Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: MCPS.ZP/PR/351-43/2023 TP/U/S „Organizacja jednodniowych szkoleń on-line dla kadr pomocy społecznej, 6 części"

Deadlines:
Published : 09-05-2023 14:22:00
Placing offers : 23-05-2023 09:00:00
Offers opening : 23-05-2023 10:00:00
Procedure: Zamówienie na usługi społeczne
Type: Service

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono ogłoszenie, SWZ oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 


Przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań do SIWZ

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty

  • Przesłania odwołania/inne 

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty/wniosku prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 

Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
00 SWZ-351-43-2023.pdf pdf 1012.15 2023-05-09 14:22:00 Proceeding
01 Zał. nr 1 OPZ.pdf pdf 747.05 2023-05-09 14:22:00 Proceeding
02 Zał. nr 2. Umowa z załącznikami.pdf pdf 980.73 2023-05-09 14:22:00 Proceeding
04 Zał. nr 4. Oświadczenie Wykonawcy.docx docx 30.24 2023-05-09 14:22:00 Proceeding
05 Zał. nr 5. Wykaz usług.docx docx 21.07 2023-05-09 14:22:00 Proceeding
06 Zał. nr 6. Wykaz osób.docx docx 25.75 2023-05-09 14:22:00 Proceeding
07 Zał. nr 7. Oświadczenie o grupie kapitałowej..docx docx 37 2023-05-09 14:22:00 Proceeding
08 Zał. nr 8. Doświadczenie trenera.docx docx 25.28 2023-05-09 14:22:00 Proceeding
09 Zał. nr 9. Wstępny scenariusz.docx docx 19.41 2023-05-09 14:22:00 Proceeding
10 Zał. nr 10. Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem.docx docx 16.41 2023-05-09 14:22:00 Proceeding
11 Zał. nr 11 Zobowiązanie (podmiot trzeci).docx docx 31 2023-05-09 14:22:00 Proceeding
12 Zał. nr 12 Oświadczenie wykazanie usług.docx docx 28.59 2023-05-09 14:22:00 Proceeding
13 Ogłoszenie 2023_BZP 00206814_01.pdf pdf 214.55 2023-05-09 14:22:00 Proceeding
14 Ogłoszenie 2023_BZP 00217950_01.pdf pdf 42.78 2023-05-16 12:07:28 Proceeding
00 SWZ-351-43-2023 Zmiana 2023-05-16.pdf pdf 1012.08 2023-05-16 12:07:38 Proceeding
03 Zał. nr 3. Formularz ofertowy.docx docx 46.17 2023-05-09 14:22:00 Criterion
2023-06-21 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty 351-43-23-TP-U-S.pdf pdf 467.14 2023-06-21 13:34:46 Public message
Zał. 1. Wyniki końcowe 351-43-2023-TP-U-S.pdf pdf 448.88 2023-06-21 13:34:46 Public message
2023-05-12 Odpowiedź na pytanie nr 1 MCPS.ZP-PR-351-43-2023 TP-U-S.pdf pdf 483.17 2023-05-12 09:43:46 Public message
Modyfikacja nr 1 treści SWZ 351-43-2023.pdf pdf 497.49 2023-05-16 12:06:55 Public message
14 Ogłoszenie 2023_BZP 00217950_01.pdf pdf 42.78 2023-05-16 12:06:55 Public message
00 SWZ-351-43-2023 Zmiana 2023-05-16.pdf pdf 1012.08 2023-05-16 12:06:55 Public message
2023-05-23 Informacja o przeznaczonej kwocie 351-43-2023-TP-U-S.pdf pdf 465.35 2023-05-23 09:00:37 Public message
2023-05-23 informacja z otwarcia ofert.pdf pdf 500.84 2023-05-23 12:36:43 Public message

Announcements

2023-06-21 13:34 Piotr Ratajczyk UCZESTNICY POSTĘPOWANIA
O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
Działając na podstawie art. 253 ust. 2, czyniąc jednocześnie zadość art. 253 ust. 1 ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 poz. 1710 ze zm.) dalej: „ustawa Pzp”, Zamawiający informuje o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia na usługi społeczne i inne szczególne usługi o wartości mniejszej niż progi unijne, tj. wyrażona w złotych równowartość kwoty 750 000 euro prowadzonym w TRYBIE PODSTAWOWYM BEZ PRZEPROWADZENIA NEGOCJACJI na usługę pn.: „Organizacja jednodniowych szkoleń on-line dla kadr pomocy społecznej, 6 części".
1. W związku z dokonaną oceną ofert przesłanych w odpowiedzi na ogłoszenie o wszczęciu niniejszego postępowania Zamawiający informuje, że za najkorzystniejsze uznano oferty Wykonawcy:

Część 1 - Organizacja jednodniowego szkolenia on-line dla kadry zarządzającej pn. „Jak zadbać o dobrostan pracowników? Warsztaty wzmacniania pracowników”.
Centrum Rozwiązywania Problemów Społecznych CSK Expert Rafał Gorczowski,
Plac Defilad 1, 00-901 Warszawa, NIP 7341249454
Cena: 2 416,00 zł

Część 2 - Organizacja jednodniowego szkolenia on-line pn. „Choroby otępienne – praca z seniorem”.
Centrum Rozwiązywania Problemów Społecznych CSK Expert Rafał Gorczowski, Plac Defilad 1,
00-901 Warszawa, NIP 7341249454
Cena: 2 590,00 zł

Część 3 - Organizacja jednodniowego szkolenia on-line pn. „Rozwój kompetencji cyfrowych – rozwiązania technologiczne w pracy pomocowej”.
Centrum Rozwiązywania Problemów Społecznych CSK Expert Rafał Gorczowski,
Plac Defilad 1, 00-901 Warszawa, NIP 7341249454
Cena: 3 150,00 zł

Część 4 - Organizacja jednodniowego szkolenia on-line pn. „Metody pracy i aktywizacja osób w kryzysie bezdomności”.
Centrum Rozwiązywania Problemów Społecznych CSK Expert Rafał Gorczowski,
Plac Defilad 1, 00-901 Warszawa, NIP 7341249454
Cena: 3 090,00 zł

Część 5 - Organizacja jednodniowego szkolenia on-line pn. „Zachowania samobójcze u dzieci i młodzieży”.
Centrum Rozwiązywania Problemów Społecznych CSK Expert Rafał Gorczowski,
Plac Defilad 1, 00-901 Warszawa, NIP 7341249454
Cena: 2 699,00 zł

Część 6 - Organizacja jednodniowego szkolenia on-line pn. „Praktyczne i prawne aspekty realizacji usług społecznych”.
Centrum Rozwiązywania Problemów Społecznych CSK Expert Rafał Gorczowski,
Plac Defilad 1, 00-901 Warszawa, NIP 7341249454
Cena: 2 999,00 zł

Uzasadnienie wyboru: Zamawiający wybrał oferty przedstawiające najkorzystniejszy bilans ceny oraz pozostałych kryteriów odnoszących się do przedmiotu zmówienia. Oferty Wykonawcy uznane za najkorzystniejsze odpowiadają wymaganiom określonym w Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ) oraz Opisie Przedmiotu Zamówienia (OPZ). Oferty te uzyskały największą ilość punktów w kryteriach oceny ofert, zatem w świetle art. 239 ust. 2 ustawy Pzp uznać należy je za oferty najkorzystniejsze.

2. Informacja o wykonawcach, którzy złożyli oferty, ocena i przyznana punktacja zawarta w załączniku nr 1 do niniejszego pisma:
3. Zamawiający informuje, że w przedmiotowym postępowaniu odrzucił oferty Wykonawców:
1) Centrum Szkoleniowe POTĘGA BALANSU Joanna Bienioszek, ul. Stefana Batorego 18 43-200 Pszczyna, NIP 6381565801 (wszystkie 6 części).
Uzasadnienie prawne: Oferta zostaje odrzucona na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 10 ustawy PZP. Oferta zawiera błędy w obliczeniu ceny lub kosztu. Wykonawca podał błędną kwotę podatku VAT.
Uzasadnienie faktyczne: Niniejsze zamówienie jest w całości finansowane ze środków publicznych dlatego też, po spełnieniu wszystkich przesłanek wynikających z zapisów ustawy o podatku od towarów i usług, możliwe jest zwolnienie od podatku VAT. Działając na podstawie art. 223 ust. 1 ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2022 r., poz. 1710 ze zm.), Zamawiający wezwał Wykonawcę do złożenia wyjaśnień dotyczących wykazanej w formularzu ofertowym we wszystkich sześciu częściach w załączniku nr 3, kolumna 4, wartości podatku VAT i wskazania podstawy prawnej zastosowania stawki podatku od towarów i usług lub informacji o podstawach z jego zwolnienia. Z otrzymanych wyjaśnień jednoznacznie wynika, że Wykonawca podał błędną stawkę. W związku z powyższym oferta została odrzucona.
2) Akademia dla Biznesu Małgorzata Waszczyk-Cocińska, ul. Lelewela 3/7, lok. 69
Łódź, 93-166, NIP 9820321570 (wszystkie 6 części).
Uzasadnienie prawne: Oferta zostaje odrzucona na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 10 ustawy PZP. Oferta zawiera błędy w obliczeniu ceny lub kosztu. Wykonawca podał błędną kwotę podatku VAT.
Uzasadnienie faktyczne: Niniejsze zamówienie jest w całości finansowane ze środków publicznych dlatego też, po spełnieniu wszystkich przesłanek wynikających z zapisów ustawy o podatku od towarów i usług, możliwe jest zwolnienie od podatku VAT. Działając na podstawie art. 223 ust. 1 ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2022 r., poz. 1710 ze zm.), Zamawiający wezwał Wykonawcę do złożenia wyjaśnień dotyczących wykazanej w formularzu ofertowym we wszystkich sześciu częściach w załączniku nr 3, kolumna 4, wartości podatku VAT i wskazania podstawy prawnej zastosowania stawki podatku od towarów i usług lub informacji o podstawach z jego zwolnienia. Z otrzymanych wyjaśnień jednoznacznie wynika, że Wykonawca podał błędną stawkę. W związku z powyższym oferta została odrzucona.


3) MOTYVIHA.PL Agnieszka Kamińska, ul. Rzepichy 15B, 30 – 240 Kraków,
NIP 5791506016 (wszystkie 6 części).
Uzasadnienie prawne: Oferta zostaje odrzucona na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 10 ustawy PZP. Oferta zawiera błędy w obliczeniu ceny lub kosztu. Wykonawca podał błędną kwotę podatku VAT.
Uzasadnienie faktyczne: Niniejsze zamówienie jest w całości finansowane ze środków publicznych dlatego też, po spełnieniu wszystkich przesłanek wynikających z zapisów ustawy o podatku od towarów i usług, możliwe jest zwolnienie od podatku VAT. Działając na podstawie art. 223 ust. 1 ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2022 r., poz. 1710 ze zm.), Zamawiający wezwał Wykonawcę do złożenia wyjaśnień dotyczących wykazanej w formularzu ofertowym we wszystkich sześciu częściach w załączniku nr 3, kolumna 4, wartości podatku VAT i wskazania podstawy prawnej zastosowania stawki podatku od towarów i usług lub informacji o podstawach z jego zwolnienia. Z otrzymanych wyjaśnień jednoznacznie wynika, że Wykonawca podał błędną stawkę. W związku z powyższym oferta została odrzucona.
4. Zamawiający informuje, że w przedmiotowym postępowaniu nie wykluczył żadnego Wykonawcy.
5. Zgodnie z art. 308 ust. 2 i 3 ustawy Pzp umowa w sprawie zamówienia publicznego może zostać zawarta w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty.

2023-06-21 Informacj [...].pdf

Zał. 1. Wyniki końco [...].pdf

2023-05-23 12:36 Piotr Ratajczyk INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT


W postępowaniu o udzielenie zamówienia na usługi społeczne i inne szczególne usługi o wartości mniejszej niż progi unijne, tj. wyrażona w złotych równowartość kwoty 750 000 euro prowadzonym w TRYBIE PODSTAWOWYM BEZ PRZEPROWADZENIA NEGOCJACJI na usługę pn.: „Organizacja jednodniowych szkoleń on-line dla kadr pomocy społecznej, 6 części"
(nr referencyjny postępowania: MCPS-ZP/PR/351-43/2023 TP/U/S).
Działając na podstawie art. 222 ust. 5 ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 r., poz. 1710 późn. zm.), Zamawiający informuje, że w dniu 23 maja 2023 r. o godzinie 10:00 w postępowaniu, dokonano otwarcia ofert.

2023-05-23 informacj [...].pdf

2023-05-23 09:00 Piotr Ratajczyk INFORMACJA O KWOCIE, JAKĄ ZAMAWIAJĄCY ZAMIERZA PRZEZNACZYĆ NA REALIZACJĘ ZAMÓWIENIA
Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji pn.:
„Organizacja jednodniowych szkoleń on-line dla kadr pomocy społecznej, 6 części"
(nr referencyjny postępowania: MCPS-ZP/PR/351-43/2023 TP/U/S).
Działając na podstawie art. 222 ust. 4 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 1710 ze zm.), Zamawiający informuje, że na realizację zamówienia zamierza przeznaczyć kwotę 19 009,00 zł brutto, (słownie: dziewiętnaście tysięcy dziewięć złotych gross 00/100)

2023-05-23 Informacj [...].pdf

2023-05-16 12:06 Piotr Ratajczyk MODYFIKACJA SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia na usługi społeczne i inne szczególne usługi o wartości mniejszej niż progi unijne, tj. wyrażona w złotych równowartość kwoty 750 000 euro prowadzonym w TRYBIE PODSTAWOWYM BEZ PRZEPROWADZENIA NEGOCJACJI na usługę pn.: „Organizacja jednodniowych szkoleń on-line dla kadr pomocy społecznej, 6 części"

Zamawiający – Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej, działając na podstawie art. 286 ust. 1 w związku z art. 286 ust. 7 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych
(t.j. Dz.U. z 2022 r., poz. 1710), informuje o modyfikacji treści SWZ

1. Zamawiający dokonuje korekty treści Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ) w wyżej wymienionym postępowaniu w następującym zakresie:

Treść przed zmianą:
§ 10. Informacja o warunkach udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki:
e) zdolności technicznej (Dla części 1-6) – Zamawiający uzna warunek udziału w postępowaniu za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że dysponuje co najmniej trzema trenerami zdolnymi do wykonania przedmiotu zamówienia.
Treść po zmianie:
§ 10. Informacja o warunkach udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki:
e) zdolności technicznej (Dla części 1-6) – Zamawiający uzna warunek udziału w postępowaniu za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że dysponuje co najmniej jednym trenerem zdolnym do wykonania przedmiotu zamówienia (dla każdej z części).


2. Jednocześnie Zamawiający działając na podstawie art. 286 ust. 3 informuje, że:
1) termin składania ofert ulega zmianie
Termin przed zmianą: 17 maja 2023 roku o godzinie 09:00
Termin po zmianie: 23 maja 2023 roku o godzinie 09:00
2) termin otwarcia ofert ulega zmianie
Termin przed zmianą: 17 maja 2023 roku o godzinie 10:00
Termin po zmianie: 23 maja 2023 roku o godzinie 10:00
3) termin związania ofertą ulega zmianie
Termin przed zmianą: do dnia 15 czerwca 2023 roku.
Termin po zmianie: do dnia 21 czerwca 2023 roku.

Modyfikacja nr 1 tre [...].pdf

14 Ogłoszenie 2023_B [...].pdf

00 SWZ-351-43-2023 Z [...].pdf

2023-05-12 09:43 Piotr Ratajczyk ODPOWIEDŹ NA PYTANIA WYKONAWCÓW


2023-05-12 Odpowiedź [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Oferta/Wniosek Wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego. Attachment required

03 Zał. nr 3. Formul [...].docx

(0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 864