Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: 52/S/21 Dostawa samochodu osobowego typu furgon wraz z zabudową biurową oraz wyposażeniem

Grażyna Sacharko
Komenda Wojewódzka Policji w Białymstoku Department: Zespół ds. Zamówień Publicznych
Deadlines:
Published : 29-12-2021 10:20:00
Placing offers : 09-03-2022 09:30:00
Offers opening : 09-03-2022 10:00:00
Procedure: Przetarg nieograniczony
Type: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono ogłoszenie, SWZ oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

W związku z obowiązującą od 18.10.2018 Dyrektywami Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych informujemy, że w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu przekazywanie ofert/wniosków oraz komunikacja odbywa się zgodnie z zapisami załączonej dokumentacji.

Zamawiający rekomenduje prowadzenie komunikacji za pomocą platformazakupowa.pl.

W związku z powyższym przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań do SWZ

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty

  • Przesłania odwołania/inne 

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty/wniosku prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 

Przypominamy, że oferta/wniosek składany elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym kwalifikowanym podpisem.


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
01) Specyfikacja Warunków Zamówienia.docx docx 84.61 2021-12-29 10:20:00 Proceeding
02) Załącznik nr 1 - opis przedmiotu zamówienia.docx docx 74.81 2021-12-29 10:20:00 Proceeding
03) Załącznik nr 2 - wykaz parametrów technicznych pojazdu bazowego.doc doc 124.5 2021-12-29 10:20:00 Proceeding
04) Załącznik nr 3 - Formularz oferty.doc doc 121 2021-12-29 10:20:00 Proceeding
05) Załącznik nr 4 - oświadczenie dot. grupy kapitałowej.docx docx 35.17 2021-12-29 10:20:00 Proceeding
06) Załącznik nr 5 - oświadczenie o aktualności infromacji.docx docx 27.72 2021-12-29 10:20:00 Proceeding
07) Załącznik nr 6 - Wzór umowy.doc doc 139.5 2021-12-29 10:20:00 Proceeding
Ogłoszenie o zamówieniu.pdf pdf 113.85 2021-12-29 10:20:00 Proceeding
ogłoszenie o zmianie ogłoszenia.pdf pdf 67.67 2022-02-21 10:22:12 Public message
wyjaśnienia i zmiana SWZ .docx docx 71.04 2022-02-21 10:22:57 Public message
INFORMACJA o UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA.docx docx 50.87 2022-03-11 13:17:17 Public message

Announcements

2022-03-11 13:17 Anna Gołko Informacja o unieważnieniu postępowania.

INFORMACJA o UNIEWAŻ [...].docx

2022-03-09 09:30 Buyer message Na podstawie art. 222 ust. 4 Pzp Zamawiający informuje, że kwota, którą zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia wynosi 545.159,00 zł brutto.
2022-02-21 10:22 Anna Gołko Wyjaśnienia i zmiana treści SWZ.

wyjaśnienia i zmiana [...].docx

2022-02-21 10:22 Anna Gołko Zmiana treści ogłoszenia o zamówieniu.

ogłoszenie o zmianie [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 1206