Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: FA-4221-1/2020/2021/2. ORGANIZACJA WYPOCZYNKU LETNIEGO DLA DZIECI I RODZICÓW W ZAWIĄZKU Z REALIZACJĄ PRZEZ MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W GORLICACH PROJEKTU PN. „POZA HORYZONT” PLACÓWKA WSPARCIA DZIENNEGO DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W GORLICACH WSPÓŁFINANSOWANEGO ZE ŚRODKÓW EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO NA LATA 2014-2020, OŚ PRIORYTETOWA 9. REGION SPÓJNY SPOŁECZNIE, DZIAŁANIE 9.2, PODDZIAŁANIE 9.2.1.

Andrzej Przybyłowicz
Miasto Gorlice Department: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Gorlicach
Deadlines:
Published : 05-08-2021 17:57:00
Placing offers : 13-08-2021 10:00:00
Offers opening : 13-08-2021 10:30:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Service

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Ogłoszenie o zamówieniu.pdf pdf 125.78 2021-08-05 17:57:00 Proceeding
SWZ - Zorganizowanie wypoczynku letniego.pdf pdf 10254.68 2021-08-05 17:57:00 Proceeding
SWZ - Zorganizowanie wypoczynku letniego.docx docx 119.88 2021-08-05 17:57:00 Proceeding
zał. nr 1 do SWZ - Projekotwane postanowienia umowy - wzór umowy.docx docx 97.18 2021-08-05 17:57:00 Proceeding
zał. nr 2 do SWZ - Formularz oferty.docx docx 26.86 2021-08-05 17:57:00 Proceeding
zał. nr 3 do SWZ - Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu.docx docx 23.68 2021-08-05 17:57:00 Proceeding
zał. nr 4 do SWZ - Wzór zobowiązania podmiotu udostępniającego zasoby.docx docx 22.28 2021-08-05 17:57:00 Proceeding
zał. nr 5 do SWZ - Oświadczenie określone w art. 117 ust. 4 ustawy Pzp.docx docx 20.42 2021-08-05 17:57:00 Proceeding
Informacja z otwarcia ofert.docx docx 62.21 2021-08-13 12:53:04 Public message
informacja z otwarcia ofert.pdf pdf 898.39 2021-08-13 12:53:04 Public message
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.docx docx 62.2 2021-08-13 14:46:11 Public message
informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.pdf pdf 981.13 2021-08-13 14:46:11 Public message

Announcements

2021-08-13 14:46 Andrzej Przybyłowicz Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Informacja o wyborze [...].docx

informacja o wyborze [...].pdf

2021-08-13 12:53 Andrzej Przybyłowicz Informacja z otwarcia ofert

Informacja z otwarci [...].docx

informacja z otwarci [...].pdf

2021-08-13 10:00 Buyer message Kwota jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia: 76 600,00 zł

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 376