Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: 27.23.P.DUJSP Kompleksowe ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Miasta Ełku, miejskich jednostek organizacyjnych i wybranych spółek

Deadlines:
Published : 27-09-2023 15:38:00
Placing offers : 14-11-2023 12:00:00
Offers opening : 14-11-2023 12:15:00
Procedure: Przetarg nieograniczony
Type: Service

Requirements and specifications

Szanowni Państwo, 


Postępowanie prowadzone jest na podstawie art. 37 ust. 2 w zw. z art. 37 ust. 4 ustawy z 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (t.j.: Dz.U. z 2023 r., poz. 1605 ze zm.) - dalej jako „ustawa Pzp” - przez Nord Partner Sp. z o. o. działającą na podstawie udzielonego przez Prezydenta Miasta Ełku pełnomocnictwa do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na kompleksowe ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Miasta Ełku, miejskich jednostek organizacyjnych i wybranych spółek.

W załącznikach do postępowania zamieszczono ogłoszenie, SWZ oraz załączniki nr 1 - 5 do SWZ.

Pełnomocnik Zamawiającego informuje, iż SWZ zawiera informacje o charakterze poufnym zawarte w  załącznikach nr 6 – 14 do SWZ.

Wykonawca zobowiązany jest przesłać wniosek poprzez Platformę, dostępną pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/nordpartner/proceedings w zakładce dotyczącej odpowiedniego postępowania i formularza „Wyślij wiadomość do zamawiającego”.

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców.

Zgodnie z art. 61. ust. 1 oraz art. 63 ust. 2 ustawy Pzp komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

Pliki należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub podpisem osobistym

 


W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • przesłania wniosku o udostępnienie informacji poufnych - załącznik nr 5 do SWZ,
  • zadawania pytań Zamawiającemu,
  • odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,
  • przesłania odwołania/inne. 

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

·         tel. 22 101 02 02


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
27.23.P.DUJSP ogłoszenie o zamówieniu 2023_S186-582802.pdf pdf 156.7 2023-09-27 15:38:00 Proceeding
27.23.P.DUJSP 00_SWZ - Gmina Miasto Ełk.pdf pdf 512.71 2023-09-27 15:38:00 Proceeding
27.23.P.DUJSP 01A_Formularz ofertowy - część I.docx docx 51.32 2023-09-27 15:38:00 Proceeding
27.23.P.DUJSP 01B_Formularz ofertowy - część II.docx docx 47.69 2023-09-27 15:38:00 Proceeding
27.23.P.DUJSP 01C_Formularz ofertowy - część III.docx docx 39.97 2023-09-27 15:38:00 Proceeding
27.23.P.DUJSP 02_JEDZ.docx docx 144.95 2023-09-27 15:38:00 Proceeding
27.23.P.DUJSP 02A_Oświadczenie art. 5k i art. 7 ust. 1.docx docx 123.63 2023-09-27 15:38:00 Proceeding
27.23.P.DUJSP 03A - 03B_oświadczenia wykonawcy art. 108 i art. 125.docx docx 32.44 2023-09-27 15:38:00 Proceeding
27.23.P.DUJSP 4A - 04C_wzór umowy - część I - III.pdf pdf 754.98 2023-09-27 15:38:00 Proceeding
27.23.P.DUJSP 05_Wniosek o udostępnienie informacji poufnych.docx docx 27.34 2023-09-27 15:38:00 Proceeding
231025 27.23.P.DUJSP - zmiana SWZ - rodz. XVII i XIX.pdf pdf 119.67 2023-10-25 11:02:45 Public message
27.23.P.DUJSP ogłoszenie o zmianie ogłoszenia nr 647582-2023.pdf pdf 66.76 2023-10-25 11:02:45 Public message
231103 27.23.P.DUJSP - zmiana SWZ - rodz. XVII i XIX.pdf pdf 119.56 2023-11-03 12:46:54 Public message
27.23.P.DUJSP ogłoszenie o zmianie ogłoszenia nr 670214-2023.pdf pdf 66.37 2023-11-03 12:46:54 Public message
231107 27.23.P.DUJSP zmiana SWZ - GME - komunikat publiczny.pdf pdf 127.34 2023-11-07 10:18:23 Public message
27.23.P.DUJSP informacja z otwarcia ofert - Gmina Miasto Ełk.pdf pdf 168.86 2023-11-14 13:48:25 Public message
231114 27.23.P.DUJSP informacja o kwocie GME.pdf pdf 113.45 2023-11-14 12:00:00 Public message

Announcements

2023-11-14 13:48 Paulina Różak Pełnomocnik działający w imieniu Zamawiającego na podstawie art. 222 ust. 5 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j.: Dz.U. z 2023 r., poz. 1605 ze zm.) przekazuje informację z otwarcia ofert w postępowaniu na "Kompleksowe ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Miasta Ełku, miejskich jednostek organizacyjnych i wybranych spółek".

27.23.P.DUJSP inform [...].pdf

2023-11-14 12:00 Buyer message INFORMACJA O KWOCIE PRZEZNACZONEJ NA SFINANSOWANIE ZAMÓWIENIA
Na podstawie art. 222 ust. 4 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j.: Dz.U. z 2023 r., poz. 1605 ze zm.) Pełnomocnik Zamawiającego informuje, iż w przedmiotowym postępowaniu na "Kompleksowe ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Miasta Ełku, miejskich jednostek organizacyjnych i wybranych spółek" Zamawiający przeznaczył na sfinansowanie zamówienia kwotę 1 160 766,81 zł, w tym:
na część I zamówienia: 912 717,21 zł,
na część II zamówienia: 148 049,60 zł
na część III zamówienia: 100 000,00 zł.

231114 27.23.P.DUJSP [...].pdf

2023-11-07 10:18 Paulina Różak Pełnomocnik działający w imieniu Zamawiającego informuje o zmianie SWZ w postępowaniu na „Kompleksowe ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Miasta Ełku, miejskich jednostek organizacyjnych i wybranych spółek”.

231107 27.23.P.DUJSP [...].pdf

2023-11-03 12:46 Paulina Różak Pełnomocnik działający w imieniu Zamawiającego informuje o zmianie terminu składania ofert na 14 listopada 2023 r. godz. 12:00 w postępowaniu na „Kompleksowe ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Miasta Ełku, miejskich jednostek organizacyjnych i wybranych spółek”.

231103 27.23.P.DUJSP [...].pdf

27.23.P.DUJSP ogłosz [...].pdf

2023-10-25 11:02 Paulina Różak Pełnomocnik działający w imieniu Zamawiającego informuje o zmianie terminu składania ofert na 07 listopada 2023 r. godz. 12:00 w postępowaniu na „Kompleksowe ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Miasta Ełku, miejskich jednostek organizacyjnych i wybranych spółek”.

231025 27.23.P.DUJSP [...].pdf

27.23.P.DUJSP ogłosz [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 726