Proceeding: PE/4/2020 Zakup elektrycznych pojazdów komunikacji miejskiej dla TLT Sp. z o.o.

Marcin Rogala
Tyskie Linie Trolejbusowe Sp. z o.o
Deadlines:
Posted : 12-10-2020 10:21:00
Placing offers: 12-11-2020 10:15:00
Opening offers : 12-11-2020 10:30:00
Tryb: Przetarg nieograniczony
Kind: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono ogłoszenie, SIWZ oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

W związku z obowiązującą od 18.10.2018 Dyrektywami Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych informujemy, że w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu przekazywanie ofert/wniosków oraz komunikacja odbywa się zgodnie z zapisami załączonej dokumentacji.

Zamawiający rekomenduje prowadzenie komunikacji za pomocą platformazakupowa.pl.

W związku z powyższym przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań do SIWZ

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty

  • Przesłania odwołania/inne 

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty/wniosku prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 

Przypominamy, że oferta/wniosek składany elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym kwalifikowanym podpisem.


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) DATE CREATED SOURCE DOWNLOAD
Załącznik nr 7 do SIWZ-oświadczenie o przynależności.docx docx 76.75 2020-10-12 10:21:00 Proceeding
Załącznik nr 6 do SIWZ-projekt umowy.docx docx 118.09 2020-10-12 10:21:00 Proceeding
Załącznik nr 5 do SIWZ- formularz ofertowy.docx docx 90.17 2020-10-12 10:21:00 Proceeding
Załącznik nr 4 do SIWZ - espd-request.zip zip 90.34 2020-10-12 10:21:00 Proceeding
Załącznik nr 3 do SIWZ-wykaz-dostaw.docx docx 80.22 2020-10-12 10:21:00 Proceeding
Załącznik nr 2 do SIWZ - oświadczenie.docx docx 75.99 2020-10-12 10:21:00 Proceeding
Załącznik nr 1 do SIWZ - Specyfikacja techniczna.docx docx 131.76 2020-10-12 10:21:00 Proceeding
SIWZ - Elektrobusy.pdf pdf 631.54 2020-10-12 10:21:00 Proceeding
Ogłoszenie - Elektrobusy.pdf pdf 115 2020-10-12 10:21:00 Proceeding
1. Odpowiedzi na pytania.pdf pdf 264.62 2020-10-26 09:02:55 Public message

Announcements

2020-10-26 09:02 Marcin Rogala Odpowiedzi na pytania cz.1.

1. Odpowiedzi na pyt [...].pdf

Offer form

Lp Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Oferta/Wniosek Wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego, podpisane elektronicznym podpisem kwalifikowanym. Dokumenty powinny zostać podpisane przez upoważnione osoby w zależności od rodzaju podpisywanego dokumentu. Pamiętaj, że jeśli wybierzesz typ podpisu - zewnętrzny XAdES - musisz dołączyć dwa pliki, podpis oraz plik z podpisanymi danymi. Link do instrukcji podpisywania plików - bit.ly/podpis_elektroniczny (Buyer requires the attachment of a file) (0)
2 Tajemnica przedsiębiorstwa - Przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, które jako całość lub w szczególnym zestawieniu i zbiorze ich elementów nie są powszechnie znane osobom zwykle zajmującym się tym rodzajem informacji albo nie są łatwo dostępne dla takich osób, o ile uprawniony do korzystania z informacji lub rozporządzania nimi podjął, przy zachowaniu należytej staranności, działania w celu utrzymania ich w poufności. Zgodnie z art. 86 ust. 4 Pzp tajemnicą przedsiębiorstwa nie może być nazwa firmy, adres, informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności. Zaleca się, aby każda informacja stanowiąca tajemnicę przedsiębiorstwa była zamieszczona w odrębnym pliku i określała przedmiot będący jej treścią wraz z uzasadnieniem (podstawą prawną utajnienia). (0)
(0)

The number of page views - 332