Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: MCPS-WZU/GG/351-23/2024 PN/U/S Przygotowanie, organizacja i przeprowadzenie pięciu 4-godzinnych szkoleń stacjonarnych z zakresu ekonomii społecznej i zamówień publicznych dla 100 pracowników jednostek samorządowych z powiatów: m. Radom, radomskiego, szydłowieckiego, przysuskiego, zwoleńskiego, lipskiego, białobrzeskiego, kozienickiego, grójeckiego.

Katarzyna Boruc - Chrościcka
Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej
Deadlines:
Published : 14-05-2024 09:30:00
Placing offers : 13-06-2024 10:00:00
Offers opening : 13-06-2024 11:00:00
Procedure: Przetarg nieograniczony
Type: Service

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono ogłoszenie, SWZ oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

W związku z obowiązującą od 18.10.2018 Dyrektywami Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych informujemy, że w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu przekazywanie ofert/wniosków oraz komunikacja odbywa się zgodnie z zapisami załączonej dokumentacji.

Zamawiający rekomenduje prowadzenie komunikacji za pomocą platformazakupowa.pl.

W związku z powyższym przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań do SWZ

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty

  • Przesłania odwołania/inne 

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty/wniosku prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 

Przypominamy, że oferta/wniosek składany elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym kwalifikowanym podpisem.


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
283159-2024-PL.pdf pdf 73.21 2024-05-14 09:30:00 Proceeding
załącznik nr 2 do SWZ - Projekt umowy_ES.pdf pdf 933.37 2024-05-14 09:30:00 Proceeding
załącznik nr 4 do SWZ - Wykaz usług na spełnienie warunków udziału w postępowaniu.doc doc 133 2024-05-14 09:30:00 Proceeding
załącznik nr 5 do SWZ - Wykaz osób.docx docx 102.27 2024-05-14 09:30:00 Proceeding
załącznik nr 5 do umowy -Klauzula_MRR.pdf pdf 498.48 2024-05-14 09:30:00 Proceeding
załącznik nr 6 do SWZ - Oświadczenia dotyczące przesłanek wykluczenia z art. 5k rozporządzenia 883.2014 oraz art. 7 ust 1 ustawy .docx docx 32.92 2024-05-14 09:30:00 Proceeding
załącznik nr 6 do umowy - Klauzula_MRPiPS.pdf pdf 499.54 2024-05-14 09:30:00 Proceeding
załącznik nr 7 do SWZ - Oświadczenie - zobowiązanie (podmiot trzeci).docx docx 107.01 2024-05-14 09:30:00 Proceeding
załącznik nr 1 do SWZ - OPZ_seminaria_dla_sektora_ES.pdf pdf 518.28 2024-05-14 09:30:00 Proceeding
załącznik nr 9 do SWZ - Oświadczenie o grupie kapitałowej.doc doc 191.5 2024-05-14 09:30:00 Proceeding
załącznik nr 10 do SWZ - Oswiadczenia o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu o którym mowa w art 125 ust 1 Pzp.docx docx 97.12 2024-05-14 09:30:00 Proceeding
załącznik nr 11 do SWZ - Oswiadczenie-podmiotu-udostepniajacego-zasoby-dotyczące-przesłanek-wykluczenia.docx docx 27.04 2024-05-14 09:30:00 Proceeding
załącznik nr 12 do SWZ - Oświadczenie(realizacja zamówienia- wykonawcy wspólni).docx docx 97.83 2024-05-14 09:30:00 Proceeding
Załącznik nr 13 do SWZ - Doświadczenie osób w celu zdobycia punktów w kryterium nr 2.docx docx 99.97 2024-05-14 09:30:00 Proceeding
załącznik nr 14 do SWZ - Informacja o wyborze podmiotu ekonomii społecznej do świadczenia usługi gastronomicznej.docx docx 92.7 2024-05-14 09:30:00 Proceeding
załącznik nr 8 do SWZ - JEDZ.zip zip 70.12 2024-05-14 09:30:34 Proceeding
07-06-2024 SWZ 351-23.pdf pdf 494.2 2024-06-07 18:16:31 Proceeding
załącznik nr 3 do SWZ -Formularz oferty.docx docx 109.25 2024-05-14 09:30:00 Criterion
odpowiedź na pytanie do SWZ 351-23-2024 .pdf pdf 224.2 2024-06-07 18:15:41 Public message
Informacja o kwocie 351-23-2024.pdf pdf 473.92 2024-06-13 10:06:58 Public message
Informacja z otwarcia ofert 351-23-2024.pdf pdf 474.57 2024-06-13 12:31:52 Public message
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty 351-23-2024.pdf pdf 495.8 2024-07-16 09:47:22 Public message

Announcements

2024-07-16 09:47 Katarzyna Boruc - Chrościcka Szanowni Państwo, W związku z dokonaną oceną ofert Zamawiający w załączeniu publikuje informację o wyborze najkorzystniejszej oferty.

Informacja o wyborze [...].pdf

2024-06-13 12:31 Katarzyna Boruc - Chrościcka Szanowni Państwo. W związku z dokonaniem otwarcia ofert złożonych w niniejszym postępowaniu Zamawiający w załączeniu publikuje stosowną informację.

Informacja z otwarci [...].pdf

2024-06-13 10:06 Katarzyna Boruc - Chrościcka Szanowni Państwo, W związku z upływem terminu składania ofert Zamawiający w załączeniu publikuje informację o kwocie jaką zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia.

Informacja o kwocie [...].pdf

2024-06-07 18:15 Paweł Ginel Szanowni Państwo,
W związku z przesłanym wnioskiem o wyjaśnienie treści SWZ, Zamawiający w załączeniu publikuje stosowną odpowiedź.

odpowiedź na pytanie [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required

załącznik nr 3 do SW [...].docx

(0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 1001