Proceeding: 10/2021/TP-1/DZP Dostawa sukcesywna materiałów hydraulicznych i sanitarnych do jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

Deadlines:
Published : 16-02-2021 19:40:00
Placing offers : 04-03-2021 10:00:00
Offers opening : 04-03-2021 11:00:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, pliki należy opatrzyć:
- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,
- podpisem zaufanym,

- lub podpisem osobistym

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Ogłoszenie o zamówieniu.pdf pdf 147.66 2021-02-16 19:40:00 Proceeding
SWZ.pdf pdf 949.73 2021-02-16 19:40:00 Proceeding
Załącznik nr 1 do SWZ - formyularz opis przedmiotu zamówienia, formularz cenowy dla Części nr 1.docx docx 195.73 2021-02-16 19:40:00 Proceeding
Załącznik nr 1 do SWZ - formyularz opis przedmiotu zamówienia, formularz cenowy dla Części nr 2.docx docx 109.64 2021-02-16 19:40:00 Proceeding
Załącznik nr 1A do SWZ - tabela równoważności do opisu przedmiotu zamówienia.docx docx 39.87 2021-02-16 19:40:00 Proceeding
Załącznik nr 2 do SWZ - formularz ofertowy.doc doc 58.5 2021-02-16 19:40:00 Proceeding
Załącznik nr 3 do SWZ - ośwadczenie dotyczące podstaw do wykluczenia.doc doc 61.5 2021-02-16 19:40:00 Proceeding
Załącznik nr 4 do SWZ - projektowane postanowienia umowy.pdf pdf 202.34 2021-02-16 19:40:00 Proceeding
Załącznik nr 5 do SWZ - Informacja dotycząca grupy kapitałowej.doc doc 58 2021-02-16 19:40:00 Proceeding
Zawiadomienie o odrzuceniu oferty i unieważnieniu postępowania.pdf pdf 52.47 2021-03-17 19:38:52 Public message
Poprawna SWZ.pdf pdf 948.59 2021-02-18 20:41:34 Public message
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia.pdf pdf 37.53 2021-02-26 09:32:56 Public message
Pytania i odpowiedzi nr 1.pdf pdf 160.3 2021-02-26 09:32:56 Public message
Zawiadomienie o zmianach.pdf pdf 62.53 2021-02-26 09:32:56 Public message

Announcements

2021-03-17 19:38 Anna Adamkiewicz Zawiadomienie o odrzuceniu oferty i unieważnieniu postępowania

Zawiadomienie o odrz [...].pdf

2021-03-04 10:00 Buyer message Działając na podstawie art. 222 ust. 4 ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. poz. 2019 ze zm.), Zamawiający informuje, że na realizację zamówienia zamierza przeznaczyć kwotę 787.200,00 PLN gross dla Części nr 1 oraz 258.300,00 PLN gross dla Części nr 2.
2021-02-26 09:32 Anna Adamkiewicz Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Pytania i odpowiedzi
Zawiadomienie o zmianach

Ogłoszenie o zmianie [...].pdf

Pytania i odpowiedzi [...].pdf

Zawiadomienie o zmia [...].pdf

2021-02-18 20:41 Anna Adamkiewicz Specyfikacja Warunków Zamówienia adekwatna do ogłoszenia o zamówieniu (poprawna)

Poprawna SWZ.pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)

The number of page views: 659