Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: DT.261.8.2021 Budowa sieci kanalizacji sanitarnej, części przyłączy zlokalizowanych w pasie drogowym i przepompowni ścieków w ul. Chłodniczej w Dębicy

Deadlines:
Published : 26-04-2021 13:07:00
Placing offers : 12-05-2021 10:00:00
Offers opening : 12-05-2021 10:05:00
Procedure:
Type: Construction work

Requirements and specifications

Wodociągi Dębickie Sp. z o.o. zaprasza do złożenia oferty cenowej na zadanie pn.: "Budowa sieci  kanalizacji sanitarnej, części przyłączy zlokalizowanych w pasie drogowym i przepompowni ścieków w ul. Chłodniczej w Dębicy".

Termin składania ofert do dnia: 12.05.2021 r. do godz. 10:00.

Kryteria oceny ofert: cena 100%

Ogłoszenie oraz Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) udostępniono do pobrania poniżej.

Załączniki, wymagane aby oferta elektroniczna była kompletna:

a) Formularz Oferty, sporządzony na podstawie wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszej SIWZ.

b) Oświadczenie Wykonawcy(ów) o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, sporządzone na podstawie wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do niniejszej SIWZ.

c) Oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia według wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do niniejszej SIWZ.

d) Dokument potwierdzający wniesienie wadium (skan) – wymagany w przypadku form wniesienia wadium innych niż pieniądz.

Brak w/w załączników w ofercie elektronicznej będzie skutkowało odrzuceniem oferty.

Oferty i dokumenty złożone inną drogą niż na Platformie Zakupowej zostaną odrzucone.


Przycisk “Wyślij wiadomość” dostępny w prawym, dolnym rogu w formularzu składania oferty służy do porozumiewania się Wykonawców z Zamawiającym.

Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02
  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl

Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
projekt budowlany_lipiec_2016.pdf pdf 44263.45 2021-04-26 13:07:00 Proceeding
projekt przylacza_lipiec_2016.pdf pdf 13451.35 2021-04-26 13:07:00 Proceeding
projekt przylacza_sierpien_2017.pdf pdf 11606.67 2021-04-26 13:07:00 Proceeding
projekt zmian_sierpien_2017.pdf pdf 42009.35 2021-04-26 13:07:00 Proceeding
decyzje.pdf pdf 4028.08 2021-04-26 13:07:00 Proceeding
formularze_chlodnicza.docx docx 55.45 2021-04-26 13:07:00 Proceeding
ogloszenie.pdf pdf 926.74 2021-04-26 13:07:00 Proceeding
SIWZ.pdf pdf 18423.25 2021-04-26 13:07:00 Proceeding
zakres.jpg jpg 1091.94 2021-04-26 13:07:00 Proceeding
zestawienie.pdf pdf 140.87 2021-05-12 12:37:14 Public message
wybor.pdf pdf 447.31 2021-06-01 13:04:14 Public message

Announcements

2021-06-01 13:04 Monika Stec Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej.

wybor.pdf

2021-05-12 12:37 Monika Stec Zamawiający udostępnia zestawienie ofert wygenerowane przez platformę zakupową.

zestawienie.pdf

Subject of the request

No. Name Description and attachments Quantity
/ Unit
Net price / Unit Vat Gross price / Unit Currency Delivery address Attach
file
1 Budowa sieci kanalizacji sanitarnej, części przyłączy zlokalizowanych w pasie drogowym i przepompowni ścieków w ul. Chłodniczej w Dębicy Należy wpisać cenę netto za wykonanie przedmiotu zamówienia oraz dołączyć skan wymaganych dokumentów zgodnie z SIWZ. 1 building work Wodociągi Dębickie Sp. z o.o
Kosynierów Racławickich 35
39-200, Dębica
(0)
Currency rates NBP , EUR: 4.3190 PLN

Criteria and formal conditions

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Price 100% Offer value 0,00 PLN netto
0,00 PLN brutto
(0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 1060