Proceeding: 186/2020/PN/DZP Dostawa wraz z instalacją i szkoleniem fabrycznie nowej aparatury badawczej i laboratoryjnej dla Wydziału Nauki o Żywności Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie w ramach projektu nr RPWM.01.01.00-28-0002/17-00 pt. „Innowacyjność technologii żywności wysokiej jakości” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej RPO WiM 2014-2020

Deadlines:
Posted : 07-07-2020 09:47:00
Placing offers: 17-08-2020 10:00:00
Opening offers : 17-08-2020 10:30:00
Tryb: Przetarg nieograniczony
Kind: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono ogłoszenie, SIWZ oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

W związku z obowiązującą od 18.10.2018 Dyrektywami Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych informujemy, że w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu przekazywanie ofert/wniosków oraz komunikacja odbywa się zgodnie z zapisami załączonej dokumentacji.

Zamawiający rekomenduje prowadzenie komunikacji za pomocą platformazakupowa.pl.

W związku z powyższym przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań do SIWZ

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty

  • Przesłania odwołania/inne 

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty/wniosku prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 

Przypominamy, że oferta/wniosek składany elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym kwalifikowanym podpisem.


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) DATE CREATED SOURCE DOWNLOAD
Załącznik nr 6 do SIWZ - Oświadczenie dot. grupy kapitałowej_at.docx docx 61.06 2020-07-07 09:47:00 Proceeding
Załącznik nr 5 do SIWZ - Oświadczenie dot. braku podstaw do wykluczenia_at.docx docx 58.43 2020-07-07 09:47:00 Proceeding
Załącznik nr 4 do SIWZ - JEDZ.xml xml 138.78 2020-07-07 09:47:00 Proceeding
Załącznik nr 3 do SIWZ - Istotne postanowienia umowy_at.pdf pdf 333.32 2020-07-07 09:47:00 Proceeding
Załącznik nr 2 do SIWZ - Formularz oferty_at.docx docx 68.76 2020-07-07 09:47:00 Proceeding
Załącznik nr 1 do SIWZ - Opis przedmiotu zamówienia_1.07.2020.docx docx 111.18 2020-07-07 09:47:00 Proceeding
SIWZ.pdf pdf 6818.18 2020-07-07 09:47:00 Proceeding
Ogłoszenie o zamówieniu.pdf pdf 218.93 2020-07-07 09:47:00 Proceeding
Pytania i odpowiedzi 2.2 186.pdf pdf 283.2 2020-08-07 14:02:54 Public message
Odpowiedzi na pytania nr 1.pdf pdf 113.62 2020-07-23 15:10:13 Public message

Announcements

2020-08-07 14:02 Barbara Drozd Odpowiedź na pytanie nr 2

Pytania i odpowiedzi [...].pdf

2020-07-23 15:10 Barbara Drozd Odpowiedzi na pytania nr 1

Odpowiedzi na pytani [...].pdf

Offer form

Lp Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Oferta/Wniosek Wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego, podpisane elektronicznym podpisem kwalifikowanym. Dokumenty powinny zostać podpisane przez upoważnione osoby w zależności od rodzaju podpisywanego dokumentu. Pamiętaj, że jeśli wybierzesz typ podpisu - zewnętrzny XAdES - musisz dołączyć dwa pliki, podpis oraz plik z podpisanymi danymi. Link do instrukcji podpisywania plików - bit.ly/podpis_elektroniczny (Buyer requires the attachment of a file) (0)
2 Tajemnica przedsiębiorstwa - Przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, które jako całość lub w szczególnym zestawieniu i zbiorze ich elementów nie są powszechnie znane osobom zwykle zajmującym się tym rodzajem informacji albo nie są łatwo dostępne dla takich osób, o ile uprawniony do korzystania z informacji lub rozporządzania nimi podjął, przy zachowaniu należytej staranności, działania w celu utrzymania ich w poufności. Zgodnie z art. 86 ust. 4 Pzp tajemnicą przedsiębiorstwa nie może być nazwa firmy, adres, informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności. Zaleca się, aby każda informacja stanowiąca tajemnicę przedsiębiorstwa była zamieszczona w odrębnym pliku i określała przedmiot będący jej treścią wraz z uzasadnieniem (podstawą prawną utajnienia). (0)
(0)

The number of page views - 571