Proceeding: UKW/DZP-281-D-72/2020 Dostawa fabrycznie nowej aparatury badawczej :zestaw do analizy fitoplanktonu

Deadlines:
Posted : 17-07-2020 10:06:00
Placing offers: 20-08-2020 10:00:00
Opening offers : 20-08-2020 12:00:00
Tryb: Przetarg nieograniczony
Kind: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono ogłoszenie, SIWZ oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

W związku z obowiązującą od 18.10.2018 Dyrektywami Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych informujemy, że w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu przekazywanie ofert/wniosków oraz komunikacja odbywa się zgodnie z zapisami załączonej dokumentacji.

Zamawiający rekomenduje prowadzenie komunikacji za pomocą platformazakupowa.pl.

W związku z powyższym przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań do SIWZ

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty

  • Przesłania odwołania/inne 

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty/wniosku prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 

Przypominamy, że oferta/wniosek składany elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym kwalifikowanym podpisem.


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) DATE CREATED SOURCE DOWNLOAD
2020-OJS137-336524-pl.pdf pdf 138.97 2020-07-17 10:06:00 Proceeding
SIWZ aparatora BIORID2020.doc doc 347 2020-07-17 10:06:00 Proceeding
zał. 1a opis aparatury 2020 15.07.docx docx 17.75 2020-07-17 10:06:00 Proceeding
załącznik nr 2 Edytowalna-wersja-formularza-JEDZ 15.07.doc doc 188.5 2020-07-17 10:06:00 Proceeding
Odpowiedzi na pyt. 1 28.07.2020.docx docx 57.95 2020-07-28 11:43:37 Public message
Odpowiedzi na pyt. 117.08.2020.docx docx 57.84 2020-08-17 09:26:16 Public message
informacja z otwarcia 20.08.2020.docx docx 25.03 2020-08-20 12:58:24 Public message
wynik postepowania 28.08.2020.docx docx 47.51 2020-08-28 10:56:06 Public message

Announcements

2020-08-28 10:56 Agnieszka Jankowska Zamawiający publikuje informację o wyborze najkorzystniejszej oferty
A.Jankowska

wynik postepowania 2 [...].docx

2020-08-20 12:58 Agnieszka Jankowska W załączeniu przesyłam informacje z otwarcia.
Agnieszka Jankowska

informacja z otwarci [...].docx

2020-08-17 09:26 Agnieszka Jankowska W załączeniu przesyłam odpowiedź na prośbę.
A.Jankowska

Odpowiedzi na pyt. 1 [...].docx

2020-07-28 11:43 Agnieszka Jankowska Zamawiający publikuje pytanie i odpowiedź
Agnieszka Jankowska

Odpowiedzi na pyt. 1 [...].docx

Offer form

Lp Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Oferta/Wniosek Wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego, podpisane elektronicznym podpisem kwalifikowanym. Dokumenty powinny zostać podpisane przez upoważnione osoby w zależności od rodzaju podpisywanego dokumentu. Pamiętaj, że jeśli wybierzesz typ podpisu - zewnętrzny XAdES - musisz dołączyć dwa pliki, podpis oraz plik z podpisanymi danymi. Link do instrukcji podpisywania plików - bit.ly/podpis_elektroniczny (Buyer requires the attachment of a file) (0)
2 Tajemnica przedsiębiorstwa - Przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, które jako całość lub w szczególnym zestawieniu i zbiorze ich elementów nie są powszechnie znane osobom zwykle zajmującym się tym rodzajem informacji albo nie są łatwo dostępne dla takich osób, o ile uprawniony do korzystania z informacji lub rozporządzania nimi podjął, przy zachowaniu należytej staranności, działania w celu utrzymania ich w poufności. Zgodnie z art. 86 ust. 4 Pzp tajemnicą przedsiębiorstwa nie może być nazwa firmy, adres, informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności. Zaleca się, aby każda informacja stanowiąca tajemnicę przedsiębiorstwa była zamieszczona w odrębnym pliku i określała przedmiot będący jej treścią wraz z uzasadnieniem (podstawą prawną utajnienia). (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 550