Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: GR.271.57.2023 Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym dla Urzędu Gminy Gniezno BZP Ogłoszenie nr 2023/BZP 00483957/01 z dnia 2023-11-08

Krzysztof Kaźmierski
Gmina Gniezno Department: Referat gospodarki i rozwoju
Deadlines:
Published : 08-11-2023 15:03:00
Placing offers : 17-11-2023 09:00:00
Offers opening : 17-11-2023 09:05:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Service

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
08dbdc71-3cfa-cf6b-987f-2b0011a37168.pdf pdf 65.71 2023-11-08 15:03:00 Proceeding
SWZ_8.11.2023.pdf pdf 408.99 2023-11-08 15:09:12 Proceeding
Zał. 1 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia.pdf pdf 193 2023-11-08 15:09:17 Proceeding
Zał. 1 do Formularza Oferty - formularz cenowy.docx docx 59.49 2023-11-08 15:09:28 Proceeding
Zał. 2 Formularz Oferty.docx docx 57.48 2023-11-08 15:09:39 Proceeding
Zał. 3 Oświadczenie Wykonawcy.docx docx 61.61 2023-11-08 15:09:39 Proceeding
Zał. 4 Oświadczenie Wykonawcy.docx docx 58.44 2023-11-08 15:09:39 Proceeding
Zał. 5 Oświadczenie Wykonawców wspólnie ubiegających się.docx docx 58.73 2023-11-08 15:09:39 Proceeding
Zał. 6 Oświadczenie Wykonawcy o aktualności.docx docx 57.87 2023-11-08 15:09:39 Proceeding
odpowiedzi_1.pdf pdf 165.29 2023-11-10 13:43:19 Public message
Zał. 1 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia.pdf pdf 194.5 2023-11-10 13:43:19 Public message
Zał. 2 Formularz Oferty_zm_10.11.2023.docx docx 57.58 2023-11-10 13:43:19 Public message
Zał. 1 do Formularza Oferty - formularz cenowy.docx docx 59.65 2023-11-10 13:43:19 Public message
zestawienie_ofert_17.11.2023.pdf pdf 416.32 2023-11-17 09:34:45 Public message
wybór_oferty_20.11.2023.pdf pdf 56.13 2023-11-20 13:36:21 Public message

Announcements

2023-11-20 13:36 Martyna Wolniewicz Wójt Gminy Gniezno, na podstawie art. 253 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2023 r., poz. 1605) dalej Pzp, zawiadamia, że w niniejszym postępowaniu jako najkorzystniejsza została wybrana oferta złożona przez:

Poczta Polska S.A.
ul. Rodziny Hiszpańskich 8
00-940 Warszawa
która otrzymała największą liczbę punktów: 100,00

wybór_oferty_20.11.2 [...].pdf

2023-11-17 09:34 Martyna Wolniewicz Wójt Gminy Gniezno jako zamawiający w postępowaniu prowadzonym w trybie podstawowym o wartości zamówienia nie przekraczającej progów unijnych o jakich stanowi art. 3 ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2023 r. poz. 1605), zgodnie z art. 222 ust 5 Pzp przekazuje informację o złożonych ofertach w postępowaniu

zestawienie_ofert_17 [...].pdf

2023-11-16 11:56 Krzysztof Kaźmierski Wójt Gminy Gniezno jako zamawiający w postępowaniu prowadzonym w trybie podstawowym o wartości zamówienia nie przekraczającej progów unijnych o jakich stanowi art. 3 ustawy z 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych, na podstawie art. 222 ust 4 ustawy Prawa zamówień publicznych informuje, że na realizację niniejszego zadania zamierza przeznaczyć kwotę: 202 250,00 zł gross
2023-11-10 13:43 Krzysztof Kaźmierski W związku z pytaniami do postępowania zamawiający udziela odpowiedzi wraz ze zmianami w załącznikach.

odpowiedzi_1.pdf

Zał. 1 Szczegółowy o [...].pdf

Zał. 2 Formularz Ofe [...].docx

Zał. 1 do Formularza [...].docx

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 348