Proceeding: DZz.380.2.17.2019.DI.285 Wykonanie usługi zgodnie ze wzorem obowiązującym dla programu "Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 - 2020 Działanie 2.1. Wsparcie rozwoju cyfrowych usług publicznych - typ 3: Tworzenie systemów i aplikacji przyczyniających się do zwiększenia dostępu do cyfrowych usług publicznych z obszaru e-zdrowia.

Deadlines:
Posted : 19-12-2019 14:56:00
Placing offers: 30-12-2019 09:30:00
Opening offers : 30-12-2019 10:00:00
Tryb: Zapytanie ofertowe
Kind: Service

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,


W imieniu SP ZOZ Państwowego Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Rybniku informujemy o postępowaniu wszystkich solidnych Wykonawców. Postępowanie to prowadzone jest przez Zamawiającego w trybie art. 4 pkt. 8 ustawy PZP  i ma na celu uzyskanie ofert na Wykonanie usługi zgodnie ze wzorem obowiązującym dla programu "Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 - 2020 Działanie 2.1. Wsparcie rozwoju cyfrowych usług publicznych - typ 3: Tworzenie systemów i aplikacji przyczyniających się do zwiększenia dostępu do cyfrowych usług publicznych z obszaru e-zdrowia, z podziałem na II części: Część I zamówienia - opracowanie kompletnej dokumentacji związanej z przygotowaniem wniosku o dofinansowanie wraz z odpowiednimi załącznikami i we właściwej formie;

Część II zamówienia - wypełnienie formularza wniosku o dofinansowanie.


Osoby uprawnione do porozumiewania się z Wykonawcami w zakresie procedury i przedmiotu zamówienia: 

- w zakresie procedury: Ilona Chwastek - p.o. Kierownika Działu Zamówień i zaopatrzenia - tel.: 32/43-28-138

- w zakresie przedmiotu zamówienia: Łukasz Lewandowski - Informatyk - tel. 32/62 18 314 

w godzinach od 7.30 - 14,00, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

Warunki przystąpienia do postępowania zawarte są w Formularzu oferty stanowiącym załącznik do postępowania.

Wykonawca zobowiązany jest zrealizować zamówienie na zasadach i warunkach opisanych w Projekcie umowy stanowiącym załącznik nr 2 do Formularza oferty.

Zastrzegamy, że postępowanie może zakończyć się brakiem wyboru oferty w przypadkach wskazanych w Formularzu oferty.


W przypadku pytań: 

- merytorycznych, proszę o kontakt poprzez przycisk w prawym dolnym rogu formularza "Wyślij wiadomość" lub pod nr tel………..........  

- związanych z obsługą platformy, proszę o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformy zakupowej Open Nexus czynnym od poniedziałku do piątku w dni robocze, w godzinach od  8:00 do 17:00.

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl


Zaznaczamy, że oficjalnym potwierdzeniem chęci realizacji zamówienia przez Zamawiającego jest wysłanie zamówienia lub podpisanie umowy. 

Wiadomości z platformy zakupowej mają charakter informacyjny.

Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) DATE CREATED SOURCE DOWNLOAD
formularz oferty DZz.380.2.17.2019.DI.285.pdf pdf 394.39 2019-12-19 14:56:00 Proceeding
formularz cenowy DZz.380.2.17.2019.DI.285 - załącznik nr 1 do Formularza oferty.docx docx 47.37 2019-12-19 14:56:00 Ordered object
formularz cenowy DZz.380.2.17.2019.DI.285 - załącznik nr 1 do Formularza oferty.docx docx 47.37 2019-12-19 14:56:00 Criterium
Wykaz usług DZz.380.2.17.2019.DI.285 - załącznik nr 3 do Formuarza oferty.docx docx 47.99 2019-12-19 14:56:00 Criterium
Projektu umowy DZz.380.2.17.2019.DI.285.pdf pdf 416.23 2019-12-19 14:56:00 Criterium
Informacja o wyborze ofert najkorzystniejszych.pdf pdf 699.25 2020-01-13 15:08:10 Public message
Informacja z otwarcia ofert - Postępowanie #294767 - Dokumenty Google.pdf pdf 86.28 2019-12-30 14:51:12 Public message

Announcements

2020-01-13 15:08 Ilona Chwastek Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej

Szanowni Państwo,
W załączeniu przesyłamy informację o wyborze oferty najkorzystniejszej.

Informacja o wyborze [...].pdf

2019-12-30 14:51 Ilona Chwastek Szanowni Państwo,
W załączeniu przesyłamy informację z otwarcia ofert

Informacja z otwarci [...].pdf

Subject of the request

Lp Name Description and attachments Quantity
/ Unit
Net price / Unit Vat Gross price / Unit Currency Delivery address Attach
file
1 Wykonanie usługi zgodnie ze wzorem obowiązującym dla programu Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 - 2020 "Obuwie profilaktyczne dla personelu". Wykonawca zobowiązany jest do wypełnienia wszystkich pozycji w formularzu asortymentowo - cenowym, opieczętowania oraz podpisania przez osobę/y upoważnioną/e do reprezentowania Wykonawcy. Skan należy dodać jako załącznik, natomiast ceny z poz. "Razem" należy wpisać w miejscu "cena netto" i "cena brutto".

formularz cenowy DZz [...].docx

1 set SPZOZ Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych W Rybniku
Gliwicka 33
44-201, Rybnik
(0)
Currency rates NBP , EUR: 4.5234 PLN

Criteria and formal conditions

Lp Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Price 100% Offer value

formularz cenowy DZz [...].docx

0,00 PLN netto
0,00 PLN brutto
(0)
2 Projekt umowy - Akceptuję/my Projekt umowy stanowiący załącznik do postępowania i w przypadku wybrania mojej/naszej oferty zobowiązuję/emy się do jej podpisania na warunkach określonych w Formularzu oferty, w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego. Proszę potwierdzić.

Projektu umowy DZz.3 [...].pdf

(0)
3 Aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji. - Wykonawca wskazuje stronę/y www, pod którą/ymi dostępne są np.KRS lub CEIDG, takie jak www.ekrs.ms.gov.pl, www.prod.ceidg.gov.pl, i tym samym oświadcza, że dostępne na wskazanych stronach dokumenty są ważne i aktualne. W przypadku wskazania przez Wykonawcę dostępności dokumentu w formie elektronicznej pod określonym adresem internetowym ogólnodostępnej i bezpłatnej bazy danych, Zamawiający pobierze samodzielnie z tej bazy danych wskazany przez Wykonawcę dokument. (proszę wpisać adres strony www lub dodać dokument) (0)
4 Pełnomocnictwo - W przypadku, gdy upoważnienie do podpisania oferty nie wynika bezpośrednio z odpisu z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej Zamawiający wymaga dołączenia pełnomocnictwa. (dołączyć pełnomocnictwo jeżeli ofertę składa Pełnomocnik) (0)
5 RODO - Oświadczam/y, że wypełniłem/am/liśmy obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), zwanego dalej RODO, wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem/am/liśmy w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia w postępowaniu. Proszę potwierdzić. (0)
6 Obowiązek podatkowy - Oświadczam/my, że wybór mojej/naszej oferty prowadzi/nie prowadzi* do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług (jeżeli prowadzi, to Wykonawca wskazuje nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie prowadzi do jego powstania, oraz wskazuje ich wartość bez kwoty podatku. Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, Zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek rozliczać zgodnie z tymi przepisami. (proszę wpisać "Nie prowadzi" lub "Prowadzi") (0)
7 1. Wykaz usług wykonanych w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane (Załącznik nr 3 do Formularza oferty). - O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunek udziału w postępowaniu dotyczący zdolności technicznej lub zawodowej. Zamawiający uzna w/w warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, wykonał należycie co najmniej 4 usługi polegające na opracowaniu wniosków aplikacyjnych do instytucji zewnętrznych (np. WFOŚiGW, NFOŚiGW, RPO, itp.) i pozyskaniu z wymienionych instytucji zewnętrznych środków finansowych w wysokości min. 500 000,00 zł brutto każda (w formie dotacji lub pożyczki) lub 2 usługi polegające na opracowaniu wniosku aplikacyjnego do instytucji zewnętrznych (np. WFOŚiGW, NFOŚiGW, RPO, itp.) i pozyskaniu z wymienionych instytucji zewnętrznych środków finansowych w wysokości min. 1 000 000,00 zł brutto każda (w formie dotacji lub pożyczki). (Buyer requires the attachment of a file)

Wykaz usług DZz.380. [...].docx

(0)
8 2. Dokumenty potwierdzające należycie wykonane co najmniej 4 usług polegających na opracowaniu wniosków aplikacyjnych do instytucji zewnętrznych (np. WFOŚiGW, NFOŚiGW, RPO, itp.) i pozyskaniu z wymienionych instytucji zewnętrznych środków finansowych w wysokości min. 500 000,00 zł brutto każda (w formie dotacji lub pożyczki) lub 2 usług polegających na opracowaniu wniosku aplikacyjnego do instytucji zewnętrznych (np. WFOŚiGW, NFOŚiGW, RPO, itp.) i pozyskaniu z wymienionych instytucji zewnętrznych środków finansowych w wysokości min. 1 000 000,00 zł brutto każda (w formie dotacji lub pożyczki). - O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunek udziału w postępowaniu dotyczący zdolności technicznej lub zawodowej. Zamawiający uzna w/w warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, wykonał należycie co najmniej 4 usługi polegające na opracowaniu wniosków aplikacyjnych do instytucji zewnętrznych (np. WFOŚiGW, NFOŚiGW, RPO, itp.) i pozyskaniu z wymienionych instytucji zewnętrznych środków finansowych w wysokości min. 500 000,00 zł brutto każda (w formie dotacji lub pożyczki) lub 2 usługi polegające na opracowaniu wniosku aplikacyjnego do instytucji zewnętrznych (np. WFOŚiGW, NFOŚiGW, RPO, itp.) i pozyskaniu z wymienionych instytucji zewnętrznych środków finansowych w wysokości min. 1 000 000,00 zł brutto każda (w formie dotacji lub pożyczki). (Buyer requires the attachment of a file) (0)
Unlock the form

The number of page views - 505

Send a message to buyer