Proceeding: GK-3811-01/20 Przeprowadzenie prac konserwatorskich, restauratorskich oraz robót budowlanych w celu zwiększenia atrakcyjności Opery Śląskiej i ochrony jej dziedzictwa kulturowego

Dagmara Juszczyszyn
Opera Śląska
Deadlines:
Posted : 08-06-2020 12:06:00
Placing offers: 31-08-2020 12:00:00
Opening offers : 31-08-2020 12:30:00
Tryb: Przetarg nieograniczony
Kind: Construction work

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono ogłoszenie, SIWZ oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

W związku z obowiązującą od 18.10.2018 Dyrektywami Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych informujemy, że w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu przekazywanie ofert/wniosków oraz komunikacja odbywa się zgodnie z zapisami załączonej dokumentacji.

Zamawiający rekomenduje prowadzenie komunikacji za pomocą platformazakupowa.pl.

W związku z powyższym przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań do SIWZ

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty

  • Przesłania odwołania/inne 

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty/wniosku prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 

Przypominamy, że oferta/wniosek składany elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym kwalifikowanym podpisem.


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) DATE CREATED SOURCE DOWNLOAD
Załączniki nr 1 i 5 w wersji edytowalnej.zip zip 154.8 2020-06-08 12:06:00 Proceeding
Załącznik nr 6 do SIWZ Model 3D Sali koncertowej.zip zip 35.4 2020-06-08 12:06:00 Proceeding
Załączniki nr 3 - 3H do Siwz.zip zip 65829.78 2020-06-08 12:06:00 Proceeding
Załącznik nr 5 do SIWZ Zobowiązanie podmiotu.pdf pdf 199.29 2020-06-08 12:06:00 Proceeding
Załącznik nr 4 do SIWZ - WZÓR umowy.pdf pdf 1090.76 2020-06-08 12:06:00 Proceeding
espd-request.zip zip 89.04 2020-06-08 12:06:00 Proceeding
Załącznik nr 1do SIWZ - Formularz Ofertowy.pdf pdf 369.87 2020-06-08 12:06:00 Proceeding
SIWZ.pdf pdf 1048.11 2020-06-08 12:06:00 Proceeding
Opublikowane Ogłoszenie o zamówieniau 2020-OJS109-263541-pl.pdf pdf 197.43 2020-06-08 12:06:00 Proceeding
Opublikowane w dn. 11.08.2020 ogłoszenie o sprostowaniu.pdf pdf 74.18 2020-08-11 12:26:32 Public message
informacja o zmianie SIWZ i ogłoszenia, w tym terminu składania i otwarcia ofert.zip zip 2356.62 2020-08-06 08:32:09 Public message
Opublikowane ogłoszenie o sprostowaniu - zmiana terminu składania i otwarcia ofert.pdf pdf 68.24 2020-07-07 13:40:30 Public message
informacja o zmianie terminu składania i otwarcia ofert.pdf pdf 137.39 2020-07-03 15:05:13 Public message
przesłane ogłoszenie o sprostowaniu - zmiana terminu składania i otwarcia ofert.pdf pdf 71.85 2020-07-03 15:05:13 Public message
Informacja dla Wykonawców nr 3 - Informacja z wizji lokalnej przeprowadzonej w dn. 03.07.2020.pdf pdf 133.31 2020-07-03 15:50:40 Public message
Informacja dla Wykonawców nr 2 - Informacja z wizji lokalnej przeprowadzonej w dn. 25.06.2020r.pdf pdf 132.79 2020-06-26 15:02:38 Public message
Informacja o wniesionym odwołaniu.zip zip 1635.26 2020-06-22 18:38:46 Public message
Informacja dla Wykonawców nr 1 - informacja o wizji lokalnej.pdf pdf 342.48 2020-06-22 18:16:49 Public message

Announcements

2020-08-11 12:26 Dagmara Juszczyszyn Opublikowane w dn. 11.08.2020 ogłoszenie o sprostowaniu

Opublikowane w dn. 1 [...].pdf

2020-08-06 08:32 Dagmara Juszczyszyn 1. informacja o zmianie SIWZ i ogłoszenia, w tym terminu składania i otwarcia ofert
2. informacja o zmianie SIWZ i ogłoszenia, w tym terminu składania i otwarcia ofert - skan
3. Formularz Ofertowy Załącznik 1 do SIWZ, wersja 2 - aktualizacja, wersja edytowalna
4. Formularz Ofertowy Załącznik 1 do SIWZ, wersja 2 - aktualizacja

informacja o zmianie [...].zip

2020-07-07 13:40 Dagmara Juszczyszyn Opublikowane ogłoszenie o sprostowaniu - zmiana terminu składania i otwarcia ofert

Opublikowane ogłosze [...].pdf

2020-07-03 15:50 Dagmara Juszczyszyn Informacja dla Wykonawców nr 3 - Informacja z wizji lokalnej przeprowadzonej w dn. 03.07.2020

Informacja dla Wykon [...].pdf

2020-07-03 15:05 Dagmara Juszczyszyn 1. informacja o zmianie terminu składania i otwarcia ofert
2. przesłane ogłoszenie o sprostowaniu - zmiana terminu składania i otwarcia ofert

informacja o zmianie [...].pdf

przesłane ogłoszenie [...].pdf

2020-06-26 15:02 Dagmara Juszczyszyn Informacja dla Wykonawców nr 2 - Informacja z wizji lokalnej przeprowadzonej w dn. 25.06.2020r

Informacja dla Wykon [...].pdf

2020-06-22 18:38 Dagmara Juszczyszyn 1. Informacja o wniesionym odwołaniu - Wezwanie do przystąpienia do postępowania odwoławczego
2. Odwołanie TEATR

Informacja o wniesio [...].zip

2020-06-22 18:16 Dagmara Juszczyszyn Informacja dla Wykonawców nr 1 - informacja o wizji lokalnej

Informacja dla Wykon [...].pdf

Offer form

Lp Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Oferta/Wniosek Wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego, podpisane elektronicznym podpisem kwalifikowanym. Dokumenty powinny zostać podpisane przez upoważnione osoby w zależności od rodzaju podpisywanego dokumentu. Pamiętaj, że jeśli wybierzesz typ podpisu - zewnętrzny XAdES - musisz dołączyć dwa pliki, podpis oraz plik z podpisanymi danymi. Link do instrukcji podpisywania plików - bit.ly/podpis_elektroniczny (Buyer requires the attachment of a file) (0)
2 Tajemnica przedsiębiorstwa - Przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, które jako całość lub w szczególnym zestawieniu i zbiorze ich elementów nie są powszechnie znane osobom zwykle zajmującym się tym rodzajem informacji albo nie są łatwo dostępne dla takich osób, o ile uprawniony do korzystania z informacji lub rozporządzania nimi podjął, przy zachowaniu należytej staranności, działania w celu utrzymania ich w poufności. Zgodnie z art. 86 ust. 4 Pzp tajemnicą przedsiębiorstwa nie może być nazwa firmy, adres, informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności. Zaleca się, aby każda informacja stanowiąca tajemnicę przedsiębiorstwa była zamieszczona w odrębnym pliku i określała przedmiot będący jej treścią wraz z uzasadnieniem (podstawą prawną utajnienia). (0)
(0)

The number of page views - 1946