Proceeding: KA-DZP.362.2.17.2021 Wykonanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem niezbędnych uzgodnień i decyzji administracyjnych w związku z realizacją zadania polegającego na dostosowaniu dla potrzeb osób ze szczególnymi potrzebami wskazanych pokojów w budynku E należącym do Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Deadlines:
Published : 17-06-2021 11:38:00
Placing offers : 25-06-2021 10:00:00
Offers opening : 25-06-2021 10:05:00
Procedure: Zapytanie ofertowe
Type: Service

Requirements and specifications


Szanowni Państwo,

informujemy o postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego, którym jest Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, w trybie zapytania ofertowego w oparciu o rozdz. 6.5.1. Rozeznanie rynku aktualnych na dzień ogłoszenia postępowania "Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020" oraz wewnętrzny Regulamin zamówień publicznych.


Przedmiot postępowania: Wykonanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem niezbędnych uzgodnień i decyzji administracyjnych w związku z realizacją zadania polegającego na dostosowaniu dla potrzeb osób ze szczególnymi potrzebami wskazanych pokojów w budynku E należącym do Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Zamawiający zaznacza, że wartość niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego jest niższa niż kwota wskazana w art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U z 2019r. poz. 2019, z późn. zm., zw. dalej ustawą Pzp).

Zastrzegamy, że postępowanie może zakończyć się brakiem wyboru oferty w przypadkach wskazanych w zapytaniu ofertowym.


Wykaz dokumentów składających się na ofertę:

wypełniony i podpisany Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego – Formularz ofertowy;

wypełniony i podpisany Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego – Oświadczenie Wykonawcy;

wypełniony i podpisany Załącznik nr 3 do zapytania ofertowego - Wykaz ;

opłacona polisa OC projektanta głównego wraz z dowodem uiszczenia składki;

pełnomocnictwo do podpisania oferty, o ile umocowanie do dokonania tej czynności nie wynika z dokumentów rejestrowych Wykonawcy;

Oferta musi być podpisana przez osoby upoważnione do zaciągania zobowiązań i składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy:

czytelnym podpisem lub nieczytelnym podpisem wraz z imienną pieczątką podpisującego – w przypadku oferty składanej w formie skanu,

kwalifikowanym podpisem elektronicznym – w przypadku oferty składanej w formie elektronicznej.


W przypadku pytań: 

merytorycznych, proszę o kontakt poprzez przycisk w prawym dolnym rogu formularza "Wyślij wiadomość".

związanych z obsługą platformy, proszę o kontakt za pośrednictwem z Centrum Wsparcia Klienta platformy zakupowej Open Nexus czynnym od poniedziałku do piątku w dni robocze, w godzinach od 8:00 do 17:00 nr tel. 22 101 02 02, e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Odpowiedzi na pytania zadane w ramach niniejszego postępowania, ewentualne zmiany treści zapytania ofertowego, informacja z otwarcia ofert oraz informacja o rozstrzygnięciu bądź unieważnieniu postępowania zostaną opublikowane w sekcji "Komunikaty".

Osobą prowadzącą niniejsze postępowanie jest Pracownik Działu Zamówień Publicznych Pan Łukasz Lisik nr tel. 71 36 80 491.

Numery telefonów do pracowników DZP znajdują się na stronie: http://bip.ue.wroc.pl/51/81/dane-kontaktowe.html 


Zaznaczamy, że oficjalnym potwierdzeniem chęci realizacji zamówienia przez Zamawiającego jest wysłanie zamówienia lub podpisanie umowy.

Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
2_17_2021 Zapytanie ofertowe.pdf pdf 1130.55 2021-06-17 11:38:00 Proceeding
2_17_2021 Załącznik nr 4 OPZ.pdf pdf 740.04 2021-06-17 11:38:00 Proceeding
2_17_2021 Załącznik nr 5 Dokumentacja techniczna.7z 7z 11950.79 2021-06-17 11:38:00 Proceeding
2_17_2021 Załącznik nr 1 Formularz ofertowy.docx docx 22.18 2021-06-17 11:38:00 Criterion
2_17_2021 Załącznik nr 2 Oświadczenie.docx docx 29.34 2021-06-17 11:38:00 Criterion
2_17_2021 Załącznik nr 3 Wykaz.docx docx 23.01 2021-06-17 11:38:00 Criterion
2_17_2021 unieważnienie.pdf pdf 678.98 2021-06-28 10:46:12 Public message
2_17_2021 Informacja z otwarcia ofert.pdf pdf 588.08 2021-06-25 12:49:46 Public message

Announcements

2021-06-28 10:46 Łukasz Lisik informacja o unieważnieniu postępowania

2_17_2021 unieważnie [...].pdf

2021-06-25 12:49 Łukasz Lisik informacja z otwarcia ofert

2_17_2021 Informacja [...].pdf

2021-06-25 10:00 Buyer message W oparciu o art. 222 ust. 4 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U z 2019r. poz. 2019, z późn. zm.) Zamawiający informuje, iż na sfinansowanie zamówienia na wykonanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem niezbędnych uzgodnień i decyzji administracyjnych w związku z realizacją zadania polegającego na dostosowaniu dla potrzeb osób ze szczególnymi potrzebami wskazanych pokojów w budynku E należącym do Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu (zamówienie o wartości szacunkowej poniżej kwoty wskazanej w art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo Zamówień Publicznych) zamierza przeznaczyć 32 300 zł

Subject of the request

No. Name Description and attachments Quantity
/ Unit
Net price / Unit Vat Gross price / Unit Currency Delivery address Attach
file
1 usługa zgodnie z treścią zapytania ofertowego 1 pc. Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
Komandorska 118/120
53-345, Wrocław
(0)
Currency rates NBP , EUR: 4.5789 PLN

Criteria and formal conditions

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Price 100% Offer value Attachment required

2_17_2021 Załącznik [...].docx

0,00 PLN netto
0,00 PLN brutto
(0)
2 Podmiotowe środki dowodowe - zgodnie z treścią zapytania ofertowego Attachment required

2_17_2021 Załącznik [...].docx

2_17_2021 Załącznik [...].docx

(0)
Unlock the form

The number of page views: 177