Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: 44/2021 „Dostawa elektronicznych kart przedpłaconych”

Deadlines:
Published : 28-09-2021 08:44:00
Placing offers : 12-10-2021 11:45:00
Offers opening : 12-10-2021 12:00:00
Procedure: Przetarg nieograniczony
Type: Service

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono ogłoszenie, SWZ oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

W związku z obowiązującą od 18.10.2018 Dyrektywami Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych informujemy, że w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu przekazywanie ofert/wniosków oraz komunikacja odbywa się zgodnie z zapisami załączonej dokumentacji.

Zamawiający rekomenduje prowadzenie komunikacji za pomocą platformazakupowa.pl.

W związku z powyższym przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań do SWZ

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty

  • Przesłania odwołania/inne 

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty/wniosku prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 

Ofertę i oświadczenie, o niepodleganiu wykluczeniu i spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, składa się, pod rygorem nieważności w formie elektronicznej przy użyciu kwalifikowanego podpisu elektronicznego lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
SWZ.docx docx 78.36 2021-09-28 08:44:00 Proceeding
Załącznik nr 1 do SWZ.doc doc 62 2021-09-28 08:44:00 Proceeding
Załącznik nr 2 do SWZ.docx docx 23.82 2021-09-28 08:44:00 Proceeding
Załącznik nr 3 do SWZ.docx docx 20.62 2021-09-28 08:44:00 Proceeding
Załącznik nr 4 do SWZ.doc doc 37.5 2021-09-28 08:44:00 Proceeding
Załącznik nr 5 do SWZ.docx docx 41.24 2021-09-28 08:44:00 Proceeding
Załącznik nr 6 do SWZ.docx docx 26.39 2021-09-28 08:44:00 Proceeding
1.odpowiedzi na pytania.docx docx 18.38 2021-10-01 08:38:35 Public message
2.odpowiedzi na pytania.docx docx 19.06 2021-10-07 08:39:01 Public message
MODYFIKACJA SWZ_1.docx docx 15.68 2021-10-07 12:36:55 Public message
Informacja z otwarcia ofert .docx docx 19.85 2021-10-14 13:05:12 Public message
inf. z wyboru .doc doc 36 2021-11-24 10:05:24 Public message

Announcements

2021-11-24 10:05 Agnieszka Poręczewska-Bereszko Informacja w wyboru oferty.

inf. z wyboru .doc

2021-10-14 13:05 Agnieszka Poręczewska-Bereszko Informacja z otwarcia ofert

Informacja z otwarci [...].docx

2021-10-12 11:45 Buyer message kwota jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia wynosi 940 340,56 zł net
2021-10-07 12:36 Agnieszka Poręczewska-Bereszko Modyfikacja treści SWZ

MODYFIKACJA SWZ_1.do [...].docx

2021-10-07 08:39 Agnieszka Poręczewska-Bereszko Odpowiedzi na pytania

2.odpowiedzi na pyta [...].docx

2021-10-01 08:38 Agnieszka Poręczewska-Bereszko Odpowiedzi na pytania

1.odpowiedzi na pyta [...].docx

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 737