Proceeding: ZEOŚ.GOK.271.1.2020 Odbiór. i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Miasta Zduńska Wola w latach 2020-2021

Deadlines:
Posted : 24-02-2020 11:07:00
Placing offers: 26-03-2020 10:00:00
Opening offers : 26-03-2020 10:30:00
Tryb: Przetarg nieograniczony
Kind: Service

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono ogłoszenie, SIWZ oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

W związku z obowiązującą od 18.10.2018 Dyrektywami Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych informujemy, że w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu przekazywanie ofert/wniosków oraz komunikacja odbywa się zgodnie z zapisami załączonej dokumentacji.

Zamawiający rekomenduje prowadzenie komunikacji za pomocą platformazakupowa.pl.

W związku z powyższym przycisk “Wyślij wiadomość” dostępny w prawym, dolnym rogu w formularzu składania oferty służy do: 

  • Zadawania pytań do SIWZ

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty

  • Przesłania odwołania/inne 

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty/wniosku prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 

Przypominamy, że oferta/wniosek składany elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym kwalifikowanym podpisem.


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) DATE CREATED SOURCE DOWNLOAD
Ogłoszenie o udzielenie zamówienia_2020-OJS038-090111-pl (3).pdf pdf 193.72 2020-02-24 11:07:00 Proceeding
Załącznik nr 2 do SIWZ_JEDZ.xml xml 115.45 2020-02-24 11:07:00 Proceeding
Załącznik nr 2 do SIWZ_JEDZ.pdf pdf 87.29 2020-02-24 11:07:00 Proceeding
Załącznik nr 7 do SIWZ_Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia.doc doc 402.5 2020-02-24 11:07:00 Proceeding
Załącznik nr 6 do SIWZ_Wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych.docx docx 17.11 2020-02-24 11:07:00 Proceeding
Załącznik nr 5 do umowy _Umowa powierzenia danych osobowych do umowy głównej.docx docx 28.81 2020-02-24 11:07:00 Proceeding
Załącznik nr 5 do SIWZ_Wykaz usług.doc doc 39 2020-02-24 11:07:00 Proceeding
Załącznik nr 3B do SIWZ _wzór umowy Część III.doc doc 166 2020-02-24 11:07:00 Proceeding
Załącznik nr 3A do SIWZ_wzór umowy Część I i II.doc doc 208 2020-02-24 11:07:00 Proceeding
SIWZ Odpady.doc doc 446 2020-02-24 11:07:00 Proceeding
Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania.pdf pdf 1163.27 2020-03-27 09:52:35 Public message
Informacja komisji z otwarcia ofert.doc doc 67.5 2020-03-26 11:10:09 Public message
Wyjaśnienia.docx docx 4421.34 2020-03-12 12:24:31 Public message
Zmiana SIWZ.docx docx 2899.8 2020-03-10 15:22:35 Public message
odwołanie KIO_2020.03.04. REMONDIS- Miasto Zduńska Wola.pdf pdf 713.97 2020-03-05 13:13:46 Public message

Announcements

2020-03-27 09:52 Tomasz Witaszczyk Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania

Na podstawie art. 92 ust. 1 pkt 7) Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych
(Dz. U. z 2019 r. poz. 1843) zwanej dalej ustawą Zamawiający Miasto Zduńska Wola zawiadamia, że unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego ogłoszone w dniu w dniu 24 lutego 2020 r. w Suplemencie do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej pod numerem 2020/S 038-090111,w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn. „Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Miasta Zduńska Wola w latach 2020-2021” w każdej z trzech części.

Uzasadnienie prawne dla części 1 i 2

Postępowanie zostało unieważnione na podstawie art. 93 ust 1 pkt 4) w związku z art. 93 ust. 2 ustawy, które mówią, że zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba że zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny najkorzystniejszej oferty, a jeżeli zamawiający dopuścił możliwość składania ofert częściowych, do unieważnienia w części postępowania o udzielenie zamówienia przepisy ust. 1 stosuje się odpowiednio.

Uzasadnienie faktyczne dla części 1 i 2

W przedmiotowym postępowaniu w wyznaczonym terminie na składanie ofert tj. do dnia 26.03.2020 r. do godziny 10:00 wpłynęły dwie oferty. Ponieważ oferty z najniższą ceną przewyższają kwoty które Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia w każdej z części – tj. odpowiednio 552 965,33 zł dla cz. 1 i 835 008,79 zł dla cz. 2, i Zamawiający nie może zwiększyć tej kwoty do ceny oferty z najniższą ceną – tj. odpowiednio 5 915 246,40 zł dla cz.1 i 8 863 803,00 zł dla cz. 2, Zamawiający podjął decyzję o unieważnieniu postępowania na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 4) ustawy Prawo zamówień publicznych który mówi, że Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, jeżeli cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba że Zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny najkorzystniejszej oferty.

Uzasadnienie prawne dla części 3

Postępowanie zostało unieważnione na podstawie art. 93 ust 1 pkt 1 ustawy, który mówi, że zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu albo nie wpłynął żaden wniosek o dopuszczenie do udziału w postepowaniu od wykonawcy niepodlegającego wykluczeniu, z zastrzeżeniem pkt 2 i 3.
Uzasadnienie faktyczne dla części 3

W przedmiotowym postępowaniu w wyznaczonym terminie na składanie ofert tj. do dnia 26.03.2020 r. do godziny 10:00 nie wpłynęła żadna oferta.

Środki ochrony prawnej

Zgodnie z art. 179-198g ustawy Prawa zamówień publicznych (Dz. U. 2019, poz. 1843) przysługują Państwu środki ochrony prawnej.

Z up. Prezydenta Miasta
Marcin Alberczak
Dyrektor Biura Zamówień Publicznych

Zawiadomienie o unie [...].pdf

2020-03-26 11:10 Tomasz Witaszczyk Zduńska Wola dnia 26 marca 2020 r.


INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT
w postępowaniu przetargowym na zadanie pn.
„Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Miasta Zduńska Wola w latach 2020-2021”
Znak sprawy: ZEOŚ.GOK.271.1.2020

Komisja przetargowa w składzie:
1) Tomasz Witaszczyk – przewodniczący Komisji;
2) Alina Kubiak – członek Komisji;
3) Agata Kowalska – członek Komisji;
4) Marta Kaźmierska – członek Komisji;
5) Paweł Sternik – członek Komisji;
w dniu 26 marca 2020 roku dokonała otwarcia ofert, które zostały złożone w ww. postępowaniu przetargowym.
Informacja w załączeniu.

Informacja komisji z [...].doc

2020-03-12 12:24 Tomasz Witaszczyk UWAGA! Wyjaśnienie nr 1

Wyjaśnienia.docx

2020-03-10 15:22 Marcin Alberczak UWAGA!
Zmiana Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Zmiana SIWZ.docx

2020-03-05 13:13 Tomasz Witaszczyk Znak sprawy: ZEOŚ.GOK.271.1.2020 Data: 5 marca 2020 r.
ZP. 21/20

Dotyczy: przetargu nieograniczonego pn. „Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Miasta Zduńska Wola w latach 2020-2021”.

Zawiadomienie o wniesieniu odwołania

Na podstawie art. 185 ust. 1 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych
(Dz. U. z 2019 r. poz. 1843) zwanej dalej ustawą, Zamawiający Miasto Zduńska Wola zawiadamia o wniesieniu odwołania w niniejszym postępowaniu i wzywa Wykonawców do przystąpienia do postępowania odwoławczego.
Wykonawca może zgłosić przystąpienie do postępowania odwoławczego w terminie 3 dni wskazując stronę, do której przystępuje i interes w uzyskaniu rozstrzygnięcia na korzyść strony, do której przystępuje.

Środki ochrony prawnej
Zgodnie z art. 179-198g ustawy Prawa zamówień publicznych (Dz. U. 2019, poz. 1843) przysługują Państwu środki ochrony prawnej. Zamawiający informuje, że w przedmiotowym postępowaniu, zgodnie z art 180 ust 2 ustawy przysługują środki ochrony prawnej w ograniczonym zakresie.

Z up. Prezydenta Miasta
Marcin Alberczak
Dyrektor Biura Zamówień Publicznych

odwołanie KIO_2020. [...].pdf

Offer form

Lp Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Oferta/Wniosek Wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego, podpisane elektronicznym podpisem kwalifikowanym. Dokumenty powinny zostać podpisane przez upoważnione osoby w zależności od rodzaju podpisywanego dokumentu. Pamiętaj, że jeśli wybierzesz typ podpisu - zewnętrzny XAdES - musisz dołączyć dwa pliki, podpis oraz plik z podpisanymi danymi. Link do instrukcji podpisywania plików - bit.ly/podpis_elektroniczny (Buyer requires the attachment of a file) (0)
2 Tajemnica przedsiębiorstwa - Przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, które jako całość lub w szczególnym zestawieniu i zbiorze ich elementów nie są powszechnie znane osobom zwykle zajmującym się tym rodzajem informacji albo nie są łatwo dostępne dla takich osób, o ile uprawniony do korzystania z informacji lub rozporządzania nimi podjął, przy zachowaniu należytej staranności, działania w celu utrzymania ich w poufności. Zgodnie z art. 86 ust. 4 Pzp tajemnicą przedsiębiorstwa nie może być nazwa firmy, adres, informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności. Zaleca się, aby każda informacja stanowiąca tajemnicę przedsiębiorstwa była zamieszczona w odrębnym pliku i określała przedmiot będący jej treścią wraz z uzasadnieniem (podstawą prawną utajnienia). (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views - 822