Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: TIR/17/RB/PN/2021 Budowa zespołu garaży betonowych przy ul. Ratowników w Rudzie Śląskiej

Deadlines:
Published : 11-11-2021 23:17:00
Placing offers : 29-11-2021 09:00:00
Offers opening : 29-11-2021 09:05:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Construction work

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Ogłoszenie o zamówieniu.pdf pdf 159.3 2021-11-11 23:17:00 Proceeding
SWZ OZ.pdf pdf 423.56 2021-11-11 23:17:00 Proceeding
Załącznik nr 1.pdf pdf 178.78 2021-11-11 23:17:00 Proceeding
Załącznik nr 2.pdf pdf 95.86 2021-11-11 23:17:00 Proceeding
Załącznik nr 3.pdf pdf 115.58 2021-11-11 23:17:00 Proceeding
Załącznik nr 5.pdf pdf 253.11 2021-11-11 23:17:00 Proceeding
zał 4a.zip zip 111.82 2021-11-11 23:17:00 Proceeding
zał 4.zip zip 50010.77 2021-11-11 23:17:00 Proceeding
zał 4b.zip zip 15045.52 2021-11-11 23:17:00 Proceeding
Załącznik nr 6.pdf pdf 146.51 2021-11-11 23:17:00 Proceeding
Załącznik nr 7.pdf pdf 143.27 2021-11-11 23:17:00 Proceeding
Załączniki do edycji.zip zip 97.17 2021-11-11 23:17:00 Proceeding
Informacja o kwocie.pdf pdf 216.42 2021-11-29 08:36:51 Public message
informacja z otwarcia ofert PDF.pdf pdf 32.71 2021-11-29 13:23:03 Public message
informacja z otwarcia ofert.pdf pdf 355.94 2021-11-29 13:23:03 Public message
Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania.pdf pdf 106.71 2021-12-20 15:46:07 Public message
08d9c3c6-6c57-3970-51ac-d60001851239.pdf pdf 59.22 2021-12-20 15:46:07 Public message

Announcements

2021-12-20 15:46 Joanna Szykowska Zamawiający- Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. na podstawie art. 260 w związku z art. 266 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019r., poz. 2019) – dalej „Ustawy”, zawiadamia, iż przedmiotowe postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „Budowa zespołu garaży betonowych przy ul. Ratowników w Rudzie Śląskiej”- wszczęte i prowadzone na podstawie ogłoszenia o zamówieniu nr 2021/BZP 00266103/01 opublikowanego w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 11-11-2021 roku, zostało unieważnione w oparciu o art. 255 ust. 3 ustawy Pzp.

Zawiadomienie o uni [...].pdf

08d9c3c6-6c57-3970-5 [...].pdf

2021-11-29 13:23 Joanna Szykowska Działając na mocy art. 222 ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych, zwanej dalej ustawą Pzp, Zamawiający zawiadamia o złożonych w przedmiotowym postępowaniu dwóch ofertach. Pełna informacja w załączeniu.

informacja z otwarci [...].pdf

informacja z otwarci [...].pdf

2021-11-29 08:36 Joanna Szykowska Działając na podstawie art. 222 ust. 4 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych, Zamawiający przekazuje informacje o kwocie, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia (kwota brutto):

Wartość gross na sfinansowanie zamówienia w roku 2022: 1 200 000,00 zł

Informacja o kwocie. [...].pdf

2021-11-26 14:13 Joanna Szykowska Wyjaśnienia treści SWZ

Działając na podstawia art. 284 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t .j. Dz. U. z 2019 r. poz. 2019), Zamawiający przedstawia poniżej wyjaśnienia treści SWZ, które, zdaniem Zamawiającego, należy doprecyzować:
Warunki udziału w przedmiotowym postępowaniu oraz wymagane od wykonawców środki dowodowe, określone zostały w sposób proporcjonalny do przedmiotu zamówienia oraz umożliwiający ocenę zdolności wykonawcy do należytego wykonania zamówienia, w szczególności wyrażając je jako minimalne poziomy zdolności.
Warunek dotyczący sytuacji ekonomicznej lub finansowej wykonawcy przy pomocy wskazania wysokości polisy OC został określony w dokumentacji w punkcie 3.3 w rozdziale XIX SWZ. Potwierdzeniem posiadania przez wykonawcę ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej jest z kolei dokument, z którego wynika że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną określoną przez Zamawiającego.
Z goła innym natomiast jest kolejny warunek postawiony przez Zamawiającego w §5 pkt 1 załącznika nr 5 (projektowane zapisy umowne)- tzw. "ubezpieczenie umowy", gdzie przedstawiona polisa ważna powinna być przez cały okres realizacji zamówienia, a jej wartość nie może być niższa niż wysokość wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy. Polisę taką dostarcza Wykonawca, którego oferta została wybrana za najkorzystniejszą dopiero przed zawarciem umowy.

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 455