Postępowanie: Dostawa sprzętu komputerowego dla KWP w Łodzi

Składanie ofert:
Rozpoczęcie: 12-09-2017 11:30:19
Zakończenie: 14-09-2017 10:00:00
Pozostało: Postępowanie zakończone

Wymagania i specyfikacja

Osoba wyznaczona do kontaktów roboczych: Jacek Białecki email: jacek.bialecki@ld.policja.gov.pl tel. 426651117

UWAGA !!!
Przed złożeniem oferty proszę zapoznać się z warunkami i wzorem umowy, która zostanie podpisana po rozstrzygnięciu postępowania
Oferta Wykonawcy, który nie stawi się w wyznaczonym terminie przez Zamawiającego w celu podpisania umowy zostanie odrzucona
Wzór umowy w załączniku
1. Termin realizacji zamówienia – maksymalnie 30 dni od podpisania umowy
2. Serwis gwarancyjny - 36 miesięcy
3. Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania bez podania przyczyny.
4. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany ilości kupowanego sprzętu
5. Termin płatności 30 dni od dnia dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury do siedziby Zamawiającego. Forma płatności przelew. Za dzień zapłaty uznaje się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.
6. Wszelkie koszty związane z realizacją zamówienia w tym koszt transportu/przesyłki leżą po stronie Wykonawcy.

Załączniki do postępowania

Adres dostawy

Komenda Wojewódzka Policji w Łodzi (I)
ul. Lutomierska 108/112
91-048 Łódź

Zmiany w postępowaniu

Osoba wystawiająca postępowanie nie zamieściła dodatkowych komunikatów

Przedmiot zamówienia

Lp Nazwa Opis i załączniki Ilość
/ Jm
Cena netto / Jm Vat Waluta Adres dostawy Dołącz
Plik
1 Monitor w załączniku

Szczegółowy Opis Prz [...].docx

12 szt. - (0)
2 Komputer stacjonarny w załączniku

Szczegółowy Opis Prz [...].docx

12 szt. - (0)
Kursy walut NBP , EUR: 4.2802 PLN

Kryteria i warunki formalne

Lp Nazwa Waga kryterium Opis i załączniki Twoja propozycja lub komentarz Dołącz Plik
1 Cena - Wartość oferty 0,00 PLN netto
0,00 PLN brutto
(0)
(0)
Odblokuj formularz
Pytania do postępowania