Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: ZS-3/2021 Modernizacja myjni pojazdów użytkowych – budowa hali dla automatycznej myjni do mycia pojazdów użytkowych

Deadlines:
Published : 08-04-2021 14:47:00
Placing offers : 27-04-2021 10:00:00
Offers opening : 27-04-2021 10:05:00
Procedure: Przetarg regulaminowy - FA
Type: Construction work

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacji Sp. z o.o., ul. Składowa 1, 73-110 Stargard ogłasza przetarg na „Modernizacja myjni pojazdów użytkowych – budowa hali dla automatycznej myjni do mycia pojazdów użytkowych” znak sprawy ZS-3/2021 dla Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacji Sp. z o.o. w Stargardzie, ul. Składowa 1.

Przetarg podlega przepisom Regulaminu przeprowadzania postępowań o udzielenie zamówień publicznych sektorowych (poniżej kwoty określonej w art. 3, ust 1, pkt 2 ustawy prawo zamówień publicznych) przez Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacji sp. z o.o. w Stargardzie.

1.    Przedmiotem przetargu jest „Modernizacja myjni pojazdów użytkowych – budowa hali dla automatycznej myjni do mycia pojazdów użytkowych”.

1.1. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, warunki udziału w postępowaniu oraz wzór umowy znajdują się w dokumencie stanowiącym załącznik nr 1 i 2 do ogłoszenia, tj. Specyfikacja Warunków Zamówienia (SWZ).

1.2. Kryteria oceny ofert:

a)    cena – 90 pkt.,

b)    termin realizacji całości zamówienia – 5 pkt.,

c)    okres rękojmi i gwarancji jakości – 5 pkt..

2.    Ofertę wraz z załącznikami należy złożyć za pośrednictwem platformy zakupowej pod adresem: www.platformazakupowa.pl/pn/mpkstargard w terminie najpóźniej do 27 kwietnia 2021r. do godz. 10:00.

2.1. Ofertę należy złożyć wypełniając formularz interaktywny na stronie platformy zakupowej oraz załączając do oferty wszelkie załączniki wymagane w SWZ. Załączone załączniki muszą być podpisane elektronicznym podpisem kwalifikowanym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.

2.2. Otwarcie ofert następuje niezwłocznie po upływie terminu składania ofert, nie później niż

następnego dnia po dniu, w którym upłynął termin składania ofert tj. 27 kwietnia 2021 roku., za pomocą platformy zakupowej. Otwarcie ofert na platformie zakupowej dokonane jest poprzez klikniecie przycisku „Odszyfruj oferty‟.

2.3. Zamawiający przewiduje wybór najkorzystniejszej oferty z możliwością prowadzenia

      negocjacji.

2.4. Niezwłocznie po zakończeniu negocjacji zamawiający zamieści na stronie

       www.bip.mpkstargard.pl zakładka -  „zamówienia publiczne‟ oraz na platformie zakupowej

      www.platformazakupowa.pl/pn/mpkstargard, informacje dotyczące:

a)    kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia,

b)    firm oraz adresów wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie,

c)    ceny i okresu gwarancji zawartych w ofertach.

3.    Oferowana cena obejmuje wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia.

4.    Zamawiający żąda wniesienia wadium w wysokości 10.000,00 zł.

5.    Wykonawca jest związany ofertą od dnia upływu terminu składania ofert do dnia 26 maja 2021 r.

6.    Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

7.    Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

8.    Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia postępowania na każdym jego etapie bez podania przyczyny.

9.    Informacji w sprawach zamówienia udziela Sławomir Lewandowski w dni robocze od godz. 7:30 do godz. 14:30, nr tel. 91-573-22-13 wew. 44.

10. Załączniki do ogłoszenia:

10.1.             SWZ ZS-3/2021

10.2.             Załącznik nr 8 do SWZ ZS-3/2021


W załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, pliki należy opatrzyć:
- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,
- podpisem zaufanym,

- lub podpisem osobistym

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 

Oficjalnym potwierdzeniem chęci realizacji zamówienia przez Zamawiającego jest wysłanie zamówienia lub podpisanie umowy.  Wiadomości z platformy zakupowej mają charakter informacyjny.

Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
OGŁOSZENIE ZS-3-2021.docx docx 33.76 2021-04-08 14:47:00 Proceeding
SWZ ZS-3-2021.docx docx 143.64 2021-04-08 14:47:00 Proceeding
załacznik nr 8 do SWZ - ZS-3-2021.zip zip 6106.38 2021-04-08 14:47:00 Proceeding
załacznik nr 8 do SWZ - ZS-3-2021 z 12.04.2021.zip zip 25481.43 2021-04-12 10:53:46 Public message
Pytania ZS-3-2021.pdf pdf 1295.74 2021-04-22 15:56:27 Public message
ZS-3-2021.pdf pdf 445.03 2021-04-27 09:50:06 Public message
informacja z otwarcia ofert 27.4.21..pdf pdf 608.13 2021-04-27 11:49:33 Public message
ZS-3-2021-6.pdf pdf 1068.72 2021-06-23 12:23:05 Public message

Announcements

2021-06-23 12:23 Marek Jarmoluk Rozstrzygnięcie postępowania

ZS-3-2021-6.pdf

2021-04-27 11:49 Marek Jarmoluk Informacja z otwarcia ofert.

informacja z otwarci [...].pdf

2021-04-27 09:50 Marek Jarmoluk Informacja o kwocie jaką zamierza przeznaczyć Zamawiający na sfinansowanie zamówienia.

ZS-3-2021.pdf

2021-04-22 15:56 Sławomir Lewandowski Odpowiedzi na pytania wykonawców.

Pytania ZS-3-2021.pd [...].pdf

2021-04-12 10:53 Marek Jarmoluk Od dnia 12.04.2021 roku obowiązuje nowy uzupełniony załącznik nr 8 do SWZ ZS-3/2021

załacznik nr 8 do SW [...].zip

Subject of the request

No. Name Description and attachments Quantity
/ Unit
Net price / Unit Vat Gross price / Unit Currency Delivery address Attach
file
1 Budowa hali dla automatycznej myjni do mycia pojazdów użytkowych Budowa hali dla automatycznej myjni do mycia pojazdów użytkowych 1 pc. Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacji Sp. z o.o.
Składowa 1
73-110, Stargard
(0)
Currency rates NBP , EUR: 4.7094 PLN

Criteria and formal conditions

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Price 90% Offer value Attachment required 0,00 PLN netto
0,00 PLN brutto
(0)
2 termin realizacji całości zamówienia w dniach 5% Maksymalny termin realizacji całości Przedmiotu Zamówienia 120 dni od podpisania umowy (0)
3 okres rękojmi i gwarancji jakości 5% Minimalny termin realizacji udzielenia gwarancji to 24 miesiące. (0)
4 tajemnica przedsiębiorstwa - - (0)
Unlock the form

The number of page views: 766