Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: 01/TP/2021 ZAPROJEKTOWANIE I WYKONANIE WINDY OSOBOWEJ W BUDYNKU DWUKONDYGNACYJNYM NR H NA TERENIE MAZOWIECKIEGO SZPITALA WOJEWÓDZKIEGO DREWNICA SP. Z O.O.” W ramach Programu „Poprawa funkcjonalności i efektywności kosztowej leczenia psychiatrycznego w Mazowieckim Szpitalu Wojewódzkim Drewnica”

Deadlines:
Published : 03-02-2021 14:23:00
Placing offers : 15-02-2021 10:00:00
Offers opening : 15-02-2021 10:30:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

 Przedmiot zamówienia obejmuje w szczególności:

1)    zaprojektowanie, tj. opracowanie zgodnie z przepisami kompletnej dokumentacji projektowej dla zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa budynku dwukondygnacyjnego nr H na terenie Mazowieckiego Szpitala Wojewódzkiego Drewnica sp. z o.o. z montażem windy osobowej” w zakresie wskazanych branż wraz z wymaganymi uzgodnieniami i pozwoleniami, przygotowanie i złożenie w imieniu zamawiającego wniosku o wydanie pozwolenia na budowę oraz uzyskanie ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę;

2)    przebudowa, tj. wykonanie, na postawie zatwierdzonej przez zamawiającego dokumentacji projektowej dla ww. zadania inwestycyjnego, robót budowlanych związanych z „Przebudową budynku dwukondygnacyjnego nr H na terenie Mazowieckiego Szpitala Wojewódzkiego Drewnica sp. z o.o. z montażem windy osobowej” w zakresie umożliwiającym uzyskanie, zgodnie z przepisami prawa budowlanego, pozwolenia na użytkowanie obiektu oraz użytkowanie tego obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem;

3)    zapewnienie nadzoru autorskiego, tj. pełnienie nadzoru autorskiego przez projektantów (autorów projektów) przez cały czas trwania inwestycji, w szczególności poprzez: udział projektantów w naradach roboczych w trakcie realizacji robót budowlanych (na terenie budowy), wpisy do dziennika budowy, weryfikację dokumentacji powykonawczej w zakresie jej zgodności z faktycznym wykonaniem robót. Weryfikacja dokumentacji zostanie potwierdzona poprzez oświadczenie projektantów (autorów projektów), załączone do dokumentacji powykonawczej.

4)    Zamawiający nie dopuszcza składanie ofert częściowych. Powody niedokonania podziału zamówienia na części: taki podział groziłby nadmiernymi trudnościami technicznymi lub nadmiernymi kosztami wykonania zamówienia, lub też potrzeba skoordynowania działań różnych wykonawców realizujących poszczególne części zamówienia mogłaby poważnie zagrozić właściwemu wykonaniu zamówienia.”

 5)    Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, zawarty jest w zał. nr 7 do SWZ.

Termin wykonania zamówienia:26 tygodni od zawarcia umowy.

 Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości 3 000,00 zł.

Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni licząc od dnia upływu terminu składania ofert i upływa w dniu 16.03.2021 r.

W załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, pliki należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,
- podpisem zaufanym,

- lub podpisem osobistym

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
ogłoszenie o zamówieniu.pdf pdf 115.52 2021-02-03 14:23:00 Proceeding
winda publikacja - zał. edytowalne do SWZ.7z 7z 5016.13 2021-02-03 14:23:00 Proceeding
SWZ - DOSTAWA WINDY.pdf pdf 57521.72 2021-02-03 14:23:00 Proceeding
INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT.pdf pdf 602.89 2021-02-15 12:04:46 Public message
wybór na stronę.pdf pdf 404.35 2021-02-19 10:56:02 Public message
ogłoszenie o udzieleniu zamówienia.pdf pdf 63.63 2021-02-25 14:45:05 Public message

Announcements

2021-02-25 14:45 KRZYSZTOF JANIGA w załączeniu ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

ogłoszenie o udziele [...].pdf

2021-02-19 10:56 KRZYSZTOF JANIGA Szanowni Państwo,

W załączeniu informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

wybór na stronę.pdf

2021-02-15 12:04 KRZYSZTOF JANIGA Szanowni Państwo,

W załączeniu informacja z otwarcia ofert

z poważaniem

Krzysztof Janiga

INFORMACJA Z OTWARCI [...].pdf

2021-02-15 10:00 Buyer message Kwota przeznaczona na realizację zamówienia - 331 421,67 PLN brutto

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 557