Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: RZP.271.45.2023 Wykonanie projektu architektoniczno – budowlanego oraz projektów wykonawczych dla budowy Zespołu Szkół w Łomiankach Dolnych w ramach zadania: Opracowanie wielobranżowej dokumentacji projektowo – kosztorysowej i budowa nowego Zespołu Szkół w Łomiankach Dolnych – zadanie 2021/02

Katarzyna Rojecka
Gmina Łomianki
Deadlines:
Published : 31-10-2023 12:37:00
Placing offers : 04-12-2023 11:00:00
Offers opening : 04-12-2023 11:05:00
Procedure: Przetarg nieograniczony
Type: Service

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono ogłoszenie, SWZ oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

W związku z obowiązującą od 18.10.2018 Dyrektywami Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych informujemy, że w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu przekazywanie ofert/wniosków oraz komunikacja odbywa się zgodnie z zapisami załączonej dokumentacji.

Zamawiający rekomenduje prowadzenie komunikacji za pomocą platformazakupowa.pl.

W związku z powyższym przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań do SWZ

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty

  • Przesłania odwołania/inne 

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty/wniosku prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 

Przypominamy, że oferta/wniosek składany elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym kwalifikowanym podpisem.


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
SWZ UE.pdf pdf 445.33 2023-10-31 12:37:00 Proceeding
Załącznik nr 2 do SWZ JEDZ.zip zip 83.76 2023-10-31 12:37:00 Proceeding
Załącznik nr 3 do SWZ Opis przedmiotu zamówienia.pdf pdf 178.1 2023-10-31 12:37:00 Proceeding
Załącznik nr 4 do SWZ Projektowane postanowienia umowy.pdf pdf 686.57 2023-10-31 12:37:00 Proceeding
Załącznik nr 5 do SWZ Zobowiązanie.docx docx 25.66 2023-10-31 12:37:00 Proceeding
Załącznik nr 6 do SWZ PFU.7z 7z 22375.73 2023-10-31 12:37:00 Proceeding
Załącznik nr 1 do SWZ Formularz Oferty.doc doc 84.5 2023-10-31 12:37:00 Proceeding
Ogłoszenie.pdf pdf 241.45 2023-10-31 12:37:00 Proceeding
Ogłoszenie o zamówieniu.pdf pdf 249.56 2023-11-03 10:47:18 Public message
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia.pdf pdf 309.94 2023-11-03 10:47:18 Public message
Odpowiedź na pytanie oraz zmiana SWZ.pdf pdf 261.5 2023-11-22 14:07:12 Public message
AKTUALNY Załącznik nr 1 do SWZ Formularz Oferty.doc doc 85 2023-11-22 14:07:12 Public message
Informacja o kwocie przeznaczonej na sfinansowanie zamówienia.pdf pdf 228.6 2023-12-01 10:23:20 Public message
Informacja z otwarcia ofert.pdf pdf 250.5 2023-12-04 13:41:12 Public message
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty 09.01.2024.pdf pdf 233.99 2024-01-09 15:10:29 Public message

Announcements

2024-01-09 15:10 Katarzyna Rojecka Zamawiający w załączeniu przekazuje zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty.

Zawiadomienie o wybo [...].pdf

2023-12-04 13:41 Katarzyna Rojecka Zamawiający w załączeniu przekazuje informację z otwarcia ofert.

Informacja z otwarci [...].pdf

2023-12-01 10:23 Ewa Widawska Zamawiający w załączeniu przekazuje informację o kwocie jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zadania

Informacja o kwocie [...].pdf

2023-11-22 14:07 Ewa Widawska Zamawiający w załączeniu przekazuje odpowiedzi na pytania oraz zmianę zapisów w SWZ wraz załącznikami

Odpowiedź na pytanie [...].pdf

AKTUALNY Załącznik n [...].doc

2023-11-03 10:47 Katarzyna Rojecka Zamawiający w załączeniu przekazuje ogłoszenie oraz ogłoszenie zmieniające.

Ogłoszenie o zamówie [...].pdf

Ogłoszenie o zmianie [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 1587