Proceeding: ZP/PN/09/2020 Dostawa leków i płynów infuzyjnych do apteki szpitalnej oraz dostawa leku Talidomid na import docelowy

Szpital Specjalistyczny Nr 1 w Bytomiu
Szpital Specjalistyczny Nr 1 w Bytomiu
Deadlines:
Published : 20-03-2020 12:28:00
Placing offers : 22-04-2020 09:30:00
Offers opening : 22-04-2020 10:00:00
Procedure: Przetarg nieograniczony
Type: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono ogłoszenie, SIWZ oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

W związku z obowiązującą od 18.10.2018 Dyrektywami Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych informujemy, że w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu przekazywanie ofert/wniosków oraz komunikacja odbywa się zgodnie z zapisami załączonej dokumentacji.

Zamawiający rekomenduje prowadzenie komunikacji za pomocą platformazakupowa.pl.

W związku z powyższym przycisk “Wyślij wiadomość” dostępny w prawym, dolnym rogu w formularzu składania oferty służy do: 

  • Zadawania pytań do SIWZ

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty

  • Przesłania odwołania/inne 

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty/wniosku prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 

Przypominamy, że oferta/wniosek składany elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym kwalifikowanym podpisem.


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
ogłoszenie.pdf pdf 990.09 2020-03-20 12:28:00 Proceeding
SIWZ.doc doc 760.5 2020-03-20 12:28:00 Proceeding
pakiety 1-83.xlsx xlsx 318.94 2020-03-20 12:28:00 Proceeding
ESPD_formularz_edytowalny_JEDZ - zał. nr 90.doc doc 183 2020-03-20 12:28:00 Proceeding
wyjaśnienia do SIWZ.pdf pdf 1259.84 2020-04-06 09:52:44 Public message
po modyfikacji- załącznik 89 do SIWZ .doc doc 75 2020-04-06 09:59:32 Public message
po modyfikacji- załącznik 88 do SIWZ .doc doc 72.5 2020-04-06 09:59:32 Public message
po modyfikacji- załącznik 87 do SIWZ .doc doc 73.5 2020-04-06 09:59:32 Public message
modyfikacje SIWZ.pdf pdf 161.4 2020-04-06 09:59:32 Public message
zał. 85.docx docx 15.6 2020-04-23 15:00:08 Public message
protokół z otwarcia ofert.pdf pdf 456.36 2020-04-23 15:00:08 Public message
wynik1-platforma.pdf pdf 1338.36 2020-05-19 12:18:03 Public message
wynik cz.2 platforma.pdf pdf 1431.19 2020-05-22 11:15:49 Public message
wynik 3 platforma.pdf pdf 771.74 2020-05-28 13:44:23 Public message
wynik 4.pdf pdf 410.07 2020-06-10 12:41:29 Public message

Announcements

2020-06-10 12:41 Szpital Specjalistyczny Nr 1 w Bytomiu wynik 4

wynik 4.pdf

2020-05-28 13:44 Szpital Specjalistyczny Nr 1 w Bytomiu wynik 3 platforma

wynik 3 platforma.pd [...].pdf

2020-05-22 11:15 Szpital Specjalistyczny Nr 1 w Bytomiu wynik-2 platforma

wynik cz.2 platforma [...].pdf

2020-05-19 12:18 Szpital Specjalistyczny Nr 1 w Bytomiu wynik 1

wynik1-platforma.pdf

2020-04-23 15:00 Szpital Specjalistyczny Nr 1 w Bytomiu Protokół z otwarcia ofert + zał. 85

zał. 85.docx

protokół z otwarcia [...].pdf

2020-04-06 09:59 Szpital Specjalistyczny Nr 1 w Bytomiu Modyfikacja SIWZ wraz ze zmodyfikowanymi załącznikami nr 87, 88.,89

po modyfikacji- załą [...].doc

po modyfikacji- załą [...].doc

po modyfikacji- załą [...].doc

modyfikacje SIWZ.pdf

2020-04-06 09:52 Szpital Specjalistyczny Nr 1 w Bytomiu Wyjaśnienia do SIWZ

wyjaśnienia do SIWZ. [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Oferta/Wniosek Wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego, podpisane elektronicznym podpisem kwalifikowanym. Dokumenty powinny zostać podpisane przez upoważnione osoby w zależności od rodzaju podpisywanego dokumentu. Pamiętaj, że jeśli wybierzesz typ podpisu - zewnętrzny XAdES - musisz dołączyć dwa pliki, podpis oraz plik z podpisanymi danymi. Link do instrukcji podpisywania plików - bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Tajemnica przedsiębiorstwa - Przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, które jako całość lub w szczególnym zestawieniu i zbiorze ich elementów nie są powszechnie znane osobom zwykle zajmującym się tym rodzajem informacji albo nie są łatwo dostępne dla takich osób, o ile uprawniony do korzystania z informacji lub rozporządzania nimi podjął, przy zachowaniu należytej staranności, działania w celu utrzymania ich w poufności. Zgodnie z art. 86 ust. 4 Pzp tajemnicą przedsiębiorstwa nie może być nazwa firmy, adres, informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności. Zaleca się, aby każda informacja stanowiąca tajemnicę przedsiębiorstwa była zamieszczona w odrębnym pliku i określała przedmiot będący jej treścią wraz z uzasadnieniem (podstawą prawną utajnienia). (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 1641