Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: 84/2020 Świadczenie usługi : Inspektora nadzoru robót elektrycznych Inspektora nadzoru robót budowlanych dla Inwestycji pn. „Zrealizowanie inwestycji (budowy) centrum rehabilitacji społeczno-leczniczej na potrzeby Mazowieckiego Szpitala Wojewódzkiego Drewnica Sp. z o.o.”

Deadlines:
Published : 14-12-2020 13:28:00
Placing offers : 22-12-2020 10:00:00
Offers opening : 22-12-2020 10:15:00
Procedure: Zapytanie ofertowe
Type: Service

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,


1.       Niniejsze postępowanie prowadzone jest według zasad Zamawiającego określonych w dalszej części zaproszenia i nie stosuje się do niego przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych.

2.       Zamawiający zaprasza do składania ofert na :

 Świadczenie usługi :

Inspektora nadzoru robót elektrycznych

Inspektora nadzoru robót budowlanych 

dla Inwestycji pn.

Zrealizowanie inwestycji (budowy) centrum rehabilitacji społeczno-leczniczej na potrzeby Mazowieckiego Szpitala Wojewódzkiego Drewnica Sp. z o.o.” 

3.    Opis przedmiotu zamówienia:

1)      Przedmiot zamówienia obejmuje pełnienie usługi Inspektora nadzoru robót elektrycznych oraz Inspektora nadzoru robót budowlanych  w okresie realizacji inwestycji pn. „Zrealizowanie inwestycji (budowy) centrum rehabilitacji społeczno-leczniczej na potrzeby Mazowieckiego Szpitala Wojewódzkiego Drewnica Sp. z o.o.”

2)      Miejsce realizacji Inwestycji: siedziba Zamawiającego.

3)      Przedmiot zamówienia we Wspólnym Słowniku Zamówień (CPV) określony jest kodami:

 

71320000-7 - Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania

45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowę

45310000-3 - Roboty instalacyjne elektryczne

77211500-7 - Usługi pielęgnacji drzew (przesadzania)

45112720-8 - Roboty w zakresie kształtowania terenów sportowych i rekreacyjnych

45233260-9 - Roboty budowlane w zakresie dróg pieszych

45223800-4 - Montaż i wznoszenie gotowych konstrukcji

45340000-2 - Instalowanie ogrodzeń, płotów i sprzętu ochronnego

77310000-6 - Usługi sadzenia roślin oraz utrzymania terenów zielonych

77314100-5 - Usługi w zakresie trawników

 

4)      Inwestycja będzie realizowana w oparciu o posiadaną przez Zamawiającego dokumentację techniczną, w tym Program funkcjonalno-użytkowy.

5)      Zakres Inwestycji został opisany w zał. nr 3 do Zaproszenia.

4.       Przewidywany termin realizacji umowy: od dnia zawarcia umowy do dnia 30.06.2021 roku.

5.       Informacje na temat wadium - Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

6. Postępowanie będzie prowadzone poprzez platformę zakupową Open Nexus pod adresem: https:/platformazakupowa.pl/pn/drewnica. Złożenie oferty możliwe jest przez Wykonawców, którzy posiadają konto na Platformie Zakupowej oraz przez Wykonawców nie posiadających konta na Platformie Zakupowej. Zamawiający informuje, że instrukcje korzystania z Platformy Zakupowej dotyczące w szczególności rejestracji, logowania, pobrania dokumentacji, składania wniosków, wyjaśnienia treści Zaproszenia do złożenia oferty, składania ofert oraz innych czynności podejmowanych w niniejszym postępowaniu przy użyciu Platformy Zakupowej znajdują się w zakładce „Instrukcje dla Wykonawców" na stronie internetowej pod adresem https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje

7.      Ofertę w formie elektronicznej (skan dokumentów) należy składać za pomocą Platformy zakupowej dostępnej pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/drewnica w terminie do dnia 22.12.2020 roku,   godz. 10.00. 

8.        Otwarcie ofert nie ma charakteru publicznego.

W przypadku pytań: 

- merytorycznych, proszę o kontakt poprzez przycisk "Wyślij wiadomość do zamawiającego" lub pod nr tel. 22 4197253  

- związanych z obsługą platformy, proszę o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformy zakupowej Open Nexus czynnym od poniedziałku do piątku w dni robocze, w godzinach od  8:00 do 17:00.

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl


Zaznaczamy, że oficjalnym potwierdzeniem chęci realizacji zamówienia przez Zamawiającego jest podpisanie umowy. 

Wiadomości z platformy zakupowej mają charakter informacyjny.

Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
zał. edytowalny nr 2 do Zaproszenia.docx docx 48.13 2020-12-14 13:28:00 Proceeding
Ogłoszenie Baza Konkurencyjności.pdf pdf 43.08 2020-12-14 13:28:00 Proceeding
Zaproszenie do złożenia oferty 84_ZP_2020.pdf pdf 10450.78 2020-12-14 13:28:00 Proceeding
zał. edytowalny nr 2 do Zaproszenia.docx docx 48.13 2020-12-14 13:28:00 Subject of the order
informacja z otwarcia ofert.pdf pdf 380.28 2020-12-22 12:15:58 Public message
WYBÓR 84_2020.pdf pdf 198.83 2020-12-28 12:34:01 Public message

Announcements

2020-12-28 12:34 KRZYSZTOF JANIGA INFORMACJA O WYBORZE OFERTY

WYBÓR 84_2020.pdf

2020-12-22 12:15 KRZYSZTOF JANIGA w załączeniu informacja z otwarcia ofert

informacja z otwarci [...].pdf

Subject of the request

No. Name Description and attachments Quantity
/ Unit
Net price / Unit Vat Gross price / Unit Currency Delivery address Attach
file
1 Cena oferty brutto Wykonanie usługi zgodnie z Zaproszeniem do złożenia oferty

zał. edytowalny nr 2 [...].docx

1 service Mazowiecki Szpital Wojewódzki Drewnica Sp. z o.o.
Karola Rychlińskiego 1
05-091, Ząbki
(0)
Currency rates NBP , EUR: 4.6366 PLN

Criteria and formal conditions

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Price 100% Offer value Attachment required 0,00 PLN netto
0,00 PLN brutto
(0)
2 Warunki płatności - zgodnie z Zaproszeniem "Akceptuję" (0)
3 Termin realizacji - Zgodnie z zapisami umowy Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję" (0)
4 Dodatkowe koszty - Wszelkie dodatkowe koszty, w tym koszty transportu, po stronie wykonawcy. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję" (0)
5 Gwarancja - Oświadczamy, że udzielamy Zamawiającemu gwarancji / rękojmi za wady usługi objętej przedmiotowym zamówieniem na okres 12 miesięcy, licząc od daty podpisania przez upoważnionych przedstawicieli Stron protokołu odbioru wykonania prac, a podzespoły zgodnie z dokumentacją producenta. . Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję (0)
Unlock the form

The number of page views: 449