Proceeding: ZP/40/2020 ZP/40/2020 - Sukcesywna usługa sekwencjonowania pulowanych bibliotek genomowych metodą nowej generacji (NGS) na platformie Illumina

Deadlines:
Published : 16-04-2020 13:28:00
Placing offers : 28-04-2020 09:00:00
Offers opening : 28-04-2020 10:00:00
Procedure: Przetarg nieograniczony
Type: Service

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono ogłoszenie, SIWZ oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

W związku z obowiązującą od 18.10.2018 Dyrektywami Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych informujemy, że w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu przekazywanie ofert/wniosków oraz komunikacja odbywa się zgodnie z zapisami załączonej dokumentacji.

Zamawiający rekomenduje prowadzenie komunikacji za pomocą platformazakupowa.pl.

W związku z powyższym przycisk “Wyślij wiadomość” dostępny w prawym, dolnym rogu w formularzu składania oferty służy do: 

  • Zadawania pytań do SIWZ

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty

  • Przesłania odwołania/inne 

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty/wniosku prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 

Przypominamy, że oferta/wniosek składany elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym kwalifikowanym podpisem.


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
zał 5 -oświadczenie.doc doc 74 2020-04-16 13:28:00 Proceeding
zał 7 -wykaz narzędzi-urządzeń.docx docx 20.71 2020-04-16 13:28:00 Proceeding
zał 6 -wykaz usług.docx docx 20.85 2020-04-16 13:28:00 Proceeding
zał 1 -formularz oferty.doc doc 148.5 2020-04-16 13:28:00 Proceeding
zał 3 -opis przedmiotu zamowienia.docx docx 497.06 2020-04-16 13:28:00 Proceeding
zał 4 -proj umowy.docx docx 106.5 2020-04-16 13:28:00 Proceeding
zał 2 -formularz cenowy .doc doc 133 2020-04-16 13:28:00 Proceeding
SIWZ 40.doc doc 334.5 2020-04-16 13:28:00 Proceeding
ogloszenie o zamowieniu 16.04.2020.pdf pdf 410.18 2020-04-16 13:28:00 Proceeding
1. Pytania i odpowiedzi 20.04.2020.docx docx 500.57 2020-04-20 11:35:10 Public message
zał 4 -proj umowy-modyfikacja z 20.04.2020.docx docx 106.66 2020-04-20 11:35:10 Public message
zał 3 -opis przedmiotu zamowienia-modyfikacja z 20.04.2020.docx docx 497.65 2020-04-20 11:35:10 Public message
zał 4 -proj um-modyf 20.04.2020, 21.04.2020.docx docx 107.94 2020-04-21 11:32:40 Public message
2. Pytania i odpowiedzi 21.04.2020.docx docx 502.25 2020-04-21 11:32:40 Public message
informacja z otwarcia ZP-40-2020.docx docx 285.07 2020-04-28 11:48:48 Public message
WYNIK ZP-40-2020.doc doc 123.5 2020-05-08 13:37:55 Public message

Announcements

2020-05-08 13:37 Joanna Laskowska Zawiadomienie o wyborze oferty (08.05.2020)

WYNIK ZP-40-2020.doc

2020-04-28 11:48 Joanna Laskowska Informacja z otwarcia ofert ZP/40/2020

informacja z otwarci [...].docx

2020-04-21 11:32 Joanna Laskowska 2. Pytania i odpowiedzi (21.04.2020) oraz modyfikacja załącznika nr 4 (projekt umowy)

zał 4 -proj um-modyf [...].docx

2. Pytania i odpowie [...].docx

2020-04-20 11:35 Joanna Laskowska 1. Pytania i odpowiedzi (20.04.2020) oraz zmodyfikowane załączniki 3 i 4

1. Pytania i odpowie [...].docx

zał 4 -proj umowy-mo [...].docx

zał 3 -opis przedmio [...].docx

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Oferta/Wniosek Wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego, podpisane elektronicznym podpisem kwalifikowanym. Dokumenty powinny zostać podpisane przez upoważnione osoby w zależności od rodzaju podpisywanego dokumentu. Pamiętaj, że jeśli wybierzesz typ podpisu - zewnętrzny XAdES - musisz dołączyć dwa pliki, podpis oraz plik z podpisanymi danymi. Link do instrukcji podpisywania plików - bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Tajemnica przedsiębiorstwa - Przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, które jako całość lub w szczególnym zestawieniu i zbiorze ich elementów nie są powszechnie znane osobom zwykle zajmującym się tym rodzajem informacji albo nie są łatwo dostępne dla takich osób, o ile uprawniony do korzystania z informacji lub rozporządzania nimi podjął, przy zachowaniu należytej staranności, działania w celu utrzymania ich w poufności. Zgodnie z art. 86 ust. 4 Pzp tajemnicą przedsiębiorstwa nie może być nazwa firmy, adres, informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności. Zaleca się, aby każda informacja stanowiąca tajemnicę przedsiębiorstwa była zamieszczona w odrębnym pliku i określała przedmiot będący jej treścią wraz z uzasadnieniem (podstawą prawną utajnienia). (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 581