Proceeding: NIiPP.271.2.52.2020 Zakup i dostawa samochodu osobowego (specjalnego) dla potrzeb Straży Miejskiej we Wronkach

Ewelina Szubert
Urząd Miasta i Gminy Wronki Department: Zamówienia publiczne
Deadlines:
Posted : 30-11-2020 14:01:00
Placing offers: 10-12-2020 09:00:00
Opening offers : 10-12-2020 09:05:00
Tryb: Zapytanie ofertowe
Kind: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,

informujemy o postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego w trybie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2019 r., poz. 1843 ze zm.), zgodnym z regulaminem wewnętrznym organizacji – Zarządzeniem Nr 11/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Wronki z dnia 1 marca 2018 r. w sprawie wprowadzenia w Urzędzie Miasta i Gminy Wronki Regulaminu udzielania zamówień publicznych, których wartość szacunkowa nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro.

Wszystkie wymagane w załączonym Ogłoszeniu o zamówieniu dokumenty i oświadczenia Wykonawca zobowiązany jest podpisać i w formie skanu załączyć do oferty złożonej poprzez poniższy formularz elektroniczny.

Zastrzegamy, że postępowanie może zakończyć się brakiem wyboru oferty w przypadku przekroczenia szacowanych środków.

W przypadku pytań:

- merytorycznych, proszę o kontakt poprzez przycisk w prawym dolnym rogu formularza "Wyślij wiadomość"

- związanych z obsługą platformy, proszę o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformy zakupowej Open Nexus czynnym od poniedziałku do piątku w dni robocze, w godzinach od 8:00 do 17:00.

tel. 22 101 02 02

e-mail: cwk@platformazakupowa.pl

Zaznaczamy, że oficjalnym potwierdzeniem chęci realizacji zamówienia przez Zamawiającego jest

wysłanie zamówienia lub podpisanie umowy.

Wiadomości z platformy zakupowej mają charakter informacyjny.

 

 

Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) DATE CREATED SOURCE DOWNLOAD
Ogłoszenie o zmówieniu_NIiPP.271.2.52.2020.pdf pdf 2018.36 2020-12-04 15:09:31 Proceeding
Zalacznik nr 1_Formularz ofertowy.DOC DOC 60 2020-12-04 15:09:31 Proceeding
Zalacznik nr 2_Oswiadczenie RODO.doc doc 67 2020-12-04 15:09:31 Proceeding
Zalacznik nr 3_Obowiązek informacyjny RODO.docx docx 21.01 2020-12-04 15:09:31 Proceeding
Załącznik nr 4_projekt umowy SM.docx docx 27.32 2020-12-04 15:09:31 Proceeding
Wyjaśnienia nr 1 i zmiany nr 1 do ogłoszenia o zamówieniu_04.12.2020.pdf pdf 228.37 2020-12-04 08:36:09 Public message
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu.pdf pdf 1083.95 2020-12-04 14:45:48 Public message
NIiPP.271.2.52.2020_Zawiadomienie o wyborze.pdf pdf 150.25 2020-12-10 14:17:32 Public message

Announcements

2020-12-10 14:17 Izabela Morawiec Wronki, dnia 10 grudnia 2020 r.

NIiPP.271.2.52.2020

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Gmina Wronki informuje, że postępowanie przeprowadzone na podstawie §6 Regulaminu udzielania zamówień publicznych do kwoty 30.000 euro (Zarządzenie Nr 11/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Wronki z dnia 1 marca 2018 r.) na wykonanie zadania pn.: „Zakup i dostawa samochodu osobowego (specjalnego) dla potrzeb Straży Miejskiej we Wronkach” zostało rozstrzygnięte.

Pełna treść zawiadomienia znajduje się w załączniku.

NIiPP.271.2.52.2020_ [...].pdf

2020-12-10 13:52 Izabela Morawiec The message was withdrawn by the Buyer.
2020-12-04 14:45 Ewelina Szubert Wronki, dnia 4 grudnia 2020 roku
NIiPP.271.2.52.2020

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

dotyczy: postępowania o wartości nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro na wykonanie zadania pn. „Zakup i dostawa samochodu osobowego (specjalnego) dla potrzeb Straży Miejskiej we Wronkach”, prowadzonego, zgodnie z § 6 Regulaminu zamówień publicznych (Zarządzenie Nr 11/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Wronki z dnia 1 marca 2018 r.)

INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU
Numer: NIiPP.271.2.52.2020
Data: 30/11/2020

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Gmina Wronki reprezentowana przez Burmistrza Miasta i Gminy, Krajowy numer identyfikacyjny 52696600000000, ul. Ratuszowa 5, 64-510 Wronki, woj. wielkopolskie, państwo Polska, tel. 672 545 300, e-mail przetargi@wronki.pl
Adres strony internetowej: Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w dniu 30 listopada 2020 roku na stronie internetowej https://platformazakupowa.pl/transakcja/401261.

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU
II.1) Tekst, który należy zmienić:
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Punkt: 2.3)

• W ogłoszeniu było:
Wymagania dodatkowe:
a) Wspomaganie układu kierowniczego.
b) Elektrycznie opuszczane szyby przednie.
c) Poduszka powietrzna kierowcy i pasażera.
d) Nagrzewnica elektryczna.
e) System Auto-Start-Stop.
f) Wlewu paliwa z zabezpieczeniem przed wlaniem niewłaściwego paliwa
g) Pełnowymiarowe koło zapasowe.
h) Ogumienie: opony zimowe.
i) Klimatyzacja.
j) ABS.
k) Tempomat.
l) System czujników parkowania z tyłu i z przodu pojazdu.

• W ogłoszeniu jest:
Wymagania dodatkowe:
a) Wspomaganie układu kierowniczego.
b) Elektrycznie opuszczane szyby przednie.
c) Poduszka powietrzna kierowcy i pasażera.
d) Wlewu paliwa z zabezpieczeniem przed wlaniem niewłaściwego paliwa.
e) Ogumienie: opony zimowe.
f) Klimatyzacja.
g) ABS.
h) System czujników parkowania z tyłu pojazdu.


II.2) Tekst, który należy zmienić:
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Punkt: 2.9) a)

• W ogłoszeniu było:
Samochód musi posiadać homologację wystawioną zgodnie z ustawą z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo
o ruchu drogowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 110 z późn. zm.). Samochód przed odbiorem musi być zarejestrowany na podstawie pełnomocnictwa wystawionego przez Zamawiającego jako pojazd specjalny.

• W ogłoszeniu jest:
Samochód musi posiadać homologację wystawioną zgodnie z ustawą z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo
o ruchu drogowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 110 z późn. zm.). Samochód przed odbiorem musi być zarejestrowany jako pojazd specjalny.
II.3) Tekst, który należy zmienić:
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Punkt: 5

• W ogłoszeniu było:
Termin składania ofert przez platformę zakupową:
a) Dzień: 8 grudnia 2020 r.
b) Godzina: 09:00

• W ogłoszeniu jest:
Termin składania ofert przez platformę zakupową:
a) Dzień: 10 grudnia 2020 r.
b) Godzina: 09:00


II.4) Tekst, który należy zmienić:
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Punkt: 12

• W ogłoszeniu było:
Informacja o dokumentach i oświadczeniach, jakie mają załączyć Wykonawcy:
1) formularz ofertowy - sporządzony zgodnie z wzorem stanowiącym załącznik
nr 1 do niniejszego ogłoszenia,
2) oświadczenie w zakresie wypełnienia obowiązków informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub art. 14 RODO - sporządzone zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego ogłoszenia,
3) świadectwo homologacji,
4) dokumenty dotyczące potwierdzenia, że oferowana dostawa odpowiada wymaganiom określonym przez Zamawiającego, Wykonawca składa wraz z ofertą:
a. dokumentację zawierającą parametry (w języku polskim), które potwierdzą,
że oferowany przedmiot zamówienia odpowiada wymaganiom zawartym
w Ogłoszeniu o zamówieniu, np. ulotki, katalogi-profil produkcyjny, opis itp. - szczegółowy opis techniczny samochodu i wyposażenia (opis parametrów techniczno-użytkowych);
b. kserokopię dowodu rejestracyjnego, wyciąg ze świadectwa homologacji;
c. dokumentację fotograficzną czterech boków pojazdu i dachu pojazdu;
d. wszystkie dokumenty instrukcji obsługi, książka pojazdu, atesty itp. muszą być sporządzone w języku polskim, kopie załączone do oferty.


• W ogłoszeniu jest:
Informacja o dokumentach i oświadczeniach, jakie mają załączyć Wykonawcy do oferty:
1) formularz ofertowy - sporządzony zgodnie z wzorem stanowiącym załącznik
nr 1 do niniejszego ogłoszenia,
2) oświadczenie w zakresie wypełnienia obowiązków informacyjnych przewidzianych w art. 13
lub art. 14 RODO - sporządzone zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego ogłoszenia,
3) szczegółowy opis techniczny samochodu i wyposażenia (opis parametrów techniczno-użytkowych) zawierający parametry, które potwierdzą, że oferowany przedmiot zamówienia odpowiada wymaganiom zawartym w Ogłoszeniu o zamówieniu (w języku polskim).Zamawiający zawiadamia, iż zmiany Ogłoszenia o zamówieniu stają się jej integralną częścią i będą wiążące przy składaniu ofert. Pozostałe zapisy ogłoszenia o zamówieniu pozostają bez zmian.

Ogłoszenie o zmianie [...].pdf

2020-12-04 08:36 Ewelina Szubert Wronki, dnia 4 grudnia 2020 roku
NIiPP.271.2.52.2020


Wyjaśnienie nr 1 i zmiana nr 1 do treści Ogłoszenia o zamówieniu


dotyczy: postępowania o wartości nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro na wykonanie zadania pn. „Zakup i dostawa samochodu osobowego (specjalnego) dla potrzeb Straży Miejskiej we Wronkach”, prowadzonego, zgodnie z § 6 Regulaminu zamówień publicznych (Zarządzenie Nr 11/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Wronki z dnia 1 marca 2018 r.)

Niniejszym informuję, że w dniu 3.12.2020 r. wpłynęły do Zamawiającego zapytania dotyczące treści ogłoszenia o zamówieniu, które brzmią następująco:

Pytanie nr 1:
Czy Zamawiający dopuści samochód bez nagrzewnicy elektrycznej?

Odpowiedź na pytanie nr 1:
Zamawiający informuje, że dopuszcza samochód bez nagrzewnicy elektrycznej.

Pytanie nr 2:
Czy Zamawiający dopuści samochód bez pełnowymiarowego koła zapasowego? Oferowany samochód posiada zestaw naprawczy.

Odpowiedź na pytanie nr 2:
Zamawiający informuje, że dopuszcza samochód bez pełnowymiarowego koła zapasowego.

Pytanie nr 3:
Czy Zamawiający dopuści samochód bez tempomatu?

Odpowiedź na pytanie nr 3:
Zamawiający informuje, że dopuszcza samochód bez tempomatu.

Pytanie nr 4:
Czy Zamawiający dopuści samochód bez czujnika parkowania z przodu?

Odpowiedź na pytanie nr 4:
Zamawiający informuje, że dopuszcza samochód bez czujnika parkowania z przodu.

Pytanie nr 5:
Czy Zamawiający zrezygnuje z kserokopii dowodu rejestracyjnego załączonego do oferty? Nie można dołączyć dowodu rejestracyjnego na dzień złożenia oferty ponieważ samochód jest fabrycznie nowy
i nie posiada dowodu rejestracyjnego. Dowód rejestracyjny dostarczony będzie z samochodem.

Odpowiedź na pytanie nr 5:
Zamawiający wyraża zgodę na dostarczenie dowodu rejestracyjnego wraz z dostawą samochodu osobowego (specjalnego).


Zamawiający zawiadamia, iż pytania oraz odpowiedzi na nie stają się integralną częścią ogłoszenia o zamówieniu i będą wiążące przy składaniu ofert. Pozostałe zapisy ogłoszenia o zamówieniu pozostają bez zmian.Wyjaśnienia nr 1 i z [...].pdf

Subject of the request

Lp Name Description and attachments Quantity
/ Unit
Net price / Unit Vat Gross price / Unit Currency Delivery address Attach
file
1 Zakup i dostawa samochodu osobowego (specjalnego) dla potrzeb Straży Miejskiej we Wronkach - 1 delivery - (0)
Currency rates NBP , EUR: 4.5480 PLN

Criteria and formal conditions

Lp Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Price 100% Offer value 0,00 PLN netto
0,00 PLN brutto
(0)
2 Formularz ofertowy - Proszę dodać skan wypełnionego i podpisanego załącznika nr 1 do zapytania ofertowego (Buyer requires the attachment of a file) (0)
3 Oświadczenie w zakresie wypełnienia obowiązków informacyjnych przewidzianych w art.13 lub art.14 RODO - Proszę dodać skan wypełnionego i podpisanego załącznika nr 2 do zapytania ofertowego (Buyer requires the attachment of a file) (0)
4 Świadectwo homologacji - Oświadczam(y), że w przypadku wybrania mojej/naszej oferty jako najkorzystniejszej i podpisania umowy zobowiązuje(my) się dołączyć do samochodu wyciąg ze świadectwa homologacji pojazdu. (0)
5 Szczegółowy opis techniczny samochodu i wyposażenia (opis parametrów techniczno-użytkowych) - Proszę dodać sporządzony i podpisany skan szczegółowego opisu technicznego samochodu i wyposażenia (opisu parametrów techniczno-użytkowych) zawierającego parametry, które potwierdzą, że oferowany przedmiot zamówienia odpowiada wymaganiom zawartym w Ogłoszeniu o zamówieniu (w języku polskim). (Buyer requires the attachment of a file) (0)
6 Karta pojadu i dowód rejestracyjny - Oświadczam(y), że w przypadku wybrania mojej/naszej oferty jako najkorzystniejszej i podpisania umowy zobowiązuje(my) się dołączyć do samochodu kartę pojazdu i dowód rejestracyjny. (0)
7 Instrukcja obsługi i konserwacji samochodu oraz wyposażenia - Oświadczam(y), że w przypadku wybrania mojej/naszej oferty jako najkorzystniejszej i podpisania umowy zobowiązuje(my) się dołączyć do samochodu instrukcję obsługi i konserwacji samochodu oraz wyposażenia w języku polskim. (0)
Unlock the form

The number of page views: 345