Proceeding: wykonanie audytów energetycznych powykonawczych nw. budynków: 1.Zespołu Szkół Specjalnych w Świebodzicach przy ul. Sienkiewicza 10 w Świebodzicach, 2.Internatu Zespołu Szkół Mechanicznych przy ul. Sikorskiego 41 w Świdnicy.

Agnieszka Mojsiejuk
Starostwo Powiatowe w Świdnicy Division: Wydział Inwestycji, Remontów i Przetargów
Deadlines:
Posted : 28-11-2018 14:21:40
Placing offers: 07-12-2018 09:00:00
Opening offers : -

Requirements and specifications

 ZAPYTANIE OFERTOWE Działając w oparciu o zapisy regulaminu dotyczącego udzieleniazamówień o wartości do 30 000 Euro proszę               o złożenie oferty cenowej nawykonanie audytów energetycznych powykonawczych nw. budynków:Zespołu Szkół Specjalnych w Świebodzicach przy ul. Sienkiewicza 10 w Świebodzicach,Internatu Zespołu Szkół Mechanicznych przy ul. Sikorskiego 41 w Świdnicy.  

I.         ZAMAWIAJĄCY: Powiat Świdnicki,ul. Marii Skłodowskiej –Curie 7, 58-100 Świdnica 

II.        OPIS I ZAKRES PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA: Przedmiotem zamówienia jest wykonanie powykonawczych audytów energetycznych obiektów objętych termomodernizacją zrealizowanych w ramach realizacji projektu „Zwiększenie efektywności energetycznej powiatowych obiektów użyteczności publicznej poprzez termomodernizację budynków – termomodernizacja budynków: Powiatowego Biura Geodezji i Katastru w Świdnicy przy ul Parkowej 2, Zespołu Szkół Specjalnych w Świebodzicach przy ul. Henryka Sienkiewicza 30, internatu Zespołu Szkół Mechanicznych w Świdnicy przy ul. Sikorskiego 41” w projekcie RPDS.03.03.04-02-0026/16”.Audyt powykonawczy według definicji oznacza: dokument sporządzony przez audytora energetycznego, w którym dokonana zostanie analiza efektów zrealizowanego przedsięwzięcia                       w zakresie modernizacji energetycznej.Analiza powinna uwzględniać porównanie parametrów zużycia energii budynków przed realizacją projektu z parametrami obiektu po faktycznie wykonanej modernizacji. Analiza powinna być wykonana zgodnie z metodologią wykorzystywaną do opracowania audytów energetycznych w rozporządzeniu Ministra Energii z dnia 5 października 2017 r. w sprawie szczegółowego zakresu i sposobu sporządzania audytu efektywności energetycznej oraz metod obliczania oszczędności energii (Dz. U. poz. 1912),Powykonawczy audyt energetyczny należy wykonać w zakresie, standardzie, formie i dokładności zgodnej z aktualnymi na dzień wykonania przedmiotu zamówienia wymogami wraz z  wyliczeniem wskaźników produktu projektu i wskaźników rezultatu projektu, które należy zestawić według załącznika nr 3 do zapytania ofertowego.Audyty energetyczne zadania przed termomodernizacją stanowią załącznik nr 4 do niniejszego zapytania ofertowego.Audyty mają służyć ocenie jakości wykonania robót budowlanych oraz weryfikacji czy zostały uzyskane cele projektu pn.: „Zwiększenie efektywności energetycznej powiatowych obiektów użyteczności publicznej poprzez termomodernizację budynków – termomodernizacja budynków: Powiatowego Biura Geodezji i Katastru w Świdnicy przy ul Parkowej 2, Zespołu Szkół Specjalnych                w Świebodzicach przy ul. Henryka Sienkiewicza 30, internatu Zespołu Szkół Mechanicznych w Świdnicy przy ul. Sikorskiego 41” w projekcie RPDS.03.03.04-02-0026/16”.Wytworzona dokumentacja winna być przygotowana i oznaczona zgodnie z Wytycznymi Instytucji Pośredniczącej Aglomeracji Wałbrzyskiej dla beneficjentów w zakresie informacji i promocji: http://www.ipaw.walbrzych.eu/realizuje-projekt/poznaj-zasady-promowania-projektu/zasady-promocji-i-oznakowania-projektow-umowy-podpisane-do-31-grudnia-2017-roku/Audyty powykonawcze należy opracować na warunkach określonych w niniejszym zapytaniu ofertowym i projekcie umowy stanowiącej załącznik nr 2 do niniejszego zapytania.Szczegółowy zakres prac objętych opracowaniem w ramach niniejszego zamówienia t.j. opis przedmiotu zamówienia na roboty budowlane, w tym projekty budowlane, przedmiary robót, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót stanowią załączniki od nr 4 do nr 6 do niniejszego zapytania ofertowego. Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych w zakresie zadań od 1) do 2) – tj. poszczególnych części zamówienia. Każdemu z Wykonawców przysługuje prawo do złożenia oferty na wybrane przez siebie zadanie lub zadania. Zamawiający wymaga aby audyt został wykonany w 3 egzemplarzach papierowych oraz w 1 egzemplarzu w formacie PDF na płycie CD. W celu lepszego zapoznania się z przedmiotem zamówienia Zamawiający zaleca dokonanie przez Wykonawcę /na własny koszt, ryzyko i odpowiedzialność/ wizji lokalnej w obiektach objętych zamówieniem, po uprzednim uzgodnieniu telefonicznym z przedstawicielem Zamawiającego. /tel. 74 85-00-486/ 

III.      TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA: Wykonanie przedmiotu zamówienianastąpi w terminie do 24 grudnia 2018r. zgodniez podpisaną umową, której treść stanowi załącznik nr 2 do niniejszego zapytaniaofertowego. 

IV.       INFORMACJE OSPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI ORAZ POZYSKIWANIA OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW. 1.       Wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia orazinformacje Zamawiający i Wykonawcy mogą przekazywać: - za pośrednictwem platformy zakupowej, - pisemnie na adres: Starostwo Powiatowe w Świdnicy,ul. Marii Skłodowskiej-  -Curie 7, 58-100 Świdnica,- drogą elektroniczną: e-mail: agnieszka.mojsiejuk@powiat.swidnica.pl,lub  lukasz.pelka@powiat.swidnica.pl .2.        Każdy Wykonawcama prawo zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści zapytania ofertowegopod warunkiem, że wniosek o udzielenie wyjaśnień trafi do Zamawiającego nie późniejniż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert.3.       Zamawiający udzieli wyjaśnień niezwłocznie, jednak niepóźniej niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert. 

V.           OSOBY PO STRONIE ZAMAWIAJĄCEGOUPRAWNIONE DO POROZUMIEWANIA SIĘ  Z WYKONAWCAMI. 1.     Osobą uprawnionądo kontaktowania się z Wykonawcami i udzielania wyjaśnień dotyczącychpostępowania oraz w sprawach merytorycznych jest Pan Łukasz Pełka – DyrektorWydziału Inwestycji, Remontów i Przetargów Starostwa Powiatowego w Świdnicy, tel. 74/ 85-00-486.2.     Wykonawca możesię zwrócić pisemnie do Zamawiającego o wyjaśnienie istotnych warunkówudzielenia zamówienia:Kontakt zZamawiającym:-       za pośrednictwemplatformy zakupowej, https://platformazakupowa.pl/sp_swidnica-       pisemnie naadres: Starostwo Powiatowe w Świdnicy, ul. MariiSkłodowskiej-Curie 7, 58-100 Świdnica-       drogąelektroniczną: e-mail: agnieszka.mojsiejuk@powiat.swidnica.pl,lub lukasz.pelka@powiat.swidnica.pl . 

VI.       WYMAGANIAZAMAWIAJĄCEGO ORAZ DOKUMENTY, JAKIE WYKONAWCA POWINIEN ZAŁĄCZYĆ NAPOTWIERDZENIE SPEŁNIANIA WYMAGAŃ, jeżeli nie składa oferty przez platformęzakupową:  Wypełnionyformularz cenowo – ofertowy (załączniknr 1), zawierający cenę netto i brutto za wykonanie przedmiotu zamówieniaoraz wysokość stawki podatku VAT obowiązującej dla przedmiotowego zadania. Cenapowinna zawierać wszelkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia. 

VII.     MIEJSCE SKŁADANIA OFERTY CENOWEJ Ofertę cenową przygotowaną zgodnie z pkt VIniniejszego zapytania należy złożyć:-       za pośrednictwemplatformy zakupowej, https://platformazakupowa.pl/sp_swidnica,lub-       w formie pisemnejw siedzibie Zamawiającego - Starostwo Powiatowe w Świdnicy, ul. MariiSkłodowskiej –Curie 7, 58-100 Świdnica, w pok. nr 307 lub-       przesłać naadres: Starostwo Powiatowe w Świdnicy, ul. Marii Skłodowskiej –Curie 7, 58-100Świdnica lub-       przesłaćdrogą e-mail-ową na adres: starostwo@powiat.swidnica.pl.  Termin składania ofert ustala się do 7 grudnia 2018r. do godziny 9.00.  

VIII.    OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY 1.     O wyborze ofertydecydować będzie najniższa cena brutto – 100 % obliczana dla każdej częścizadania oddzielnie. 2.     Cena oferty musiobejmować całkowity koszt wykonania przedmiotu zamówienia, w tym wszelkiekoszty towarzyszące, konieczne do poniesienia przez Wykonawcę z tytułuwykonania przedmiotu zamówienia                 i uwzględniać wszystkie czynności związane z prawidłową i terminowąrealizacją usługi.3.     Cenę ofertowąnależy przedstawić dla poszczególnych zadań wyszczególnionych w formularzuofertowym stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego.4.     Wartość cenową należy podać w złotych polskich cyfrą oraz słownie z dokładnością do dwóchmiejsc po przecinku.5.     Wszystkierozliczenia pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą odbywać się będą w złotychpolskich. 

IX.       INFORMACJE DODATKOWE1.     Wykonawca związany jest ofertą cenową przez okres 30 dni.2.     Bieg terminuzwiązania ofertą rozpoczyna się wraz upływem terminu składnia oferty cenowej.3.     Postępowanieprowadzone jest w języku polskim.4.     Najkorzystniejsza oferta cenowa, to oferta określająca najniższą cenę za realizację zadaniaobjętego niniejszym zapytaniem. 5.     Zamawiający niezwłocznie zawiadomi wszystkich Wykonawców, którzy ubiegali się o udzieleniezamówienia o wyborze najkorzystniejszej oferty cenowej.6.     Zamawiającyzawrze umowę z wybranym Wykonawcą po przekazaniu zawiadomienia o wyborze Wykonawcy, ale nie później niż w terminie związania ofertą.7.     Jeżeli Wykonawca,którego oferta została wybrana, uchyli się od zawarcia umowy, Zamawiającywybierze kolejną ofertę najkorzystniejszą spośród złożonych ofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny.8.     Zamawiający zastrzega, że może pozostawić niniejsze zapytanie ofertowe bez rozstrzygnięcia, jeżeli każda ze złożonych ofertprzekroczy kwotę, jaką Zamawiający przeznaczył na realizację usługi objętej zapytaniem.    

  Załączniki:

1.  Oferta cenowa -wzór,

2.  Projekt umowy,

3.  Zestawienie wskaźników dla zadania.

4.  Audyt energetyczny

5.  Dokumentacja projektowa dostępna na stronie internetowej zamawiającego :

dla budynku Zespołu Szkół Specjalnych:

https://spswidnica.bip.e-zeto.eu/ w zakładce PRZETARGI -  ZAMÓWIENIA PUBLICZNE - AKTUALNE- Zamówienie nr: WI.272.8.2017 z dnia: 20170419 [Roboty budowlane](0000000276,1)

dla budynku Internatu Zespołu Szkół Mechanicznych :https://spswidnica.bip.e-zeto.eu/ w zakładce PRZETARGI -  ZAMÓWIENIA PUBLICZNE - AKTUALNE- Zamówienie nr: WI.272.10.2017 z dnia: 20170421 [Roboty budowlane](0000000278,1)

Announcements

Buyer has not posted additional messages ...

Inquiry subject

Lp Name Description and attachments Quantity
/ Unit
Net price / Unit Vat Gross price / Unit Currency Delivery address Join
file
1 Audyt energetyczny powykonawczypowykonawczych Wykonanie audytu

ZAŁACZNIK NR 1-OFERT [...].docx

ZAŁACZNIK NR 2-PROJE [...].docx

1 pc. - (0)
Currency rates NBP , EUR: 4.2802 PLN

Ranking and unrated criteria

Lp Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Join file
1 Price 100% Offer value (Buyer requires the attachment of a file)

ZAŁACZNIK NR 1-OFERT [...].docx

0,00 PLN netto
0,00 PLN brutto
(0)
2 Akceptacja warunków umowy - Akceptacja warunków umowy, proszę potwierdzić

ZAŁACZNIK NR 2-PROJE [...].docx

(0)
3 Oferta cenowa - Proszę wypełnić, podpisać i dołączyć skan (Buyer requires the attachment of a file)

ZAŁACZNIK NR 1-OFERT [...].docx

(0)
Unlock the form

The number of page views: 21

Send a message