Proceeding: - Kontrola 5-letnia stanu technicznego instalacji elektrycznych i piorunochronnych

Maciej Kosal
Gmina Lubawka Department: Zakład Gospodarki Miejskiej
Deadlines:
Published : 21-04-2021 12:26:00
Placing offers : 04-05-2021 13:00:00
Offers opening : 04-05-2021 13:05:00
Procedure: Zapytanie ofertowe
Type: Service

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,


informujemy o postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego w trybie zgodnym z regulaminem wewnętrznym organizacji.

Zapraszamy do złożenia ofert poprzez poniższy formularz elektroniczny.


Opis przedmiotu zamówienia:

1. Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie okresowej – 5-letniej – kontroli stanu technicznego instalacji elektrycznych i piorunochronnych (zgodnie z art. 62 ustawy Prawo Budowlane, tj. w zakresie stanu sprawności połączeń, osprzętu, zabezpieczeń i środków ochrony od porażeń, oporności izolacji przewodów oraz uziemień instalacji i aparatów) w budynkach będących w zarządzie ZGM w Lubawce.

2. Kontroli podlegają:

  • budynki mieszkalne wielorodzinne:

- komunalne – 76 budynków,

- budynki wspólnot mieszkaniowych – 148 budynków,

  • kaplice cmentarne – 2 budynki,
  • budynek biurowo-magazynowy (siedziba Zakładu Gospodarki Miejskiej) – 1 budynek,
  • budynek dawnej szkoły podstawowej (wyłączony z użytkowania) – 1 budynek.

Razem 228 budynków.

3. Wykaz obiektów zawiera Załącznik nr 4 do niniejszego zapytania ofertowego.

4. Kontrole stanu technicznego mogą przeprowadzać wyłącznie osoby posiadające kwalifikacje wymagane przy wykonywaniu dozoru nad eksploatacją urządzeń, instalacji oraz sieci energetycznych w odpowiedniej specjalności i odpowiednim zakresie (D+E w zakresie kontrolno-pomiarowym).

5. Zamawiający wymaga, aby protokół z przeprowadzonej kontroli zawierał zdjęcia wszystkich tablic rozdzielczych z układami pomiarowymi w budynku.

6. Obowiązującym wynagrodzeniem będzie wynagrodzenie ryczałtowe na podstawie przedstawionej oferty niezależnie od liczby lokali mieszkalnych i użytkowych i rodzaju instalacji znajdujących się w danym budynku.

7. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych lub wariantowych.

8. Przy kalkulacji ceny ofertowej należy uwzględnić wszelkie koszty poniesione celem prawidłowego wykonania przedmiotu umowy.


Zastrzegamy, że postępowanie może zakończyć się brakiem wyboru oferty w przypadku przekroczenia szacowanych środków.W przypadku pytań: 

- merytorycznych, proszę o kontakt poprzez przycisk "Wyślij wiadomość do zamawiającego" lub pod nr tel. 517 298 167.

- związanych z obsługą platformy, proszę o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformy zakupowej Open Nexus czynnym od poniedziałku do piątku w dni robocze, w godzinach od  8:00 do 17:00.

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl


Zaznaczamy, że oficjalnym potwierdzeniem chęci realizacji zamówienia przez Zamawiającego jest wysłanie zamówienia lub podpisanie umowy. 

Wiadomości z platformy zakupowej mają charakter informacyjny.

Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Załącznik nr 1 (oświadczenie) - 5-letnie elektryczne.docx docx 31.9 2021-04-21 12:26:00 Proceeding
Załącznik nr 2 (umowa) - 5-letnie elektryczne.docx docx 46.86 2021-04-21 12:26:00 Proceeding
Załącznik nr 3 (RODO) - 5-letnie elektryczne.docx docx 34 2021-04-21 12:26:00 Proceeding
Ogłoszenie - 5-letnie elektryczne.docx docx 44.67 2021-04-21 12:26:00 Proceeding
Załacznik nr 4 (wykaz budynków) - 5-letnie elektryczne.pdf pdf 245.07 2021-04-21 12:26:00 Proceeding
Zestawienie ofert.pdf pdf 189.09 2021-05-04 13:54:36 Public message

Announcements

2021-05-04 13:54 Maciej Kosal Szanowni Państwo! Dziękujemy za złożenie ofert w postępowaniu. W załączniku zestawienie złożonych ofert.

Zestawienie ofert.pd [...].pdf

2021-04-22 17:15 Maciej Kosal Szanowni Państwo!
informujemy, że do Zamawiającego wpłynęło pytanie o następującej treści:
"Dzień Dobry, Posiadam kilka pytań dot. przedmiotowego postępowania:
1. Czy poinformowanie lokatorów/mieszkańców w formie ogłoszeń leży po stronie Wykonawcy czy Zamawiającego?
2. Ile terminów przeglądów należy wykonać?
3. Co w przypadku gdy po wykonaniu dwóch, trzech terminów przeglądów lokal mimo to nie zostanie udostępniony do przeglądu?"

Odpowiedź:
Zamawiający informuje, że:
Ad. 1. "Wykonawca zobowiązany jest do zawiadomienia mieszkańców o planowanej kontroli na co najmniej 2 dni przed wyznaczoną datą przeglądu." (par. 2 ust. 1 wzoru umowy - Załącznik nr 2)
Ad. 2 i 3. "W przypadku nieobecności najemcy lub właściciela lokalu w wyznaczonym terminie, Wykonawca zobowiązany jest wykonać kontrolę instalacji w tym lokalu w innym wyznaczonym terminie." (par. 2 ust. 4 wzoru umowy - Załącznik nr 2)
Wykonawca zobowiązany będzie do wykonania kontroli w 2 terminach. Jeśli jakiś lokal nie zostanie udostępniony w I ani w II terminie, to Wykonawca powinien pisemnie zgłosić taki fakt Zamawiającemu i odnotować go w uwagach do protokołu zbiorczego danego budynku.

Subject of the request

No. Name Description and attachments Quantity
/ Unit
Net price / Unit Vat Gross price / Unit Currency Delivery address Attach
file
1 Ryczałtowa cena jednostkowa ryczałtowa cena jednostkowa za wykonanie kontroli 1 budynku, niezależnie od liczby lokali mieszkalnych i użytkowych i rodzaju instalacji znajdujących się w danym budynku 228 service - (0)
Currency rates NBP

Criteria and formal conditions

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Price 100% Offer value 0,00 PLN netto
0,00 PLN brutto
(0)
2 Warunki płatności - Przelew 30 dni od dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję" (0)
3 Termin realizacji - Złożenie w siedzibie Zamawiającego wykonanej dokumentacji: do dnia 30.09.2021 r. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję" (0)
4 Oświadczenia wykonawcy - Wykonawca zapoznał się i akceptuje załączone oświadczenia Wykonawcy (Załącznik nr 1). Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję" (0)
5 Wzór umowy - Wykonawca zapoznał się i akceptuje załączony wzór umowy (Załącznik nr 2). Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję" (0)
6 Klauzula RODO - Wykonawca zapoznał się i akceptuje załączoną klauzulę RODO (Załącznik nr 3). Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję" (0)
7 Posiadane świadectwa kwalifikacyjne w zakresie Dozoru i/lub Eksploatacji - Proszę o załączenie świadectwa kwalifikacyjne w zakresie Dozoru i/lub Eksploatacji Attachment required (0)
8 Przykładowy protokół kontroli - Proszę o załączenie przykładowego protokołu kontroli stanu technicznego instalacji elektrycznej i piorunochronnej zgodnego z wymaganiami niniejszego zapytania ofertowego Attachment required (0)
9 Polisa OC - Proszę o załączenie skanu posiadanej polisy OC Attachment required (0)
Unlock the form

The number of page views: 816