Proceeding: ZP/PN/13/2020 Zakup aparatu RTG dla Zakładu Diagnostyki Obrazowe Szpitala Specjalistycznego Nr 1 w Bytomiu

Szpital Specjalistyczny Nr 1 w Bytomiu
Szpital Specjalistyczny Nr 1 w Bytomiu
Deadlines:
Published : 24-07-2020 09:29:00
Placing offers : 02-10-2020 09:30:00
Offers opening : 02-10-2020 10:00:00
Procedure: Przetarg nieograniczony
Type: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono ogłoszenie, SIWZ oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

W związku z obowiązującą od 18.10.2018 Dyrektywami Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych informujemy, że w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu przekazywanie ofert/wniosków oraz komunikacja odbywa się zgodnie z zapisami załączonej dokumentacji.

Zamawiający rekomenduje prowadzenie komunikacji za pomocą platformazakupowa.pl.

W związku z powyższym przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań do SIWZ

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty

  • Przesłania odwołania/inne 

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty/wniosku prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 

Przypominamy, że oferta/wniosek składany elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym kwalifikowanym podpisem.


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
zał. 1 (pakiet) .docx docx 99.54 2020-07-24 09:29:00 Proceeding
zał. 2 formularz ofertowy.docx docx 87.81 2020-07-24 09:29:00 Proceeding
zał. 3 oświadczenie po otwarciu ofert.docx docx 84.41 2020-07-24 09:29:00 Proceeding
zał. 4 oświadczenie.docx docx 81.54 2020-07-24 09:29:00 Proceeding
zał. 5-ESPD_formularz_edytowalny_JEDZ .doc doc 183 2020-07-24 09:29:00 Proceeding
zał. 6 wzór umowy.docx docx 93.9 2020-07-24 09:29:00 Proceeding
ogłoszenie.pdf pdf 106.71 2020-07-24 09:29:00 Proceeding
SIWZ.docx docx 272.61 2020-07-24 09:29:00 Proceeding
Wyjaśnienia do SIWZ 1.pdf pdf 304.14 2020-08-07 12:25:15 Public message
upoważnienie Dyr. Z. Przywara.pdf pdf 197.17 2020-08-07 12:25:15 Public message
po modyfikacji zał. 1 (pakiet) .docx docx 99.67 2020-08-07 12:29:41 Public message
Modyfikacja SIWZ 1.pdf pdf 236 2020-08-07 12:29:41 Public message
upoważnienie Dyr. Z. Przywara.pdf pdf 197.17 2020-08-07 12:29:41 Public message
Modyfikacja SIWZ 2.pdf pdf 292.65 2020-08-12 14:47:29 Public message
wyjasnienia 2 do SIWZ.pdf pdf 768.95 2020-08-13 13:47:52 Public message
zał. do pytania nr 49-projekt osłon stałych.pdf pdf 6242.14 2020-08-13 13:47:52 Public message
Aktualny,po modyfikacji zał. 1 (pakiet).docx docx 94.49 2020-08-13 13:55:20 Public message
Modyfikacja SIWZ 3.pdf pdf 167.89 2020-08-13 13:55:20 Public message
zmiana ogłoszenia.pdf pdf 68.71 2020-08-17 09:18:43 Public message
Modyfikacja SIWZ 4.pdf pdf 224.77 2020-08-25 13:58:38 Public message
zmiana ogłoszenia 2.pdf pdf 66.87 2020-08-28 09:29:02 Public message
zał. do pytania nr 49-projekt osłon stałych.pdf pdf 6242.14 2020-09-01 12:48:15 Public message
OBOWIĄZUJĄCE wyjaśnienia 3 do SIWZ .pdf pdf 1626.6 2020-09-01 12:48:15 Public message
OBOWIĄZUJĄCY, AKTUALNY,po modyfikacji-zał. 6 wzór umowy.docx docx 93.97 2020-09-01 12:51:20 Public message
OBOWIĄZUJĄCY, AKTUALNY,po modyfikacji zał. 1 (pakiet)-1.docx docx 95.34 2020-09-01 12:51:20 Public message
MODYFIKACJA SIWZ 5.pdf pdf 197.55 2020-09-01 12:51:20 Public message
16.09.2020 OBOWIĄZUJĄCE wyjaśnienia do SIWZ 4.pdf pdf 1474.15 2020-09-16 13:25:49 Public message
16.09.2020 OBOWIĄZUJĄCY, AKTUALNY,po modyfikacji zał. 1 (pakiet)-1.docx docx 102.63 2020-09-16 13:28:11 Public message
16.09.2020 Modyfikacja SIWZ 6.pdf pdf 598.41 2020-09-16 13:28:11 Public message
zmiana ogłoszenia 3.pdf pdf 67.05 2020-09-21 09:37:45 Public message
zał. 3 oświadczenie po otwarciu ofert.docx docx 84.41 2020-10-05 11:24:58 Public message
protokół z otwarcia ofert.pdf pdf 287.87 2020-10-05 11:24:58 Public message
wynik Platforma.pdf pdf 196.41 2020-10-27 14:34:26 Public message

Announcements

2020-10-27 14:34 Szpital Specjalistyczny Nr 1 w Bytomiu wynik

wynik Platforma.pdf

2020-10-05 11:24 Szpital Specjalistyczny Nr 1 w Bytomiu Protokół z otwarcia ofert + załącznik nr 3 do złożenia przez Wykonawców:
- termin wykonania zamówienia nie dłuższym niż 90 dni od dnia zawarcia umowy,
- warunki płatności: faktura będzie uregulowana przez Zamawiającego w terminie 60 dni od daty prawidłowo wystawionej faktury VAT przez Wykonawcę

zał. 3 oświadczenie [...].docx

protokół z otwarcia [...].pdf

2020-09-21 09:37 Szpital Specjalistyczny Nr 1 w Bytomiu zmiana ogłoszenia 3

zmiana ogłoszenia 3. [...].pdf

2020-09-16 13:28 Szpital Specjalistyczny Nr 1 w Bytomiu Modyfikacja SIWZ 6- Uwaga!!! zmiana terminu składania i otwarci ofert !!!
aktualny obowiązujący załącznik nr 1 z dnia 16.09.2020 r.

16.09.2020 OBOWIĄZUJ [...].docx

16.09.2020 Modyfikac [...].pdf

2020-09-16 13:25 Szpital Specjalistyczny Nr 1 w Bytomiu obowiązujące wyjaśnienia do SIWZ 4 z dnia 16.09.2020 r.

16.09.2020 OBOWIĄZUJ [...].pdf

2020-09-01 12:51 Szpital Specjalistyczny Nr 1 w Bytomiu Modyfikacja SIWZ 5 + OBOWIĄZUJĄCY, AKTUALNY Załącznik nr 1 i nr 6.

OBOWIĄZUJĄCY, AKTUAL [...].docx

OBOWIĄZUJĄCY, AKTUAL [...].docx

MODYFIKACJA SIWZ 5.p [...].pdf

2020-09-01 12:48 Szpital Specjalistyczny Nr 1 w Bytomiu OBOWIĄZUJĄCE, AKTUALNE WYJAŚNIENIA DO SIWZ 3 + Załącznik do pytania nr 49.

zał. do pytania nr 4 [...].pdf

OBOWIĄZUJĄCE wyjaśni [...].pdf

2020-08-28 09:29 Szpital Specjalistyczny Nr 1 w Bytomiu zmiana ogłoszenia 2

zmiana ogłoszenia 2. [...].pdf

2020-08-25 13:58 Katarzyna Ciurysek Modyfikacja SIWZ 4- Uwaga!!! zmiana terminu składania i otwarci ofert !!!

Modyfikacja SIWZ 4.p [...].pdf

2020-08-17 09:18 Katarzyna Ciurysek Zmiana ogłoszenia

zmiana ogłoszenia.pd [...].pdf

2020-08-13 13:55 Katarzyna Ciurysek Modyfikacja SIWZ 3 + AKTUALNY załącznik nr 1

Aktualny,po modyfika [...].docx

Modyfikacja SIWZ 3.p [...].pdf

2020-08-13 13:47 Katarzyna Ciurysek Wyjaśnienia do SIWZ 2 + załącznik

wyjasnienia 2 do SIW [...].pdf

zał. do pytania nr 4 [...].pdf

2020-08-12 14:47 Szpital Specjalistyczny Nr 1 w Bytomiu Modyfikacja SIWZ 2- Uwaga!!! zmiana terminu składania i otwarci ofert !

Modyfikacja SIWZ 2.p [...].pdf

2020-08-07 12:29 Szpital Specjalistyczny Nr 1 w Bytomiu Modyfikacja SIWZ 1 wraz ze zmodyfikowanym załącznikiem nr 1

po modyfikacji zał. [...].docx

Modyfikacja SIWZ 1.p [...].pdf

upoważnienie Dyr. Z. [...].pdf

2020-08-07 12:25 Szpital Specjalistyczny Nr 1 w Bytomiu Wyjaśnienia do SIWZ 1

Wyjaśnienia do SIWZ [...].pdf

upoważnienie Dyr. Z. [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Oferta/Wniosek Wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego, podpisane elektronicznym podpisem kwalifikowanym. Dokumenty powinny zostać podpisane przez upoważnione osoby w zależności od rodzaju podpisywanego dokumentu. Pamiętaj, że jeśli wybierzesz typ podpisu - zewnętrzny XAdES - musisz dołączyć dwa pliki, podpis oraz plik z podpisanymi danymi. Link do instrukcji podpisywania plików - bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Tajemnica przedsiębiorstwa - Przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, które jako całość lub w szczególnym zestawieniu i zbiorze ich elementów nie są powszechnie znane osobom zwykle zajmującym się tym rodzajem informacji albo nie są łatwo dostępne dla takich osób, o ile uprawniony do korzystania z informacji lub rozporządzania nimi podjął, przy zachowaniu należytej staranności, działania w celu utrzymania ich w poufności. Zgodnie z art. 86 ust. 4 Pzp tajemnicą przedsiębiorstwa nie może być nazwa firmy, adres, informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności. Zaleca się, aby każda informacja stanowiąca tajemnicę przedsiębiorstwa była zamieszczona w odrębnym pliku i określała przedmiot będący jej treścią wraz z uzasadnieniem (podstawą prawną utajnienia). (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 2602