Proceeding: BZP.271.71.2020 „Rewitalizacja części zabytkowego Parku Zdrojowego w Jastrzębiu-Zdroju – na potrzeby utworzenia miejsca aktywizacji społeczno-gospodarczej mieszkańców rewitalizowanych terenów – plac reprezentacyjny”

Dorota Sierny
Urząd Miasta Jastrzębie-Zdrój Department: Biuro ds. zamówień publicznych
Deadlines:
Posted : 15-09-2020 07:57:00
Placing offers: 09-11-2020 10:50:00
Opening offers : 09-11-2020 11:00:00
Tryb: Przetarg nieograniczony
Kind: Construction work

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono ogłoszenie, SIWZ oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

W związku z obowiązującą od 18.10.2018 Dyrektywami Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych informujemy, że w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu przekazywanie ofert/wniosków oraz komunikacja odbywa się zgodnie z zapisami załączonej dokumentacji.

Zamawiający rekomenduje prowadzenie komunikacji za pomocą platformazakupowa.pl.

W związku z powyższym przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań do SIWZ

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty

  • Przesłania odwołania/inne 

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty/wniosku prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 

Przypominamy, że oferta/wniosek składany elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym kwalifikowanym podpisem.


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) DATE CREATED SOURCE DOWNLOAD
1. SIWZ.pdf.xades xades 6.22 2020-09-15 07:57:00 Proceeding
1. SIWZ.pdf pdf 924.61 2020-09-15 07:57:00 Proceeding
4. załączniki techniczne.zip zip 81352.36 2020-09-15 07:57:00 Proceeding
3. załączniki edytowalne.docx docx 100.76 2020-09-15 07:57:00 Proceeding
2. Ogłoszenie o zamówieniu.pdf pdf 421.94 2020-09-15 07:57:00 Proceeding
21. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia z 28.10.2020.pdf pdf 196 2020-10-28 13:40:08 Public message
20. Pismo z 28.10.2020 r. - modyfikacja siwz.pdf pdf 1039.89 2020-10-28 13:40:08 Public message
17. NOWY kosztorys budowlany - ŚLEPY.pdf pdf 226.83 2020-10-23 10:44:22 Public message
17. NOWY kosztorys budowlany ŚLEPY.ATH ATH 84.03 2020-10-23 10:44:22 Public message
18. rys. D-2 rev B.pdf pdf 204.41 2020-10-23 10:44:22 Public message
19. skan.pdf pdf 6147.67 2020-10-23 10:44:22 Public message
16. Odp. na zestaw pyt. nr 3, 11, 13,19.pdf pdf 300.97 2020-10-23 10:44:22 Public message
13. Odp. na zestaw pyt. nr 20 i 21 wraz z modyfikacją SIWZ.pdf pdf 307.86 2020-10-22 11:29:41 Public message
14. NOWY załącznik nr 8 do siwz.docx docx 84.63 2020-10-22 11:29:41 Public message
15. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia z 22.10.2020.pdf pdf 219.85 2020-10-22 11:29:41 Public message
12 Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia z 15.10.2020.pdf pdf 196.18 2020-10-15 10:35:37 Public message
11. załączniki techniczne do pisma z 15.10.2020.zip zip 2421.6 2020-10-15 10:35:37 Public message
10. Odp. na zestwa nr 2, 4, 7, 9,10,12,15 i 18.pdf pdf 862.8 2020-10-15 10:35:37 Public message
9. Odp. na zestaw nr 5,6,8,14,16,17.pdf pdf 819.47 2020-10-09 11:23:34 Public message
7. Przesunięcie terminu składania i otwarcia ofert.pdf pdf 827.73 2020-09-30 13:04:48 Public message
8. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia z dnia 30.09.2020.pdf pdf 196.17 2020-09-30 13:04:48 Public message
5. Odp. na zestaw pytań nr 1 i 2 wraz z modyfikacją SIWZ -pismo z 24.09.2020.pdf pdf 537.79 2020-09-24 10:30:12 Public message
6. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia z dn. 24.09.2020 r..pdf pdf 225.47 2020-09-24 10:30:12 Public message

Announcements

2020-10-28 13:40 Dorota Sierny W załączeniu przekazuję skan pisma z dnia 28.10.2020 r. stanowiący modyfikację zapisów siwz oraz ogłoszenie o zmianie ogłoszenia opublikowane w dniu dzisiejszym na stronie Biuletynu Zamówień Publicznych. Termin składania ofert:09.11.2020 r do godz. 10:50 termin wniesienia wadium: 09.11.2020 r do godz. 10:50, termin otwarcia ofert: 09.11.2020 r. godz. 11:00

21. Ogłoszenie o zmi [...].pdf

20. Pismo z 28.10.20 [...].pdf

2020-10-23 10:44 Dorota Sierny W załączeniu przekazuję pismo z dnia 23.10.2020 r. stanowiące odpowiedzi na pytania - zestaw nr 3, 11,13 oraz nr 19 wraz z załącznikami tj. NOWYM ślepym kosztorysem budowlanym w wersji pdf. i ath., poprawionym rysunkiem nr D-2 rev B oraz skanem dot. wizualizacji rozmieszczenia poszczególnych elementów zgodnie z treścią pisma.

17. NOWY kosztorys b [...].pdf

17. NOWY kosztorys b [...].ATH

18. rys. D-2 rev B.p [...].pdf

19. skan.pdf

16. Odp. na zestaw p [...].pdf

2020-10-22 11:29 Dorota Sierny W załączeniu przekazuję pismo z dnia 22.10.2020 r. stanowiące odpowiedzi na pytania - zestaw nr 20 oraz 21 wraz z modyfikacją zapisów siwz oraz zmianą terminu składnia i otwarcia ofert. Ponadto w załączeniu NOWY załącznik nr 8 do siwz tj. "Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia" oraz ogłoszenie o zmianie ogłoszenia opublikowane w dniu dzisiejszym na stronie Biuletynu Zamówień Publicznych. Termin składania ofert:06.11.2020 r do godz. 13:20, termin wniesienia wadium: 06.11.2020 r do godz. 13:20, termin otwarcia ofert: 06.11.2020 r. godz. 13:30

13. Odp. na zestaw p [...].pdf

14. NOWY załącznik n [...].docx

15. Ogłoszenie o zmi [...].pdf

2020-10-15 10:35 Dorota Sierny W załączeniu przekazuję pismo z dnia 15.10.2020 r. stanowiące odpowiedzi na pytania - zestaw nr 2, 4, 7, 9, 10, 12, 15 i 18 wraz ze zmianą terminu składnia i otwarcia ofert. Ponadto w załączeniu ogłoszenie o zmianie ogłoszenia opublikowane w dniu dzisiejszym na stronie Biuletynu Zamówień Publicznych oraz zmodyfikowane załączniki techniczne zgodnie z odpowiedziami. Termin składania ofert:29.10.2020 r do godz. 10:50, termin wniesienia wadium: 29.10.2020 r do godz. 10:50, termin otwarcia ofert: 29.10.2020 r. godz. 11:00.

12 Ogłoszenie o zmia [...].pdf

11. załączniki techn [...].zip

10. Odp. na zestwa n [...].pdf

2020-10-09 11:23 Dorota Sierny W załączeniu przekazuję pismo z dnia 09.10.2020 r. - odpowiedź na zestaw pytań nr 5, 6, 8, 14, 16 oraz 17.

9. Odp. na zestaw nr [...].pdf

2020-09-30 13:04 Dorota Sierny W załączeniu przekazuję pismo z dnia 30.09.2020 r. dotyczące zmiany terminu składnia i otwarcia ofert wraz z ogłoszeniem o zmianie ogłoszenia opublikowanym w dniu dzisiejszym na stronie Biuletynu Zamówień Publicznych. Termin składania ofert:19.10.2020 r do godz. 10:50, termin wniesienia wadium: 19.10.2020 r do godz. 10:50, termin otwarcia ofert: 19.10.2020 r. godz. 11:00.

7. Przesunięcie term [...].pdf

8. Ogłoszenie o zmia [...].pdf

2020-09-30 12:58 Dorota Sierny The message was withdrawn by the Buyer.
2020-09-24 10:30 Dominika Grabiec W załączeniu przekazuję skan pisma z dn. 24.09.2020 r. - odpowiedź na zestaw pytań nr 1 i 2, stanowiącą jednocześnie modyfikację SIWZ. Jednocześnie informuję, iż przesunięto: - termin składania ofert: 05.10.2020 r. do godz. 11:50, termin wniesienia wadium: 05.10.2020 r. do godz. 11:50, - termin otwarcia ofert: 05.10.2020 r. godz. 12:00.
W załączeniu również Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia, opublikowane w dniu dzisiejszym na stronie Biuletynu Zamówień Publicznych.

5. Odp. na zestaw py [...].pdf

6. Ogłoszenie o zmia [...].pdf

Offer form

Lp Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Oferta/Wniosek Wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego, podpisane elektronicznym podpisem kwalifikowanym. Dokumenty powinny zostać podpisane przez upoważnione osoby w zależności od rodzaju podpisywanego dokumentu. Pamiętaj, że jeśli wybierzesz typ podpisu - zewnętrzny XAdES - musisz dołączyć dwa pliki, podpis oraz plik z podpisanymi danymi. Link do instrukcji podpisywania plików - bit.ly/podpis_elektroniczny (Buyer requires the attachment of a file) (0)
2 Tajemnica przedsiębiorstwa - Przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, które jako całość lub w szczególnym zestawieniu i zbiorze ich elementów nie są powszechnie znane osobom zwykle zajmującym się tym rodzajem informacji albo nie są łatwo dostępne dla takich osób, o ile uprawniony do korzystania z informacji lub rozporządzania nimi podjął, przy zachowaniu należytej staranności, działania w celu utrzymania ich w poufności. Zgodnie z art. 86 ust. 4 Pzp tajemnicą przedsiębiorstwa nie może być nazwa firmy, adres, informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności. Zaleca się, aby każda informacja stanowiąca tajemnicę przedsiębiorstwa była zamieszczona w odrębnym pliku i określała przedmiot będący jej treścią wraz z uzasadnieniem (podstawą prawną utajnienia). (0)
(0)

The number of page views - 1574