Proceeding: Ręczne sortowanie odpadów komunalnych na terenie Miejskiego Zakładu Komunalnego w Leżajsku w 2020 roku

Deadlines:
Posted : 11-10-2019 11:42:00
Placing offers: 19-11-2019 12:00:00
Opening offers : 19-11-2019 12:30:00
Tryb:
Kind: -

Requirements and specifications

Szanowni Państwo, 

w załącznikach do postępowania zamieszczono ogłoszenie, SIWZ oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia.

Pod linkiem do pobrania Instrukcja składania oferty dla Wykonawcy.

W związku z obowiązującą od 18.10.2018 Dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/24/UE z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych informujemy, że w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu przekazywanie ofert oraz komunikacja odbywa się wyłącznie drogą elektroniczną.

Przycisk “Wyślij wiadomość” dostępny w prawym, dolnym rogu w formularzu składania oferty służy do:

  • Zadawania pytań do SIWZ;
  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty;
  • Przesłania odwołania/inne

Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02,
  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl

Przypominamy, że oferta składana elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym kwalifikowanym podpisem. W procesie składania oferty na platformie taki podpis składają Państwo zgodnie z instrukcją dostępną pod linkiem.

Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) DATE CREATED SOURCE DOWNLOAD
Ogłoszenie nr 478951-2019-PL.pdf pdf 116.74 2019-10-11 11:42:00 Proceeding
Załącznik nr 6 Wykaz usług.docx docx 21.73 2019-10-11 11:42:00 Proceeding
Załącznik nr 5 Zobowiązanie podmiotów trzecich.docx docx 22.14 2019-10-11 11:42:00 Proceeding
Załącznik nr 4 Oświadczenie o przynależności do Grupy Kapitałowej.docx docx 23.69 2019-10-11 11:42:00 Proceeding
Załącznik nr 3.3 Protokoł zdawczo-odbiorczy.docx docx 24.2 2019-10-11 11:42:00 Proceeding
Załącznik nr 3.2 Lista obecności.docx docx 26.65 2019-10-11 11:42:00 Proceeding
Załącznik nr 3.1 Wykaz pracowników.docx docx 23.78 2019-10-11 11:42:00 Proceeding
Załacznik nr 3 Wzór Umowy.pdf pdf 112.53 2019-10-11 11:42:00 Proceeding
SIWZ.pdf pdf 21832.98 2019-10-11 11:42:00 Proceeding
Załącznik nr 2 JEDZ.docx docx 38.44 2019-10-11 11:42:00 Proceeding
Załącznik nr 1 Formularz ofertowy.docx docx 52.23 2019-10-11 11:42:00 Proceeding
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia.pdf pdf 109.24 2020-01-02 09:53:06 Public message
Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej.pdf pdf 470.58 2019-12-10 11:54:13 Public message
Informacja z otwarcia ofert ZP_1_09_2019 dnia 19.11.2019.pdf pdf 275.23 2019-11-19 14:05:03 Public message
Wyjaśnienia Zamawiającego 06.11.2019.pdf pdf 306.13 2019-11-06 14:30:34 Public message

Announcements

2020-01-02 09:54 Anna Zych - Górny Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Ogłoszenie o udziele [...].pdf

2019-12-10 11:55 Anna Zych - Górny Informacja o wyborze oferty nakorzystniejszej.

Informacja o wyborze [...].pdf

2019-11-19 14:05 Damian Dec Informacja z otwarcia ofert

Informacja z otwarci [...].pdf

2019-11-06 14:32 Anna Zych - Górny Wyjaśnienia Zamawiającego

Wyjaśnienia Zamawiaj [...].pdf

Offer form

Lp Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Oferta/Wniosek Wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego, podpisane elektronicznym podpisem kwalifikowanym. Dokumenty powinny zostać podpisane przez upoważnione osoby w zależności od rodzaju podpisywanego dokumentu. Pamiętaj, że jeśli wybierzesz typ podpisu - zewnętrzny XAdES - musisz dołączyć dwa pliki, podpis oraz plik z podpisanymi danymi. Link do instrukcji podpisywania plików - bit.ly/podpis_elektroniczny (Buyer requires the attachment of a file) (0)
2 Tajemnica przedsiębiorstwa - Przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, które jako całość lub w szczególnym zestawieniu i zbiorze ich elementów nie są powszechnie znane osobom zwykle zajmującym się tym rodzajem informacji albo nie są łatwo dostępne dla takich osób, o ile uprawniony do korzystania z informacji lub rozporządzania nimi podjął, przy zachowaniu należytej staranności, działania w celu utrzymania ich w poufności. Zgodnie z art. 86 ust. 4 Pzp tajemnicą przedsiębiorstwa nie może być nazwa firmy, adres, informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności. Zaleca się, aby każda informacja stanowiąca tajemnicę przedsiębiorstwa była zamieszczona w odrębnym pliku i określała przedmiot będący jej treścią wraz z uzasadnieniem (podstawą prawną utajnienia). (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views - 553