Proceeding: 7/P/MPS/2020 Dostawa materiałów ogólnolaboratoryjnych i specjalistycznych oraz wyposażenia ogólnolaboratoryjnego i specjalistycznego do OBSMPS Laboratorium Rejonowego w Dębogórzu z podziałem na 7 części: Część I: Dostawa do laboratorium naftowego materiałów specjalistycznych i wyposażenia specjalistycznego grupy A Część II: Dostawa do laboratorium naftowego materiałów specjalistycznych i wzorców ogólnolaboratoryjnych grupy B Część III: Dostawa do laboratorium naftowego materiałów ogólnolaboratoryjnych i wyposażenia ogólnolaboratoryjnego grupy C Część IV: Dostawa do laboratorium naftowego wyposażenia specjalistycznego grupy D Część V. Dostawa do laboratorium naftowego wyposażenia ogólnolaboratoryjnego grupy E Część VI. Dostawa do laboratorium naftowego wyposażenia ogólnolaboratoryjnego grupy F Część VII. Dostawa do laboratorium naftowego wyposażenia i materiałów ogólnolaboratoryjnych grupy G

Komenda Portu Wojennego Gdynia poniżej
Komenda Portu Wojennego Gdynia
Deadlines:
Posted : 10-09-2020 14:02:00
Placing offers: 16-09-2020 11:00:00
Opening offers : -
Tryb: Zapytanie ofertowe
Kind: Service

Requirements and specifications

ZAMÓWIENIE PONIŻEJ 30 000 EURO (art. 4 pkt. 8 ustawy Pzp)

 

UWAGA!

W niniejszym postępowaniu Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych. Należy podać cenę dla części zamówienia, na które Wykonawca składa ofertę (automatycznie dokonywane sumowanie tych wartości - w rubryce "Kryteria i warunki formalne" - nie będzie miało wpływu dla oceny ofert, gdyż Zamawiający będzie rozpatrywał oferty odrębnie dla każdej części) 

 

 

Szanowni Państwo,


informujemy o postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego w trybie zgodnym z regulaminem wewnętrznym organizacji.

Zapraszamy do złożenia ofert poprzez poniższy formularz elektroniczny - zgodnie z Zaproszeniem do składania ofert, które zostało załączone do niniejszego ogłoszenia.


W przypadku pytań merytorycznych, proszę o kontakt poprzez przycisk "Wyślij wiadomość do zamawiającego".

 

UWAGA !

Wykonawca składając ofertę oświadcza, że:

  1. Zapoznał się z treścią zaproszenia (wraz z istotnymi postanowieniami umowy) i nie wnosi do niego zastrzeżeń oraz uzyskał konieczne informacje i wyjaśnienia do przygotowania oferty;
  2. Oferowany przedmiot zamówienia jest w całości zgodny z treścią zaproszenia;
  3. W cenie oferty zostały uwzględnione wszystkie koszty wykonania zamówienia;
  4. Zobowiązuje się - w przypadku wyboru oferty - do zawarcia umowy w miejscu i terminie ustalonym przez Zamawiającego.
  5. Posiada uprawnienia do wykonania działalności lub czynności w zakresie objętym przedmiotem zamówienia;
  6. Posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponuje odpowiednim potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania przedmiotu zamówienia,
  7. Znajduje się w sytuacji ekonomicznej umożliwiającej wykonanie przedmiotu zamówienia.
  8. Wypełnił obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO (rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1)) wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu

Uwaga!  W przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO powyższe oświadczenie nie ma zastosowania

 

 

W przypadku pytań  związanych z obsługą platformy, proszę o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformy zakupowej Open Nexus czynnym od poniedziałku do piątku w dni robocze, w godzinach od  8:00 do 17:00.

  • tel. 22 101 02 02
  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl

 

 

Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) DATE CREATED SOURCE DOWNLOAD
zaproszenie 7 P MPS 2020.zip zip 87.62 2020-09-10 14:02:00 Proceeding
zał. nr 1 do zaproszenia kalkulacja ceny oferty.docx docx 24.93 2020-09-10 14:02:00 Criterium
zapyt_7_ P_ MPS_20.docx docx 19.1 2020-09-15 10:32:11 Public message

Announcements

2020-09-15 10:32 Komenda Portu Wojennego Gdynia poniżej Zapytania od Wykonawców i Zmiana nr 1 do Zaproszenia

zapyt_7_ P_ MPS_20.d [...].docx

Subject of the request

Lp Name Description and attachments Quantity
/ Unit
Net price / Unit Vat Gross price / Unit Currency Delivery address Attach
file
1 Część I Wykonawca wpisuję cenę za wszystkie pozycje wykazane w zał. nr 1 do zaproszenia - szczegółowa kalkulacja - dot. części I 1 delivery - (0)
2 Część II Wykonawca wpisuję cenę za wszystkie pozycje wykazane w zał. nr 1 do zaproszenia - szczegółowa kalkulacja- dot. części II 1 delivery - (0)
3 Część III Wykonawca wpisuję cenę za wszystkie pozycje wykazane w zał. nr 1 do zaproszenia - szczegółowa kalkulacja - dot. części III 1 delivery - (0)
4 Część IV Wykonawca wpisuję cenę za wszystkie pozycje wykazane w zał. nr 1 do zaproszenia - szczegółowa kalkulacja - dot. części IV 1 delivery - (0)
5 Część V Wykonawca wpisuję cenę za wszystkie pozycje wykazane w zał. nr 1 do zaproszenia - szczegółowa kalkulacja - dot. części V 1 delivery - (0)
6 Część VI Wykonawca wpisuję cenę za wszystkie pozycje wykazane w zał. nr 1 do zaproszenia - szczegółowa kalkulacja - dot. części VI 1 delivery - (0)
7 Część VII Wykonawca wpisuję cenę za wszystkie pozycje wykazane w zał. nr 1 do zaproszenia - szczegółowa kalkulacja - dot. części VII 1 delivery - (0)
Currency rates NBP , EUR: 4.5477 PLN

Criteria and formal conditions

Lp Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Price 100% Offer value 0,00 PLN netto
0,00 PLN brutto
(0)
2 Szczegółowa kalkulacja za przedmiot zamówienia dot. części I-VII - Proszę wypełnić szczegółową kalkulację i załączyć do oferty dot. cz. I-VII (Buyer requires the attachment of a file)

zał. nr 1 do zaprosz [...].docx

(0)
Unlock the form

The number of page views - 207