umowy.                                                                                        

Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
SKM_C25821122912570.pdf pdf 310.87 2021-12-29 11:51:00 Proceeding
Załacznik nr 1 - druk oferty..pdf pdf 136.42 2021-12-29 11:51:00 Proceeding
wzór umowy - załącznik nr 2.pdf pdf 193.47 2021-12-29 11:51:00 Proceeding
Załacznik nr 1 - druk oferty..doc doc 63.5 2021-12-29 11:51:00 Criterion
SKM_C25822010315370.pdf pdf 111.55 2022-01-03 14:23:17 Public message
SKM_C25822011113360.pdf pdf 217.58 2022-01-11 12:45:59 Public message

Announcements

2022-01-11 12:45 Agnieszka Ciemachowska Zamawiający informuję, że w postępowaniu: ID 557571: Dostawa opału, w zakresie części 1, jako najkorzystniejsza została wybrana oferta złożona przez PWHU KARBO E. Pachowicz z siedzibą w Wągrowcu. Oferta złożona przez Węglopasz sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu została odrzucona, z uwagi na niespełnienie warunków formalnych.

SKM_C25822011113360. [...].pdf

2022-01-10 19:58 Agnieszka Ciemachowska Zamawiający informuje o odrzuceniu oferty złożonej w prowadzonym postępowaniu na dostawę opału przez: Węglopasz sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu. Oferta podlega odrzuceniu ze względu na niespełnienie wymagań formalnych.
2022-01-10 19:53 Agnieszka Ciemachowska The message was withdrawn by the Buyer.
2022-01-03 14:23 Paulina Maciejewska Informacja z otwarcia ofert

SKM_C25822010315370. [...].pdf

Subject of the request

No. Name Description and attachments Quantity
/ Unit
Net price / Unit Vat Gross price / Unit Currency Delivery address Attach
file
1 - 1 pc. - (0)
Currency rates NBP , EUR: 4.7094 PLN

Criteria and formal conditions

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Price 100% Offer value Attachment required

Załacznik nr 1 - dru [...].doc

0,00 PLN netto
0,00 PLN brutto
(0)
Unlock the form

The number of page views: 174