Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: ZP/1/GAZ/2023 „Kompleksowa dostawa gazu ziemnego wysokometanowego (grupa E) dla PGKiM Drezdenko w okresie od 01.09.2023 do 31.12.2024 r.”

Aleksandra Adamska
Enmedia Aleksandra Adamska
Deadlines:
Published : 07-04-2023 09:18:00
Placing offers : 08-05-2023 11:00:00
Offers opening : 08-05-2023 11:15:00
Procedure: Przetarg nieograniczony
Type: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono ogłoszenie, SWZ oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

W związku z obowiązującą od 18.10.2018 Dyrektywami Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych informujemy, że w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu przekazywanie ofert/wniosków oraz komunikacja odbywa się zgodnie z zapisami załączonej dokumentacji.

Zamawiający rekomenduje prowadzenie komunikacji za pomocą platformazakupowa.pl.

W związku z powyższym przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań do SWZ

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty

  • Przesłania odwołania/inne 

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty/wniosku prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 

Przypominamy, że oferta/wniosek składany elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym kwalifikowanym podpisem.


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Ogłoszenie o zamówieniu_08db34d8-d387-350c-31ee-7d001176c57c.pdf pdf 114.85 2023-04-07 09:18:00 Proceeding
SWZ z podpisem.pdf pdf 400.99 2023-04-07 09:18:02 Proceeding
Załącznik nr 1 do SWZ - opis przedmiotu zamówienia.xlsx xlsx 17.11 2023-04-07 09:18:13 Proceeding
Załącznik nr 2 do SWZ - Projektowane postanowienia umowy.docx docx 53.56 2023-04-07 09:18:13 Proceeding
Załącznik nr 3 do SWZ - formularz ofertowy.docx docx 41.17 2023-04-07 09:18:13 Proceeding
Załącznik nr 3.1 do SWZ - kalkulator.xlsx xlsx 14.35 2023-04-07 09:18:13 Proceeding
Załącznik nr 4 do SWZ - JEDZ.doc doc 197.5 2023-04-07 09:18:13 Proceeding
Załącznik nr 4A do SWZ - oświadczenie wykonawcy z art. 5k.docx docx 30.67 2023-04-07 09:18:13 Proceeding
Załącznik nr 4B do SWZ - oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby z art. 5k oraz art. 7 ust. 1 ustawy o szczególnych rozwiązaniach.docx docx 31.99 2023-04-07 09:18:13 Proceeding
Załącznik nr 5 do SWZ - wykaz wykonanych dostaw.doc doc 46.5 2023-04-07 09:18:13 Proceeding
Ogoszenie o udzieleniu (wyniku) zamówienia_2023-OJS108-339573-pl.pdf pdf 112.42 2023-06-07 09:29:42 Public message
Załącznik nr 6 do SWZ - oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej.docx docx 21.6 2023-04-07 09:19:53 Public message
Załącznik nr 7 do SWZ - oświadczenie o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 Pzp.doc doc 45.5 2023-04-07 09:19:53 Public message
Załącznik nr 8 do SWZ - zobowiązanie do oddania zasobów.doc doc 41 2023-04-07 09:19:53 Public message
Załącznik nr 9 do SWZ - oświadczenie wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.docx docx 17.96 2023-04-07 09:19:53 Public message
Ogłoszenie o zamówieniu numer 2023-OJS070-214441-pl.pdf pdf 121.77 2023-04-07 09:29:18 Public message
Zmiana z dnia 17 04 2023_Załącznik nr 2 do SWZ - Projektowane postanowienia umowy.docx docx 55.13 2023-04-17 14:26:37 Public message
Wyjaśnienia treści SWZ PGKiM Drezdenko podpis.pdf pdf 1576.15 2023-04-17 14:26:37 Public message
Informacja z otwarcia ofert.pdf pdf 101.64 2023-05-08 12:00:58 Public message
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.pdf pdf 155.93 2023-05-12 11:42:03 Public message

Announcements

2023-06-07 09:29 Aleksandra Adamska Zamawiający publikuje ogłoszenie o udzieleniu (wyniku) zamówienia.

Ogoszenie o udzielen [...].pdf

2023-05-12 11:42 Aleksandra Adamska Zamawiający publikuje zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty.

Informacja o wyborze [...].pdf

2023-05-08 12:00 Aleksandra Adamska Zamawiający publikuje informację z otwarcia ofert.

Informacja z otwarci [...].pdf

2023-05-08 11:00 Buyer message Kwota jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia podstawowego wraz z usługą dystrybucji wynosi: 4 562 970,05 zł brutto.
2023-04-17 14:26 Aleksandra Adamska Zamawiający publikuje treść pytań i odpowiedzi oraz zmieniony załącznik nr 2 do SWZ (projektowane postanowienia umowy).

Zmiana z dnia 17 04 [...].docx

Wyjaśnienia treści S [...].pdf

2023-04-07 09:29 Aleksandra Adamska Zamawiający publikuje ogłoszenie o zamówieniu z numerem ogłoszenia.

Ogłoszenie o zamówie [...].pdf

2023-04-07 09:19 Aleksandra Adamska Zamawiający publikuje załączniki do SWZ od nr 6 do 9.

Załącznik nr 6 do SW [...].docx

Załącznik nr 7 do SW [...].doc

Załącznik nr 8 do SW [...].doc

Załącznik nr 9 do SW [...].docx

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 644