Proceeding: Sprawa nr WOFiTM/4/2020/PN - Dostawa szczepionek

Deadlines:
Posted : 07-02-2020 11:27:00
Placing offers: 26-03-2020 09:00:00
Opening offers : 26-03-2020 10:00:00
Tryb: Przetarg nieograniczony
Kind: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono ogłoszenie, SIWZ oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

W związku z obowiązującą od 18.10.2018 Dyrektywami Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych informujemy, że w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu przekazywanie ofert/wniosków oraz komunikacja odbywa się zgodnie z zapisami załączonej dokumentacji.

Zamawiający rekomenduje prowadzenie komunikacji za pomocą platformazakupowa.pl.

W związku z powyższym przycisk “Wyślij wiadomość” dostępny w prawym, dolnym rogu w formularzu składania oferty służy do: 

  • Zadawania pytań do SIWZ

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty

  • Przesłania odwołania/inne 

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty/wniosku prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 

Przypominamy, że oferta/wniosek składany elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym kwalifikowanym podpisem.


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) DATE CREATED SOURCE DOWNLOAD
Zalacznik nr 8 Instrukcja korzystania z platformy.docx.pdf pdf 296.82 2020-02-10 07:39:50 Proceeding
Załącznik nr 7 do SIWZ - Istotne postanowienia umowy_prawo opcji..pdf pdf 810.53 2020-02-10 07:39:01 Proceeding
Załącznik nr 6 do SIWZ - Istotne postanowienia umowy.pdf pdf 785.7 2020-02-10 07:38:55 Proceeding
Załącznik nr 5 do SIWZ - Formularz cenowy.docx docx 18.77 2020-02-10 07:37:04 Proceeding
Załącznik nr 4 do SIWZ - Oświadczenie wykonawcy.docx docx 14.08 2020-02-10 07:36:56 Proceeding
Załącznik nr 3c do SIWZ - Oświadczenie dot. podatków i opłat lokalnych.docx docx 12.86 2020-02-10 07:36:27 Proceeding
Załącznik nr 3b do SIWZ - Oświadczenie dot. zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne.docx docx 12.77 2020-02-10 07:36:07 Proceeding
Załącznik nr 3a do SIWZ - Oświadczenie dot. podatków.docx docx 12.85 2020-02-10 07:36:00 Proceeding
Załącznik nr 3 do SIWZ - Oświadczenie o funkc. w gr.kap..docx docx 16.4 2020-02-10 07:35:51 Proceeding
Załącznik nr 2 do SIWZ - JEDZ.docx docx 37.65 2020-02-10 07:35:44 Proceeding
Załącznik nr 1 do SIWZ - Formularz ofertowy.docx docx 17.19 2020-02-10 07:35:37 Proceeding
SIWZ_4_2020.docx.pdf pdf 555.98 2020-02-10 07:35:27 Proceeding
Ogłoszenie o zamówieniu.pdf pdf 284.34 2020-02-07 11:36:09 Proceeding
Informacja o wyborze oferty w zad. 3-8,10-13.pdf pdf 323.36 2020-04-24 10:18:22 Public message
Informacja o unieważnieniu zad. 1,2,9,14,.pdf pdf 202.68 2020-04-01 13:35:00 Public message
Informacja z otwarcia ofert - pub.pdf pdf 403.49 2020-03-30 12:24:05 Public message
wyjaśnienie treści SIWZ_WOFiTM_4_2020PN.pdf pdf 238.02 2020-03-17 10:25:36 Public message
Modyfikacja SIWZ z dnia 17.03.2020r_spr.4_2020.pdf pdf 363.2 2020-03-17 11:17:36 Public message
Modyfikacja SIWZ z dnia 10.03.2020r_spr.4_2020.docx.pdf pdf 370.83 2020-03-10 09:31:15 Public message
Sprostowanie ogłoszenia o zamówieniu.pdf pdf 69.57 2020-03-10 09:30:34 Public message

Announcements

2020-04-24 10:18 Katarzyna Bliszczyk Na mocy art. 92 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r.poz. 1843) Zamawiający, Wojskowy Ośrodek Farmacji i Techniki Medycznej z siedzibą w Celestynowie przy ul. Wojska Polskiego 57, zwaną dalej ustawą, informuje, że w oparciu o art. 91 ust. 1 ustawy Pzp dokonał wyboru oferty najkorzystniejszej w przedmiotowym postępowaniu w zakresie zadań nr 3 – 8, 10 – 13.

Informacja o wyborze [...].pdf

2020-04-01 13:34 Katarzyna Bliszczyk Działając na postawie art. 92 ust. 1 pkt. 7 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843) zwaną dalej ustawą, Zamawiający – Wojskowy Ośrodek Farmacji i Techniki Medycznej z siedzibą w Celestynowie przy ul. Wojska Polskiego 57, informuje, że w przedmiotowym postępowaniu, opublikowanym w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej pod nr 2020/S 028 - 063966 w dniu 10.02.2020 r. do upływu terminu składania ofert w zakresie zadania nr 1, 2, 9, 14 nie wpłynęła oferta.

Informacja o unieważ [...].pdf

2020-03-30 12:24 Katarzyna Bliszczyk Informacja z otwarcia ofert.

Informacja z otwarci [...].pdf

2020-03-17 11:17 Katarzyna Bliszczyk Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 4 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843), wprowadza zmianę do treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Modyfikacja SIWZ z d [...].pdf

2020-03-17 10:25 Katarzyna Bliszczyk Zamawiający, Wojskowy Ośrodek Farmacji i Techniki Medycznej w Celestynowie działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843) publikuje treść zapytań wraz z wyjaśnieniami treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

wyjaśnienie treści S [...].pdf

2020-03-10 09:31 Katarzyna Bliszczyk Modyfikacja treści SIWZ z dnia 10.03.2020 r.

Modyfikacja SIWZ z d [...].pdf

2020-03-10 09:30 Katarzyna Bliszczyk Sprostowanie ogłoszenia o zamówieniu z dnia 10.03.2020 r.

Sprostowanie ogłosze [...].pdf

Offer form

Lp Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Oferta/Wniosek Wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego, podpisane elektronicznym podpisem kwalifikowanym. Dokumenty powinny zostać podpisane przez upoważnione osoby w zależności od rodzaju podpisywanego dokumentu. Pamiętaj, że jeśli wybierzesz typ podpisu - zewnętrzny XAdES - musisz dołączyć dwa pliki, podpis oraz plik z podpisanymi danymi. Link do instrukcji podpisywania plików - bit.ly/podpis_elektroniczny (Buyer requires the attachment of a file) (0)
2 Tajemnica przedsiębiorstwa - Przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, które jako całość lub w szczególnym zestawieniu i zbiorze ich elementów nie są powszechnie znane osobom zwykle zajmującym się tym rodzajem informacji albo nie są łatwo dostępne dla takich osób, o ile uprawniony do korzystania z informacji lub rozporządzania nimi podjął, przy zachowaniu należytej staranności, działania w celu utrzymania ich w poufności. Zgodnie z art. 86 ust. 4 Pzp tajemnicą przedsiębiorstwa nie może być nazwa firmy, adres, informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności. Zaleca się, aby każda informacja stanowiąca tajemnicę przedsiębiorstwa była zamieszczona w odrębnym pliku i określała przedmiot będący jej treścią wraz z uzasadnieniem (podstawą prawną utajnienia). (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views - 874