Proceeding: 101/BZP-U.500.46.2020/TK Sporządzenie dokumentacji projektowej wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego dla zadania pn.: Budowa oświetlenia ulic w różnych dzielnicach Miasta Gdańska w ramach programu „Jaśniejszy Gdańsk” Edycja 2021 Etap III.

Deadlines:
Posted : 08-07-2020 09:19:00
Placing offers: 12-08-2020 10:00:00
Opening offers : 12-08-2020 10:10:00
Tryb: Przetarg nieograniczony
Kind: Service

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono ogłoszenie, SIWZ oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

W związku z obowiązującą od 18.10.2018 Dyrektywami Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych informujemy, że w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu przekazywanie ofert/wniosków oraz komunikacja odbywa się zgodnie z zapisami załączonej dokumentacji.

Zamawiający rekomenduje prowadzenie komunikacji za pomocą platformazakupowa.pl.

W związku z powyższym przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań do SIWZ

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty

  • Przesłania odwołania/inne 

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty/wniosku prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 

Przypominamy, że oferta/wniosek składany elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym kwalifikowanym podpisem.


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) DATE CREATED SOURCE DOWNLOAD
Załączniki edytowalne.docx docx 140.63 2020-07-08 09:19:00 Proceeding
Załączniki do_OPZ_część 1.zip zip 20088.92 2020-07-08 09:19:00 Proceeding
Załączniki do OPZ_część 3.zip zip 23955.75 2020-07-08 09:19:00 Proceeding
Załączniki do OPZ_część 2.zip zip 16075.48 2020-07-08 09:19:00 Proceeding
Wzory Umów cz. nr 1, cz. nr 2, cz. nr 3.zip zip 701.46 2020-07-08 09:19:00 Proceeding
SIWZ.pdf pdf 324.87 2020-07-08 09:19:00 Proceeding
Opis Przedmiotu Zamówienienia cz.1, cz.2, cz.3.zip zip 385.4 2020-07-08 09:19:00 Proceeding
Ogłoszenie o zamówieniu z dnia 08.07.2020.pdf pdf 166.41 2020-07-08 09:19:00 Proceeding
Formularz_edytowalny_JEDZ.docx .docx docx 94.24 2020-07-08 09:19:00 Proceeding
Zmiana treści SIWZ z dnia 13.07.2020.zip zip 5220.03 2020-07-13 08:32:27 Public message

Announcements

2020-07-13 08:32 Tomasz Krysiak Zmiana treści SIWZ z dnia 13.07.2020

Zmiana treści SIWZ z [...].zip

Offer form

Lp Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Oferta/Wniosek Wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego, podpisane elektronicznym podpisem kwalifikowanym. Dokumenty powinny zostać podpisane przez upoważnione osoby w zależności od rodzaju podpisywanego dokumentu. Pamiętaj, że jeśli wybierzesz typ podpisu - zewnętrzny XAdES - musisz dołączyć dwa pliki, podpis oraz plik z podpisanymi danymi. Link do instrukcji podpisywania plików - bit.ly/podpis_elektroniczny (Buyer requires the attachment of a file) (0)
2 Tajemnica przedsiębiorstwa - Przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, które jako całość lub w szczególnym zestawieniu i zbiorze ich elementów nie są powszechnie znane osobom zwykle zajmującym się tym rodzajem informacji albo nie są łatwo dostępne dla takich osób, o ile uprawniony do korzystania z informacji lub rozporządzania nimi podjął, przy zachowaniu należytej staranności, działania w celu utrzymania ich w poufności. Zgodnie z art. 86 ust. 4 Pzp tajemnicą przedsiębiorstwa nie może być nazwa firmy, adres, informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności. Zaleca się, aby każda informacja stanowiąca tajemnicę przedsiębiorstwa była zamieszczona w odrębnym pliku i określała przedmiot będący jej treścią wraz z uzasadnieniem (podstawą prawną utajnienia). (0)
(0)

The number of page views - 383