Proceeding: ROPS.X.2205.3.2021 "Superwizja dla pracowników ośrodków interwencji kryzysowej oraz członków zespołów interdyscyplinarnych i grup roboczych działających na terenie województwa wielkopolskiego”.

Deadlines:
Published : 25-02-2021 15:40:00
Placing offers : 04-03-2021 23:59:00
Offers opening : -
Procedure: Zapytanie ofertowe
Type: Service

Requirements and specifications

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu zaprasza do składania ofert na przeprowadzenie usługi szkoleniowej pn. Superwizja dla pracowników ośrodków interwencji kryzysowej oraz członków zespołów interdyscyplinarnych i grup roboczych działających na terenie województwa wielkopolskiego”. 


Szczegóły zapytania znajdują sie w załączonym pliku

W przypadku pytań: 
- merytorycznych, proszę o kontakt poprzez przycisk w prawym dolnym rogu formularza "Wyślij wiadomość" lub z panią Martą Chmielewską: chmielewska.marta@rops.poznan.pl,
- związanych z obsługą platformy, proszę o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformy zakupowej Open Nexus czynnym od poniedziałku do piątku w dni robocze, w godzinach od  8:00 do 17:00.
tel. 22 101 02 02
e-mail: cwk@platformazakupowa.plAttachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Zapytanie ofertowe_superwizje.pdf pdf 449.87 2021-02-25 15:40:00 Proceeding
Formularz ofertowy.pdf pdf 467.28 2021-02-25 15:40:00 Criterion
Załącznik nr 1 Warunki.docx docx 259.41 2021-02-25 15:57:58 Criterion
Załącznik nr 2 Kryterium doswiadczenie.docx docx 258.02 2021-02-25 16:32:15 Criterion
Protokół z postępowania.pdf pdf 549.97 2021-03-09 06:47:44 Public message

Announcements

2021-03-09 06:47 Łukasz Strażyński Protokół z postępowania.

Protokół z postępowa [...].pdf

Subject of the request

No. Name Description and attachments Quantity
/ Unit
Net price / Unit Vat Gross price / Unit Currency Delivery address Attach
file
1 Cena wykonania zamówienia Należy wpisać cenę za wykonanie usługi i dodatkowo wypełnić i przesłać Formularz ofertowy 1 service - (0)
Currency rates NBP , EUR: 4.5481 PLN

Criteria and formal conditions

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Price 50% Offer value Attachment required

Formularz ofertowy.p [...].pdf

0,00 PLN netto
0,00 PLN brutto
(0)
2 Wykonawca zapewnia realizację usługi przez osobę/osoby posiadające aktualny certyfikat superwizora w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie wydany przez Instytut Psychologii Zdrowia Polskiego Towarzystwa Psychologicznego oraz każda z nich od 1 stycznia 2019 r. wypracowała co najmniej 25 godzin dydaktycznych (1 godzina dydaktyczna = 45 minut) świadczenia usług superwizyjnych dla pracowników instytucji działających na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie. - Wykonawca potwierdza spełnienie warunku uczestnictwa w postępowaniu (TAK), wypełnia załącznik nr 1 do zapytania ofertowego, podpisuje przez osobę/osoby uprawnione do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy i załącza jego skan oraz skan certyfikatu superwizora. Attachment required

Załącznik nr 1 Warun [...].docx

(0)
3 Kryterium „Doświadczenie Wykonawcy” rozumiane jest jako doświadczenie osoby wskazanej/osób wskazanych do realizacji superwizji, tj. superwizora/superwizorów i oceniane będzie pod kątem liczby wypracowanych przez superwizora/superwizorów od 1 stycznia 2019 roku godzin dydaktycznych świadczenia usług superwizyjnych dla pracowników instytucji działających na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie. 30% Wykonawca wpisuje TAK/NIE. Doświadczenie Wykonawcy wykazać należy w załączniku nr 2 do zapytania ofertowego. Wykonawca wypełnia załącznik nr 2, podpisuje go przez osobę/osoby uprawnione do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy i załącza jego skan. W przypadku braku doświadczenia Wykonawca załącza skan załącznika nr 2 z adnotacją „Brak doświadczenia” podpisanego przez osobę/osoby uprawnione do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy. Attachment required

Załącznik nr 2 Kryte [...].docx

(0)
4 Kryterium „Klauzula społeczna” ma na celu promocję Podmiotów Ekonomii Społecznej (spółdzielnie socjalne, stowarzyszenia, fundacje, zakłady aktywności zawodowej) i firm zatrudniających ponad 50% osób z niepełnosprawnościami. 20% Wykonawca wpisuje TAK/NIE. Ocena zostanie dokonana na podstawie deklaracji Wykonawcy oraz załączonego linku lub skanu zawierającego dane z właściwego rejestru lub ewidencji, z którego wynikać będzie, iż Wykonawca został wpisany do właściwego rejestru lub ewidencji. W przypadku Wykonawcy zatrudniającego ponad 50% osób z niepełnosprawnościami wymagane jest załączenie skanu stosownego oświadczenia podpisanego przez osobę/osoby uprawnione do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy. W przypadku, gdy Wykonawca nie należy do podmiotów Ekonomii Społecznej lub nie zatrudnia ponad 50 % osób z niepełnosprawnościami załącza skan oświadczenia z adnotacją "Nie należę do Podmiotów Ekonomii Społecznej" podpisanego przez osobę/osoby uprawnione do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy. Attachment required (0)
Unlock the form

The number of page views: 272