Proceeding: BZP.3810.94.2020.JU dostawa urządzeń medycznych z listy pakietów wraz z jego uruchomieniem, przeszkoleniem w zakresie obsługi, transportem Wykonawcy lub na jego koszt.

Deadlines:
Posted : 28-12-2020 15:26:00
Placing offers: 23-02-2021 11:30:00
Opening offers : 23-02-2021 12:00:00
Tryb: Przetarg nieograniczony
Kind: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono ogłoszenie, SIWZ oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

W związku z obowiązującą od 18.10.2018 Dyrektywami Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych informujemy, że w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu przekazywanie ofert/wniosków oraz komunikacja odbywa się zgodnie z zapisami załączonej dokumentacji.

Zamawiający rekomenduje prowadzenie komunikacji za pomocą platformazakupowa.pl.

W związku z powyższym przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań do SIWZ

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty

  • Przesłania odwołania/inne 

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty/wniosku prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 

Przypominamy, że oferta/wniosek składany elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym kwalifikowanym podpisem.


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) DATE CREATED SOURCE DOWNLOAD
94 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU.pdf pdf 160.94 2020-12-28 15:26:00 Proceeding
94 SIWZ.doc doc 302.5 2020-12-28 15:26:00 Proceeding
94 zał. nr 1 do oferty (formularz asort. - cenowy).xls xls 62 2020-12-28 15:26:00 Proceeding
94 zał. nr 1 do SIWZ-oferta.docx docx 56.02 2020-12-28 15:26:00 Proceeding
94 umowa wzór.doc doc 429.5 2020-12-28 15:26:00 Proceeding
94 zał. nr 4 do SIWZ-ośw. grupa kapitałowa.docx docx 49.25 2020-12-28 15:26:00 Proceeding
94 zał. nr 5 do SIWZ-ośw. podat..docx docx 51.39 2020-12-28 15:26:00 Proceeding
94 zał. nr 6 do SIWZ-ośw. o braku podst..docx docx 50.93 2020-12-28 15:26:00 Proceeding
94 zał. nr 7 do SIWZ-ośw. o tajemnicy.docx docx 50.78 2020-12-28 15:26:00 Proceeding
espd-request(1).zip zip 83.12 2020-12-28 15:26:00 Proceeding
94 PARAMETRY TECHNICZNE.zip zip 1066.35 2020-12-29 09:16:56 Public message
94 zał. nr 1 do SIWZ-oferta ZMIANY.docx docx 56.03 2020-12-29 09:16:56 Public message
94 zał. nr 1 do oferty (formularz asort. - cenowy).xls xls 62 2020-12-29 09:16:56 Public message
94 OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA 31.12.2020 - PRZESŁANE DO PUBL..pdf pdf 70.92 2020-12-31 11:52:39 Public message
94 SIWZ ZMIANY.doc doc 302 2020-12-31 11:52:39 Public message
94 OGŁOSZENIE O ZMIANIE OPUBLIKOWANE ENOTICES_dcchp_bzp (external)-2020-181132-NF14-PL.pdf pdf 66.78 2021-01-05 09:33:07 Public message
94 SIWZ ZMIANY II.doc doc 302.5 2021-01-25 13:29:36 Public message
OGŁOSZENIE O ZMIANIE II - PRZESŁANE (zmiana daty składania i otwarcia ofert).pdf pdf 69.89 2021-01-25 13:29:36 Public message
2021-OJS020-045563-pl.pdf pdf 65.9 2021-01-29 10:16:32 Public message
Odpowiedzi na pytania z dnia 29.01.2021 skan.pdf pdf 1336.91 2021-01-29 14:41:35 Public message
PAKIET 5 ZMIANY PARAMETRY TECHNICZNE.doc doc 400.5 2021-01-29 14:41:35 Public message
PAKIET 8 ZMIANY PARAMETRY TECHNICZNE.doc doc 399.5 2021-01-29 14:41:35 Public message
94 SIWZ ZMIANY III.doc doc 304.5 2021-01-29 14:41:35 Public message
94 OGŁOSZENIE O ZMIANIE PRZESŁANE DO PUBLIKACJI 29.01.2021.pdf pdf 85.24 2021-01-29 14:41:35 Public message
OGŁOSZENIE O ZMIANIE III OPUBLIKOWANE 2021-OJS023-055500-pl.pdf pdf 82.63 2021-02-05 12:07:58 Public message
Odpowiedzi na pytania 5.02.2021.pdf pdf 1152.93 2021-02-05 12:16:04 Public message
PAKIET 2 5.02.21 ZMIANY PARAMETRY TECHNICZNE.doc doc 413 2021-02-05 12:16:04 Public message
PAKIET 5 5.02.21 ZMIANY PARAMETRY TECHNICZNE.doc doc 401.5 2021-02-05 12:16:04 Public message
PAKIET 8 5.02.21 ZMIANY PARAMETRY TECHNICZNE.doc doc 403.5 2021-02-05 12:16:04 Public message
OGŁOSZENIENIE O ZMIANIE PRZESŁANE DO PUBLIKACJI 5.02.21.pdf pdf 69.91 2021-02-05 12:16:04 Public message
94 SIWZ ZMIANY IV - zmiana daty.doc doc 304.5 2021-02-05 12:16:04 Public message
94 ZBIORCZE ZESTAWIENIE OFERT Z DNIA 23.02.2021.xls xls 40.5 2021-02-24 09:21:03 Public message

Announcements

2021-02-24 09:21 Jolanta Uścienna -Lipińska Zbiorcze zestawienie ofert z dnia 23.02.2021, sprawa BZP.3810.94.2020.JU

94 ZBIORCZE ZESTAWIE [...].xls

2021-02-05 12:16 Jolanta Uścienna -Lipińska Odpowiedzi na pytania z dnia 5.02.2021
Załącznik parametry techniczne - ZMIANY
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia przesłane do publikacji 5.02.21 - ZMIANA DATY
SIWZ ZMIANY IV 5.02.2021

Odpowiedzi na pytani [...].pdf

PAKIET 2 5.02.21 ZMI [...].doc

PAKIET 5 5.02.21 ZMI [...].doc

PAKIET 8 5.02.21 ZMI [...].doc

OGŁOSZENIENIE O ZMIA [...].pdf

94 SIWZ ZMIANY IV - [...].doc

2021-02-05 12:07 Jolanta Uścienna -Lipińska OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA III - OPUBLIKOWANE

OGŁOSZENIE O ZMIANIE [...].pdf

2021-01-29 14:41 Jolanta Uścienna -Lipińska 94 Odpowiedzi na pytania z dnia 29.01.2021
Załącznik parametry po zmianach: pakiet 5, 8
SIWZ - ZMIANY III
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia przesłane do publikacji

Odpowiedzi na pytani [...].pdf

PAKIET 5 ZMIANY PARA [...].doc

PAKIET 8 ZMIANY PARA [...].doc

94 SIWZ ZMIANY III.d [...].doc

94 OGŁOSZENIE O ZMIA [...].pdf

2021-01-29 10:16 Jolanta Uścienna -Lipińska Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia - opublikowane

2021-OJS020-045563-p [...].pdf

2021-01-25 13:29 Jolanta Uścienna -Lipińska OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA II (zmiana terminu składania i otwarcia ofert) przesłane do publikacji
SIWZ - zmiany II

94 SIWZ ZMIANY II.do [...].doc

OGŁOSZENIE O ZMIANIE [...].pdf

2021-01-05 09:33 Jolanta Uścienna -Lipińska 94 OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA OPUBLIKOWANE (SPROSTOWANIE)

94 OGŁOSZENIE O ZMIA [...].pdf

2020-12-31 11:52 Jolanta Uścienna -Lipińska Dokumenty po zmianach:
94 SIWZ ZMIANY
94 OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA - przesłane do publikacji

94 OGŁOSZENIE O ZMIA [...].pdf

94 SIWZ ZMIANY.doc

2020-12-29 09:16 Jolanta Uścienna -Lipińska Dokumenty do pobrania:
Parametry techniczne
Zał. nr 1 do SIWZ - oferta ZMIANY
Formularz asortymentowo - cenowy - ZMIANY

94 PARAMETRY TECHNIC [...].zip

94 zał. nr 1 do SIWZ [...].docx

94 zał. nr 1 do ofer [...].xls

Offer form

Lp Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Oferta/Wniosek Wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego, podpisane elektronicznym podpisem kwalifikowanym. Dokumenty powinny zostać podpisane przez upoważnione osoby w zależności od rodzaju podpisywanego dokumentu. Pamiętaj, że jeśli wybierzesz typ podpisu - zewnętrzny XAdES - musisz dołączyć dwa pliki, podpis oraz plik z podpisanymi danymi. Link do instrukcji podpisywania plików - bit.ly/podpis_elektroniczny (Buyer requires the attachment of a file) (0)
2 Tajemnica przedsiębiorstwa - Przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, które jako całość lub w szczególnym zestawieniu i zbiorze ich elementów nie są powszechnie znane osobom zwykle zajmującym się tym rodzajem informacji albo nie są łatwo dostępne dla takich osób, o ile uprawniony do korzystania z informacji lub rozporządzania nimi podjął, przy zachowaniu należytej staranności, działania w celu utrzymania ich w poufności. Zgodnie z art. 86 ust. 4 Pzp tajemnicą przedsiębiorstwa nie może być nazwa firmy, adres, informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności. Zaleca się, aby każda informacja stanowiąca tajemnicę przedsiębiorstwa była zamieszczona w odrębnym pliku i określała przedmiot będący jej treścią wraz z uzasadnieniem (podstawą prawną utajnienia). (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 1199