Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: 04/PN/2021 DOSTAWA PRODUKTÓW FARMACEUTYCZNYCH NA POTRZEBY MEDYCZNE ZAMAWIAJĄCEGO

Deadlines:
Published : 07-09-2021 12:58:00
Placing offers : 16-09-2021 11:00:00
Offers opening : 16-09-2021 11:15:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU 04-PN-2021.pdf pdf 151.05 2021-09-07 12:58:00 Proceeding
ZAŁĄCZNIK NR 1 DO SWZ. Formularz Ofertowy (wzór).docx docx 50.44 2021-09-07 12:58:00 Proceeding
ZAŁĄCZNIK NR 2 DO SWZ. Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu i spełnianiu warunków udziału w postępowaniu (wzór).docx docx 44.82 2021-09-07 12:58:00 Proceeding
ZAŁĄCZNIK NR 3 DO SWZ. Opis Przedmiotu Zamówienia (OPZ) - wersja excel.xls xls 57 2021-09-07 12:58:00 Proceeding
ZAŁĄCZNIK NR 3 DO SWZ. Opis Przedmiotu Zamówienia (OPZ) - wersja word.docx docx 265.08 2021-09-07 12:58:00 Proceeding
ZAŁĄCZNIK NR 4 DO SWZ. Projekt umowy.doc doc 221.5 2021-09-07 12:58:00 Proceeding
ZAŁĄCZNIK NR 5 DO SWZ. Oświadczenie Wykonawcy w sprawie grupy kapitałowej (wzór).docx docx 42.38 2021-09-07 12:58:00 Proceeding
ZAŁĄCZNIK NR 6 DO SWZ. Oświadczenie Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (wzór).docx docx 42.2 2021-09-07 12:58:00 Proceeding
ZAŁĄCZNIK NR 7 DO SWZ. Oświadczenie Wykonawcy w sprawie zaoferowanego przedmiotu zamówienia (wzór).docx docx 41.96 2021-09-07 12:58:00 Proceeding
ZAŁĄCZNIK NR 8 DO SWZ. Zobowiązanie innego podmiotu do udostępnienia niezbędnych zasobów Wykonawcy, składane zgodnie z art. 118 pzp (wzór).docx docx 42.64 2021-09-07 12:58:00 Proceeding
ZAŁĄCZNIK NR 9 DO SWZ. Oświadczenie Wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 pzp (wzór).docx docx 41.32 2021-09-07 12:58:00 Proceeding
SPECYFIKACJA WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SWZ) - 04-PN-2021.pdf pdf 786.58 2021-09-07 13:24:12 Proceeding
Odpowiedzi do zapytań do postępowania 04-PN-2021.pdf pdf 216.13 2021-09-13 12:09:51 Public message
Informacja z otwarcia ofert.pdf pdf 205.67 2021-09-16 11:55:38 Public message
WYBÓR OFERT W POSTĘPOWANIU 04-PN-2021. ZAWIADOMIENIE PUBLICZNE.pdf pdf 277.33 2021-09-17 11:40:08 Public message
OGŁOSZENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA 04-PN-2021.pdf pdf 67.98 2023-02-01 12:17:50 Public message
Kwota przeznaczona na realizację zadania..pdf pdf 349.02 2021-09-16 11:00:00 Public message

Announcements

2023-02-01 12:17 Robert Dombrowski Poniższy załącznik spełnia jedynie funkcję informacyjną.

OGŁOSZENIE O WYNIKU [...].pdf

2021-09-17 11:40 Robert Dombrowski Niniejszym Zamawiający zawiadamia o wyborze ofert w postępowaniu (załącznik poniżej).

WYBÓR OFERT W POSTĘP [...].pdf

2021-09-16 11:55 Robert Dombrowski NINIEJSZYM ZAMAWIAJACY PRZEKAUJE INFORMACJE Z OTWARCIA OFERT (PONIŻEJ W ZAŁĄCZNIKU).

Informacja z otwarci [...].pdf

2021-09-16 11:00 Buyer message Kwota BRUTTO przeznaczona na realizację zamówienia w poniższych zakresach
Pakiet nr 1. PRODUKTY FARMACEUTYCZNE. CPV 33600000-6 344 000,00 zł
Pakiet nr 2. PRODUKTY FARMACEUTYCZNE. CPV 33600000-6 14 000,00 zł
ŁĄCZNIE: 358 000,00 zł

Kwota przeznaczona n [...].pdf

2021-09-13 12:09 Robert Dombrowski Niniejszym Zamawiający udziela odpowiedzi do zapytań Wykonawców (w pliku poniżej).

Odpowiedzi do zapyta [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)

The number of page views: 511