Postępowanie: „Świadczenie usług ochrony obiektów Przedsiębiorstwa Komunikacji Miejskiej Sp. z o.o., ul. Towarowa 1, 43-100 Tychy”

Terminy:
Zamieszczenie : 12-03-2019 15:01:00
Składanie ofert: 15-03-2019 10:00:00
Otwarcie ofert : 15-03-2019 10:05:00

Wymagania i specyfikacja

SzanowniPaństwo,PrzedsiębiorstwoKomunikacji Miejskiej Sp. z o.o. w Tychach przy ul. Towarowej 1, 43-100 Tychy, zapraszado złożenia oferty cenowej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego,którego przedmiotem jest:  „Świadczenie usług ochronyobiektów Przedsiębiorstwa Komunikacji Miejskiej Sp. z o.o., ul. Towarowa 1,43-100 Tychy”

Zamawiającyinformuje, że szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarto w załączniku nr 1 do zapytania ofertowego.Szczegółowe warunki realizacji zamówienia określone zostały w umowie, którastanowi załącznik nr 2 dozapytania ofertowego.

Informacjedodatkowe:

·        Cenęoferty należy podać w złotych polskich z dokładnością do dwóch miejsc poprzecinku. Łączna cena oferty musi obejmować cały zakres zamówienia, określonyw zapytaniu ofertowym. W cenie należy uwzględnić wszelkie koszty niezbędne doprawidłowej realizacji zamówienia (np. koszty dojazdu, opłaty, ubezpieczeniaitp.), chyba że co innego wynika z treści załącznika nr 1 lub 2. Przyobliczaniu ceny należy uwzględnić, że cena będzie obowiązywać strony przez całyokres realizacji zamówienia, chyba że w załączniku nr 1 lub 2 przewidzianopostanowienia dot. waloryzacji ceny w okresie realizacji zamówienia.   

Ponadtoskładając ofertę oświadczają Państwo, że:

a)zapoznali się z wymaganiami przedstawionymi w Zapytaniu ofertowym wraz zzałącznikami i przyjmują je bez zastrzeżeń,b) w przypadku wyboru złożonej Oferty zobowiązują się do realizacji zamówieniana warunkach określonych we wzorze umowy,
c) wskazana cena netto za wykonanie przedmiotu zamówienia obejmuje wszelkiekoszty wykonania zamówienia.

Zamawiającyzastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania na każdym jego etapie, bezpodania przyczyny unieważnienia.

W przypadku pytań: 

technicznych lub merytorycznych, proszę o kontakt za pośrednictwem przycisku w prawym, dolnym rogu formularza "Wyślij wiadomość" lub pod nr tel (32) 217 10 41 .

związanych z obsługą platformy, proszę o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformy zakupowej Open Nexus pod nr 22 101 02 02, czynnym od poniedziałku do piątku w godzinach 7:00 do 17:00.     

Załączniki:

1. nr 1 – Opis przedmiotu zamówienia

2. nr 2 – Umowa

3. nr 3  -Oświadczenie o zasobach ludzkich

3. nr 4- Oświadczenie o doświadczeniu

Komunikaty

2019-03-15 14:05 Michał Krzysteczko Informacja z otwarcia ofert.

Informacja z otwarci [...].pdf

Przedmiot zamówienia

Lp Nazwa Opis i załączniki Ilość
/ Jm
Cena netto / Jm Vat Cena brutto / Jm Waluta Adres dostawy Dołącz
Plik
1 Cena Proszę podać cenę za cały okres realizacji przedmiotu zamówienia 2 rok - (0)
2 Cena Proszę podać cenę w przeliczeniu za miesiąc 1 inna - (0)
Kursy walut NBP , EUR: 4.3037 PLN

Kryteria i warunki formalne

Lp Nazwa Waga kryterium Opis i załączniki Twoja propozycja lub komentarz Dołącz Plik
1 Cena 100% Wartość oferty 0,00 PLN netto
0,00 PLN brutto
(0)
2 Uprawnienia do wykonywania działalności stanowiącej przedmiot zamówienia - Zamawiający wymaga, by Wykonawca posiadał aktualną koncesję na ochronę osób i mienia zgodnie z ustawą z dnia 22.08.1997 r. o ochronie osób i mienia (tj. Dz.U. z 2018, poz. 2142, z późn. zm.). Okres ważności koncesji nie może być krótszy niż okres realizacji zamówienia. (Zamawiający wymaga załączenia pliku) (0)
3 Wiedza i doświadczenie - Zamawiający wymaga, by Wykonawca wykazał się wykonaniem (lub wykonywaniem obecnie) w ciągu 3 ostatnich lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy –w tym okresie, co najmniej jednej usługi w zakresie ochrony osób i mienia, o wartości przynajmniej 200 000,00 złotych brutto rocznie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania (lub wykonywania), i podmiotów, na rzecz których zostały wykonane wraz z załączeniem dowodów czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie. Jedna usługa oznacza usługę wykonaną na podstawie jednej umowy. Wzór wykazu usług stanowi załącznik nr 4. (Zamawiający wymaga załączenia pliku) (0)
4 Wymagania dotyczące osób, z pomocą których Wykonawca realizować będzie zamówienie - Zamawiający wymaga, by osoby, z pomocą których wykonywany będzie przedmiot posiadały co najmniej dwuletnie doświadczenie na stanowisku pracownik ochrony, w tym co najmniej rok w jednym ochranianym obiekcie oraz że w uzasadnionych wypadkach zostanie zapewniona interwencja Grupy Natychmiastowej Reakcji, w której skład wchodzą osoby posiadający uprawnienia wykfalifikowanego pracownika ochrony oraz są zatrudnione bezpośrednio przez Wykonawcę lub świadczą na rzecz Wykonawcy usługi w zakresie Grupy Natychmiastowej Reakcji na podstawie umowy cywilnoprawnej zawartej bezpośrednio z Wykonawcą. Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 3. (Zamawiający wymaga załączenia pliku) (0)
Odblokuj formularz

Liczba odsłon strony: 82

Wyślij wiadomość