Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: IM.271.31.2020.JP Przebudowa ul. Zielonogórskiej

Tomasz Witaszczyk
Urząd Miasta Zduńska Wola
Deadlines:
Published : 23-06-2020 11:18:00
Placing offers : 14-07-2020 11:00:00
Offers opening : 14-07-2020 11:30:00
Procedure: Przetarg nieograniczony
Type: Construction work

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono ogłoszenie, SIWZ oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

W związku z obowiązującą od 18.10.2018 Dyrektywami Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych informujemy, że w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu przekazywanie ofert/wniosków oraz komunikacja odbywa się zgodnie z zapisami załączonej dokumentacji.

Zamawiający rekomenduje prowadzenie komunikacji za pomocą platformazakupowa.pl.

W związku z powyższym przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań do SIWZ

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty

  • Przesłania odwołania/inne 

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty/wniosku prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 

Przypominamy, że oferta/wniosek składany elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym kwalifikowanym podpisem.


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Ogłoszenie nr 552836-N-2020Pl.pdf pdf 156.93 2020-06-23 11:18:00 Proceeding
SIWZ Zielonogórska.docx docx 158.5 2020-06-23 11:18:00 Proceeding
Zał. 4 Wzór umowy.doc doc 273 2020-06-23 11:18:00 Proceeding
Zał. 5 Dok. tech.zip zip 13875.11 2020-06-23 11:18:00 Proceeding
Zał. nr 1 do Umowy Klauzula.docx docx 19.62 2020-06-23 11:18:00 Proceeding
Załącznik nr 1 do SIWZ _ Formularz oferowy oraz Załącznik nr 2 do SIWZ_oświadczenia.docx docx 23.48 2020-06-23 11:18:00 Proceeding
Załącznik nr 3 do SIWZ_oświadczenie Grupa Kapitałowa.docx docx 18.93 2020-06-23 11:18:00 Proceeding
Zmiana SIWZ.pdf pdf 243.45 2020-06-29 13:58:03 Public message
Załącznik nr 1 do zmiany SIWZ_Projekt Docelowej Organizacji Ruchu.zip zip 2895.17 2020-06-29 13:58:03 Public message
Ogłoszenie nr 540117831-N-2020..pdf pdf 53.11 2020-07-02 13:15:30 Public message
Zmiana SIWZ.pdf pdf 240.6 2020-07-02 13:15:30 Public message
Wyjasnienia i zmiana SIWZ.pdf pdf 385.7 2020-07-08 14:22:02 Public message
Ogłoszenie nr 540122600-N-2020.pdf pdf 74.34 2020-07-08 14:22:02 Public message
Informacja komisji z otwarcia ofert.pdf pdf 124.47 2020-07-14 12:46:09 Public message
Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszejPl.pdf pdf 194.78 2020-07-15 12:02:24 Public message

Announcements

2020-07-15 12:02 Tomasz Witaszczyk Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty dla przetargu nieograniczonego pn. „Przebudowa ul. Zielonogórskiej”.

Zawiadomienie o wybo [...].pdf

2020-07-14 12:46 Tomasz Witaszczyk Informacja z otwarcia ofert

Informacja komisji z [...].pdf

2020-07-08 14:22 Tomasz Witaszczyk Wyjaśnienie i zmiana SIWZ

Wyjasnienia i zmiana [...].pdf

Ogłoszenie nr 540122 [...].pdf

2020-07-02 13:15 Tomasz Witaszczyk Uwaga
Zmiana SIWZ

Ogłoszenie nr 540117 [...].pdf

Zmiana SIWZ.pdf

2020-06-29 13:58 Tomasz Witaszczyk Uwaga zmiana treści SIWZ.

Zmiana SIWZ.pdf

Załącznik nr 1 do zm [...].zip

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Oferta/Wniosek Wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego, podpisane elektronicznym podpisem kwalifikowanym. Dokumenty powinny zostać podpisane przez upoważnione osoby w zależności od rodzaju podpisywanego dokumentu. Pamiętaj, że jeśli wybierzesz typ podpisu - zewnętrzny XAdES - musisz dołączyć dwa pliki, podpis oraz plik z podpisanymi danymi. Link do instrukcji podpisywania plików - bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Tajemnica przedsiębiorstwa - Przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, które jako całość lub w szczególnym zestawieniu i zbiorze ich elementów nie są powszechnie znane osobom zwykle zajmującym się tym rodzajem informacji albo nie są łatwo dostępne dla takich osób, o ile uprawniony do korzystania z informacji lub rozporządzania nimi podjął, przy zachowaniu należytej staranności, działania w celu utrzymania ich w poufności. Zgodnie z art. 86 ust. 4 Pzp tajemnicą przedsiębiorstwa nie może być nazwa firmy, adres, informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności. Zaleca się, aby każda informacja stanowiąca tajemnicę przedsiębiorstwa była zamieszczona w odrębnym pliku i określała przedmiot będący jej treścią wraz z uzasadnieniem (podstawą prawną utajnienia). (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 907