Proceeding: ZP.271.23.2020 Odbiór i zagospodarowanie stałych odpadów komunalnych z terenu Gminy Aleksandrów Łódzki

Artur Golinia
Gmina Aleksandrów Łódzki Department: Wydział Zamówień Publicznych
Deadlines:
Published : 20-11-2020 10:42:00
Placing offers : 08-01-2021 10:00:00
Offers opening : 08-01-2021 10:10:00
Procedure: Przetarg nieograniczony
Type: Service

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono ogłoszenie, SIWZ oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

W związku z obowiązującą od 18.10.2018 Dyrektywami Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych informujemy, że w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu przekazywanie ofert/wniosków oraz komunikacja odbywa się zgodnie z zapisami załączonej dokumentacji.

Zamawiający rekomenduje prowadzenie komunikacji za pomocą platformazakupowa.pl.

W związku z powyższym przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań do SIWZ

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty

  • Przesłania odwołania/inne 

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty/wniosku prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 

Przypominamy, że oferta/wniosek składany elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym kwalifikowanym podpisem.


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
ogłoszenie o zamówieniu 20.11.2020.pdf pdf 195.68 2020-11-20 10:42:00 Proceeding
Załączniki do SIWZ.zip zip 387.66 2020-11-20 10:42:00 Proceeding
SIWZ 2020 Odbiór i zagospodarowanie stałych odpadów komunalnych .docx docx 97.05 2020-11-20 10:42:00 Proceeding
odwołanie KIO_2020.11.30 REMONDIS- Gm. Aleksandrów Łódzki.pdf pdf 358.28 2020-12-03 13:51:39 Public message
uznanie odwołania w całości 08.12.2020.pdf pdf 196.17 2020-12-11 12:04:51 Public message
Modyfikacja treści SIWZ z dnia 11.12.2020 r.docx docx 567.81 2020-12-11 12:04:51 Public message
Wyjasnienie treści SIWZ 11.12.2020.docx docx 32.38 2020-12-11 12:04:51 Public message
ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu 16.12.2020.pdf pdf 90.49 2020-12-16 16:55:33 Public message
ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu 28.12.2020.pdf pdf 86.27 2020-12-28 09:39:09 Public message
odwołanie KIO_2020.12.21. REMONDIS- Gm. Aleksandrów Łódzki.pdf pdf 303.77 2020-12-23 10:08:48 Public message
uznanie odwołania w całości KIO 23.12.2020 .pdf pdf 199.68 2020-12-23 12:18:22 Public message
Modyfikacja treści SIWZ z dnia 23.12.2020 r.docx docx 565.03 2020-12-23 12:18:22 Public message
zmodyfikowany Załącznik nr 5 do SIWZ projekt umowy część I i II.docx docx 66.04 2020-12-23 12:18:22 Public message
zmodyfikowany Załącznik nr 6 do SIWZ projekt umowy letniskowe w 2020 — po poprawkach-3.docx docx 62.17 2020-12-23 12:18:22 Public message
Wartość przeznaczona na realizację zamówienia 08.01.2021.doc doc 757 2021-01-08 10:00:48 Public message
Informacja z otwarcia ofert z dn. 08.01.2021 r.doc doc 774.5 2021-01-08 12:10:33 Public message
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty 22.01.2021.docx docx 562.54 2021-01-22 13:50:55 Public message

Announcements

2021-01-22 13:50 Artur Golinia Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - 22.01.2021 r.

Zawiadomienie o wybo [...].docx

2021-01-08 12:10 Artur Golinia Informacja z otwarcia ofert - 08.01.2021 r.

Informacja z otwarci [...].doc

2021-01-08 10:00 Artur Golinia Wartość przeznaczona na realizację zamówienia

Wartość przeznaczona [...].doc

2020-12-28 09:39 Artur Golinia Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu z 28.12.2020 r.

ogłoszenie o zmianie [...].pdf

2020-12-23 12:18 Artur Golinia W załączeniu: 1.Uznanie odwołania w całości 2.Modyfikacja SIWZ 3.Zmodyfikowane wzory umów

uznanie odwołania w [...].pdf

Modyfikacja treści S [...].docx

zmodyfikowany Załącz [...].docx

zmodyfikowany Załącz [...].docx

2020-12-23 10:08 Artur Golinia Działając na podstawie art. 185 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1843 z późn. zm.) zawiadamia się, że w postępowaniu na „Odbiór i zagospodarowanie stałych odpadów komunalnych z terenu Gminy Aleksandrów Łódzki”, zostało wniesione odwołanie przez Remondis Sp. z o.o., ul. Zawodzie 18, 02-981 Warszawa do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej. Treść odwołania w załączeniu. Mając na uwadze powyższe oraz zgodnie z postanowieniem art. 185 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający wzywa Wykonawców do przyłączenia się do postępowania odwoławczego w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia kopii odwołania. Wykonawca przystępując do postępowania odwoławczego wskazuje stronę, do której przystępuje i interes w uzyskaniu rozstrzygnięcia na korzyść strony, do której przystępuje. Zgłoszenie przystąpienia doręcza się Prezesowi Izby w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu, a jego kopię przesyła się Zamawiającemu oraz Wykonawcy wnoszącemu odwołanie. Zgodnie z postanowieniem art. 185 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych Wykonawcy, którzy przystąpili do postępowania odwoławczego, stają się uczestnikami postępowania odwoławczego, jeżeli mają interes w tym, aby odwołanie zostało rozstrzygnięte na korzyść jednej ze stron.

odwołanie KIO_2020.1 [...].pdf

2020-12-16 16:55 Artur Golinia Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu -16.12.2020

ogłoszenie o zmianie [...].pdf

2020-12-11 12:04 Artur Golinia W załączeniu:
1.Uznanie odwołania w całości
2.Modyfikacja SIWZ
3.Wyjaśnienie treści SIWZ

uznanie odwołania w [...].pdf

Modyfikacja treści S [...].docx

Wyjasnienie treści [...].docx

2020-12-03 13:51 Artur Golinia Działając na podstawie art. 185 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1843 z późn. zm.) zawiadamia się, że w postępowaniu na „Odbiór i zagospodarowanie stałych odpadów komunalnych
z terenu Gminy Aleksandrów Łódzki”, zostało wniesione odwołanie przez Remondis Sp. z o.o., ul. Zawodzie 18, 02-981 Warszawa do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej.
Treść odwołania w załączeniu.
Mając na uwadze powyższe oraz zgodnie z postanowieniem art. 185 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający wzywa Wykonawców do przyłączenia się do postępowania odwoławczego
w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia kopii odwołania. Wykonawca przystępując do postępowania odwoławczego wskazuje stronę, do której przystępuje i interes w uzyskaniu rozstrzygnięcia na korzyść strony, do której przystępuje.
Zgłoszenie przystąpienia doręcza się Prezesowi Izby w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu,
a jego kopię przesyła się Zamawiającemu oraz Wykonawcy wnoszącemu odwołanie.
Zgodnie z postanowieniem art. 185 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych Wykonawcy, którzy przystąpili do postępowania odwoławczego, stają się uczestnikami postępowania odwoławczego, jeżeli mają interes
w tym, aby odwołanie zostało rozstrzygnięte na korzyść jednej ze stron.

odwołanie KIO_2020.1 [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Oferta/Wniosek Wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego, podpisane elektronicznym podpisem kwalifikowanym. Dokumenty powinny zostać podpisane przez upoważnione osoby w zależności od rodzaju podpisywanego dokumentu. Pamiętaj, że jeśli wybierzesz typ podpisu - zewnętrzny XAdES - musisz dołączyć dwa pliki, podpis oraz plik z podpisanymi danymi. Link do instrukcji podpisywania plików - bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Tajemnica przedsiębiorstwa - Przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, które jako całość lub w szczególnym zestawieniu i zbiorze ich elementów nie są powszechnie znane osobom zwykle zajmującym się tym rodzajem informacji albo nie są łatwo dostępne dla takich osób, o ile uprawniony do korzystania z informacji lub rozporządzania nimi podjął, przy zachowaniu należytej staranności, działania w celu utrzymania ich w poufności. Zgodnie z art. 86 ust. 4 Pzp tajemnicą przedsiębiorstwa nie może być nazwa firmy, adres, informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności. Zaleca się, aby każda informacja stanowiąca tajemnicę przedsiębiorstwa była zamieszczona w odrębnym pliku i określała przedmiot będący jej treścią wraz z uzasadnieniem (podstawą prawną utajnienia). (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 972