Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: „Sukcesywne zagospodarowanie odpadów o kodzie 19 08 05, pochodzących z oczyszczalni ścieków należących do Zamawiającego”

Aleksandra Adamska
Enmedia Aleksandra Adamska
Deadlines:
Published : 22-11-2023 18:33:00
Placing offers : 30-11-2023 10:00:00
Offers opening : 30-11-2023 10:15:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Service

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Ogłoszenie o zamówieniu_08dbeb2a-18a7-caf7-017b-57000f39e9b1-2.pdf pdf 154.33 2023-11-22 18:33:00 Proceeding
SWZ.pdf pdf 419.45 2023-11-22 18:33:00 Proceeding
Załącznik nr 1 do SWZ - projektowane postanowienia umowy.doc doc 447.5 2023-11-22 18:33:09 Proceeding
Załącznik nr 2 do SWZ - formularz ofertowy.docx docx 33.55 2023-11-22 18:33:09 Proceeding
Załącznik nr 3 do SWZ- oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu i braku podstaw do wykluczenia.docx docx 28.12 2023-11-22 18:33:09 Proceeding
Załącznik nr 4 do SWZ - oświadczenie o przynależności lub braku przynalezności do tej samej grupy kapitałowej.docx docx 19.61 2023-11-22 18:33:09 Proceeding
Załącznik nr 5 do SWZ - oświadczenie wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.docx docx 21.92 2023-11-22 18:33:09 Proceeding
Informacja z otwarcia ofert-sig.pdf pdf 289.94 2023-11-30 10:35:37 Public message
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty_GWDA.pdf pdf 139.32 2023-12-13 09:10:25 Public message
ogłoszenie o wyniku 08dc0dde-18bb-be48-734d-05001141688f.pdf pdf 67.51 2024-01-05 12:15:04 Public message

Announcements

2024-01-05 12:15 Aleksandra Adamska Ogłoszenie o wyniku.

ogłoszenie o wyniku [...].pdf

2023-12-13 09:10 Aleksandra Adamska Zamawiający publikuje informację o wyborze najkorzystniejszej oferty.

Zawiadomienie o wybo [...].pdf

2023-11-30 10:35 Aleksandra Adamska Zamawiający publikuje informację z otwarcia ofert.

Informacja z otwarci [...].pdf

2023-11-30 10:00 Buyer message Kwota jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia wynosi 285 120 PLN.

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 235