Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: WIM 271.2.29.2023 Wykonanie robót budowlanych polegających na przebudowie oraz budowie kanalizacji deszczowej na terenie Pałacu Młodzieży przy ul. Jagiellońskiej 27 w Bydgoszczy

Justyna Pabian
Urząd Miasta Bydgoszcz Department: Wydział Inwestycji Miasta
Deadlines:
Published : 22-05-2023 13:56:00
Placing offers : 29-05-2023 11:00:00
Offers opening : -
Procedure: Zapytanie ofertowe
Type: Construction work

Requirements and specifications

OGŁOSZENIE O ZAPYTANIU OFERTOWYM

NR WIM.271.2.29.2023  z dnia 22.05.2023r.

(w przedmiocie zamówienia o wartości do kwoty 130.000 zł na podst. art.2 ust.1 pkt.1

ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych Dz.U.2022.1710 z późn. zm.)


1. Nazwa oraz adres Zamawiającego:

Miasto Bydgoszcz, ul. Jezuicka 1, 85-102 Bydgoszcz

        

Wydział przeprowadzający postępowanie:

Wydział Inwestycji Miasta (WIM), ul. Grudziądzka 9-15, bud. B, 85-130 Bydgoszcz


2. Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych polegających na przebudowie oraz budowie kanalizacji deszczowej na terenie Pałacu Młodzieży przy ul. Jagiellońskiej 27 w Bydgoszczy (działki 19/10, 20/3, 20/1, 19/9 obr. 146, dz. nr 22/3, 22/1 obr. 147) w ramach zadania pn.: „Budowa, przebudowa i modernizacja budynków oświatowych oraz boisk przyszkolnych”.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 1 do zapytania ofertowego pn. Opis przedmiotu zamówienia (uszczegółowienie).


2.1 Zamówienie jak wyżej obejmuje wykonanie:

1) robót ziemnych i przygotowawczych (m.in.: wyrównanie terenu, przemieszczenie ziemi, nawiezienie ziemi urodzajnej, wywóz i utylizacja nadmiaru urobku),

2) demontażu istniejącej studni i kanału,

3) kanalizacji deszczowej  wg dokumentacji projektowej,

4) robót odtworzeniowych wraz z uporządkowaniem terenu po robotach,

5) geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej (zgodnie z wymaganiami Miejskiej Pracowni Geodezyjnej w Bydgoszczy) – zapisanej dodatkowo w formacie .dgn

6) zapewnienie nadzoru archeologicznego przy inwestycji.


2.2 Roboty budowlane związane z zamówieniem jak wyżej należy wykonać zgodnie z:

1) będącą w posiadaniu Zamawiającego dokumentacją projektową w zakresie, o którym mowa w pkt. 2.1 oraz z uszczegółowionym opisem przedmiotu zamówienia (zał. nr 1),

2) będącą w posiadaniu Zamawiającego dokumentacją projektową tymczasowej organizacji ruchu,

3) specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych,

4) decyzją ZDMiKP nr UP 671/2022 z dnia 9.11.2022 r.,

5) odpisem protokołu z narady koordynacyjnej MPG.Z.431.553.2022 z dnia 21.11.2022 r.,

6) uzgodnieniami uzyskanymi na etapie przygotowania inwestycji (w tym uzgodnienia z: ZDMiKP, Komendy Miejskiej Policji w Bydgoszczy, WGK),

7) Opinią Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Toruniu WU OZ.DB.ZAR.5152.1.214.2022.TZ. z dnia 9.11.2022 r.,

8) ustawą z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz.U.2021.2351 j. t. z późn. zm.),

9) obowiązującymi przepisami, normami, warunkami technicznymi i zasadami wiedzy technicznej,

10) zachowaniem warunku polegającego na zapewnieniu okresu rękojmi i gwarancji na zamontowane elementy - minimum 5 lat,


2.3 Wymagania przedmiotowe dotyczące instalacji- oferowane elementy powinny:

1) być zgodne z uszczegółowionym opisem przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik nr 1 zapytania ofertowego,

2) być zgodne z opisem zawartym w formularzu pn. Podział ceny na składniki stanowiącym załącznik  nr 6 zapytania ofertowego,

3) być zgodne z dokumentacją projektową,

4) posiadać nie krótszą niż 5 lata gwarancję/rękojmię,

5) posiadać stosowne informacje o zastosowanych elementach w strefie udostępnione przez producenta/ dostawcę w postaci: danych katalogowych, szczegółowych instrukcji montażu oraz informacji dotyczących kontroli i konserwacji, szczegółowych instrukcji użytkowania (sposobu eksploatacji) oraz informacji dotyczących warunków użytkowania (eksploatacji).


2.4  Warunki formalne (podmiotowe) jakie powinien spełniać wykonawca zamówienia, tj.:

1) prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie określonym w zapytaniu ofertowym,

2) dysponowanie osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, w tym posiadającymi wymagane uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych,

3) posiadanie doświadczenia: wykonanie w ciągu ostatnich 3 lat zamówień odpowiadających swoim rodzajem i wartością przedmiotowi zamówienia (minimum 1 zamówienie) oraz pisemne potwierdzenia należytego wykonania tych zamówień (referencje podmiotu na rzecz którego takie zamówienie zostało wykonane).


3.  Załączniki do zapytania ofertowego:

1) Opis przedmiotu zamówienia (zał. nr 1),

2) Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych – do podpisania przez Oferenta (zał. nr 2),

3) Wykaz wykonanych zamówień odpowiadających swoim rodzajem i wartością przedmiotowi zamówienia –formularz do wypełnienia przez Oferenta (zał. nr 3),

4) Wzór umowy (zał. nr 4),

5) Załącznik pn. Podział ceny na składniki – formularz do wypełnienia przez Oferenta (zał. nr 5),

6) Decyzja nr UP 671/2022 z dnia 9.11.2022 r. zezwalająca na zlokalizowanie urządzenia obcego w pasie drogowym (zał. nr 6),

7) Dokumentacja projektowa (zał. nr 7),

8) Dokumentacja projektowa organizacji ruchu (zał. nr 8).


4. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.


5. Kryterium oceny ofert, opis sposobu oceny ofert i warunki płatności:

5.1 Kryterium oceny ofert stanowi w 100 % cena, przy czym oferowana cena za wykonanie zamówienia powinna uwzględniać formę wynagrodzenia ryczałtowego rozliczonego na podstawie oferty wykonawcy fakturą/rachunkiem końcowym, po zgłoszonym zakończeniu robót budowlanych i bezusterkowym odbiorze przedmiotu umowy. Oferty z rażąco niską ceną zostaną odrzucone (ceną gwarantującą pozyskanie zamówienia, ale nie oddającą rzeczywistych kosztów wykonania określonego przedmiotu zamówienia).


5.2 Sposób oceny ofert:

1)  ocena ofert zostanie przeprowadzona w oparciu o przedstawione powyżej kryterium,

2) w toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert,

3) inicjatywa udzielenia wyjaśnień należy wyłącznie do instytucji Zamawiającego – Wykonawca nie może w tych sprawach występować z własnej inicjatywy,

4) nie przewiduje się prowadzenia między Zamawiającym, a Wykonawcą negocjacji ceny dotyczących złożonej oferty,

5) ceny muszą być: podane i wyliczone w zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku (zasada zaokrąglenia – poniżej 5 należy końcówkę pominąć, powyżej i równe 5 należy zaokrąglić w górę),

6) Zamawiający poprawia w tekście oferty:

- oczywiste omyłki pisarskie - to omyłki nie budzące wątpliwości, bezsporne – powstałe w sposób niezamierzony, przypadkowo, nieświadomie (automatycznie), a nadto takie, że każdy, nie znający sprawy równie łatwo zauważy je i równie łatwo wskaże ten sam sposób ich poprawienia;

- oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek,

  niezwłocznie zawiadamiając o tym wykonawcę, którego oferta została poprawiona.

 

5.3 Warunki płatności:

1) podstawę do wystawienia przez Wykonawcę faktury/rachunku stanowić będzie podpisany przez Zamawiającego protokół odbioru końcowego,

2) termin płatności - 14 dni od daty udokumentowanego wykonania przedmiotu umowy i dostarczenia faktury/rachunku do siedziby Wydziału Inwestycji Miasta.


6. Termin wykonania zamówienia: -  3 miesiące - zgodnie z zapisami zawartymi we wzorze umowy (zał. 4).


7. Osoba uprawniona do kontaktów z Oferentami (w zakresie wyjaśniania treści zapytania ofertowego, zakresu i przedmiotu zamówienia): 

* Piotr Janiak, Inspektor WIM – tel. 52 58 59 192


Korespondencja między Zamawiającym i Oferentem w zakresie wyjaśniania treści zapytania ofertowego, zakresu i przedmiotu zamówienia może dobywać się pisemnie lub drogą elektroniczną na adres: piotr.janiak@um.bydgoszcz.pl .


8. Termin składania odpowiedzi na zapytanie ofertowe upływa w dniu 29.05.2023 r. o godz. 11.00.


9. Składając ofertę Oferent zobowiązany jest załączyć:

1) podpisaną informację dotyczącą przetwarzania danych osobowych – (zał. nr 2),

2) potwierdzenie posiadanego doświadczenia (wypełniony zał. nr 3) – wykaz wykonanych w ciągu ostatnich 3 lat zamówień (minimum 1 zamówienie) odpowiadających swoim rodzajem i wartością przedmiotowi zamówienia – pkt. 2.4, ppkt. 3),

3) dowód/dowody (pisemne potwierdzenie/a) należytego wykonania zamówienia/ń wykazanego/ych w załączniku nr 3 – referencje/poświadczenia podmiotu, na rzecz którego takie zamówienie/a zostało/y wykonane – pkt. 2.4, ppkt. 3),

4) wypełniony formularz „Podział ceny na składniki” – (zał. nr 5),

5) oświadczenie o zapewnieniu okresu gwarancji – pkt. 2.3, ppkt.4).

      

10. Wykonawca robót, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza zobligowany jest przed zawarciem umowy do przedstawienia Zamawiającemu niżej wymienionych dokumentów:

1) karty techniczne zastosowanych urządzeń i elementów,

2) informacje o zastosowanych urządzeniach i elementach, udostępnione przez producenta/ dostawcę urządzeń w postaci – pkt. 2.3, ppkt. 5): danych katalogowych, szczegółowych instrukcji montażu i użytkowania (sposobu eksploatacji) oraz informacji dotyczących kontroli i konserwacji.


11. Brak przekazania Zamawiającemu wymaganych i określonych w pkt. 9 załączników spowoduje odrzucenie oferty.


12. W przypadku, gdy w postępowaniu złożone zostaną dwie lub więcej ofert o takiej samej cenie   Zamawiający może wezwać wykonawców do złożenia ofert dodatkowych.


13. „Zgodnie z art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. z 2022r. poz. 835) Zamawiający informuje, że nie będą rozpatrywane oferty:

1) wykonawcy wymienionego w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisanego na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy;

2) wykonawcy, którego beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2022r. poz. 593 ze zm.) jest osoba wymieniona w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisana na listę lub będąca takim beneficjentem rzeczywistym od dnia 24 lutego 2022r., o ile została wpisana na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy;

3) wykonawcy, którego jednostką dominującą w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29 września 1994r. o rachunkowości (Dz. U. z 2023r. poz. 120), jest podmiot wymieniony w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisany na listę lub będący taką jednostką dominującą od dnia 24 lutego 2022r., o ile został wpisany na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy.”


14. Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia postępowania.


Bydgoszcz, 22.05.2023 r.


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
zał. nr 1 Opis przedmiotu zamówienia.pdf pdf 746.9 2023-05-22 13:56:00 Proceeding
zał. nr 2 Informacja RODO.pdf pdf 264.37 2023-05-22 13:56:00 Proceeding
zał. nr 3 Wykaz wykonanych usług.pdf pdf 245.65 2023-05-22 13:56:00 Proceeding
zał. nr 4 Wzór umowy.pdf pdf 307.82 2023-05-22 13:56:00 Proceeding
zał. nr 5 podział ceny na składniki.pdf pdf 435.86 2023-05-22 13:56:00 Proceeding
zał. nr 6 Decyzja UP 671-2022 z dnia 9-11-22.pdf pdf 1794.92 2023-05-22 13:56:00 Proceeding
zał. nr 7 Projekt techniczny.pdf pdf 6151.94 2023-05-22 13:56:00 Proceeding
zał. nr 8 Projekt organizacji ruchu.pdf pdf 9081.36 2023-05-22 13:56:00 Proceeding
zał. nr 3 Wykaz wykonanych usług.doc doc 36.5 2023-05-24 09:01:36 Public message
zał. nr 5 podział ceny na składniki.docx docx 15.03 2023-05-24 09:01:36 Public message
Wynik.pdf pdf 31.01 2023-05-31 15:03:18 Public message

Announcements

2023-05-31 15:03 Justyna Pabian Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty.

Wynik.pdf

2023-05-24 09:01 Justyna Pabian Zamawiający w załączeniu przesyła w wersji edytowalnej załączniki nr 3 i 5.

zał. nr 3 Wykaz wyko [...].doc

zał. nr 5 podział ce [...].docx

Subject of the request

No. Name Description and attachments Quantity
/ Unit
Net price / Unit Vat Gross price / Unit Currency Delivery address Attach
file
1 Wykonanie robót budowlanych polegających na przebudowie oraz budowie kanalizacji deszczowej na terenie Pałacu Młodzieży przy ul. Jagiellońskiej 27 w Bydgoszczy Przedmiot zamówienia obejmuje zakres określony w ogłoszeniu o zapytaniu ofertowym wraz z załącznikami. 1 set - (0)
Currency rates NBP , EUR: 4.6069 PLN

Criteria and formal conditions

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Price 100% Offer value 0,00 PLN netto
0,00 PLN brutto
(0)
2 Warunki płatności - 14 dni zgodnie z warunkami określonymi we wzorze umowy. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję" (0)
3 Termin realizacji - 3 miesiące od daty zawarcia Umowy, zgodnie z warunkami określonymi we wzorze umowy. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję" (0)
4 Dodatkowe koszty - Wszelkie dodatkowe koszty, w tym koszty transportu, po stronie wykonawcy. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję" (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 246