Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: 2023/BZP 00137508/01 Montaż instalacji fotowoltaicznych na budynkach użyteczności publicznej Gminy Niebylec - nr referencyjny IP.271.2.2023

Sebastian Szczepaniak
Gmina Niebylec Department: Referat Gospodarki Przestrzennej i Infrastruktury
Deadlines:
Published : 15-03-2023 22:00:00
Placing offers : 25-04-2023 10:00:00
Offers opening : 25-04-2023 10:05:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Construction work

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Ogłoszenie o zamówieniu z dnia 2023.03.15.pdf pdf 152.54 2023-03-15 22:00:00 Proceeding
SWZ.pdf pdf 787.67 2023-03-15 22:00:00 Proceeding
Załącznik nr 1 - Formularz oferty.docx docx 60.72 2023-03-15 22:00:00 Proceeding
Załącznik nr 2 - Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału.docx docx 56.05 2023-03-15 22:00:00 Proceeding
Załącznik nr 3 - Oświadczenie o przynależności do tej samej grupy kapitałowej.docx docx 54.22 2023-03-15 22:00:00 Proceeding
Załącznik nr 4 - Oświadczenie o aktualności informacji.docx docx 54.01 2023-03-15 22:00:00 Proceeding
Załącznik nr 5 - Wykaz robót wykonanych w okresie 5 lat.docx docx 55.23 2023-03-15 22:00:00 Proceeding
Załącznik nr 6 - Wykaz osób skierowanych do realizacji zamówienia.docx docx 55.42 2023-03-15 22:00:00 Proceeding
Załącznik nr 7 - Oświadczenie Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.docx docx 54.14 2023-03-15 22:00:00 Proceeding
Załącznik nr 8 - Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby.docx docx 54.33 2023-03-15 22:00:00 Proceeding
Załącznik nr 9 - Projektowane postanowienia umowy.pdf pdf 774.05 2023-03-15 22:00:00 Proceeding
Załącznik nr 10 - Program Funkcjonalno-Użytkowy.pdf pdf 3926.18 2023-03-15 22:00:00 Proceeding
Załącznik nr 11 - Potwierdzenie odbycia wizji lokalnej.docx docx 56.27 2023-03-15 22:00:00 Proceeding
Wyjaśnienia treści SWZ z dnia 2023.04.03.pdf pdf 318.15 2023-04-03 23:08:19 Public message
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu z dnia 2023.04.05.pdf pdf 37.11 2023-04-06 01:15:19 Public message
Wyjaśnienia treści SWZ z dnia 2023.04.06.pdf pdf 331.42 2023-04-06 22:32:51 Public message
SWZ - zmiana z dnia 2023.04.06.pdf pdf 785.16 2023-04-06 22:32:51 Public message
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu z dnia 2023.04.12.pdf pdf 34.49 2023-04-12 15:15:58 Public message
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu z dnia 2023.04.20.pdf pdf 35.46 2023-04-21 14:51:17 Public message
Wyjaśnienia treści SWZ z dnia 2023.04.21.pdf pdf 601.28 2023-04-21 14:53:46 Public message
SWZ - zmiana z dnia 2023.04.21.pdf pdf 784.51 2023-04-21 14:53:46 Public message
Załącznik nr 10 - Program Funkcjonalno-Użytkowy - zmiana z dnia 2023.04.21.pdf pdf 3925.95 2023-04-21 14:53:46 Public message
Informacja z otwarcia ofert z dnia 2023.04.25.pdf pdf 698.75 2023-04-25 14:54:06 Public message
Informacja o unieważnieniu postępowania z dnia 2023.05.17.pdf pdf 298.42 2023-05-17 14:53:01 Public message
Ogłoszenie o wyniku postępowania z dnia 2023.05.18.pdf pdf 60.9 2023-05-18 13:26:35 Public message

Announcements

2023-05-18 13:26 Sebastian Szczepaniak Zamawiający udostępnia treść ogłoszenia o wyniku postępowania z dnia 2023-05-18

Ogłoszenie o wyniku [...].pdf

2023-05-17 14:53 Sebastian Szczepaniak Działając na podstawie art. 260 ust. 2 ustawy z 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 1710 z późn. zm.), Zamawiający udostępnia informację o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia.

Informacja o unieważ [...].pdf

2023-04-25 14:54 Sebastian Szczepaniak Działając na podstawie art. 222 ust. 5 ustawy z 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 1710 z późn. zm.), Zamawiający udostępnia informacje o nazwach albo imionach i nazwiskach oraz siedzibach lub miejscach prowadzonej działalności gospodarczej albo miejscach zamieszkania Wykonawców, których oferty zostały otwarte oraz o cenach zawartych w ofertach.

Informacja z otwarci [...].pdf

2023-04-25 10:00 Buyer message Działając na podstawie art. 222 ust. 4 ustawy z 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j Dz. U. z 2022 r., poz. 1710 z późn. zm.), Zamawiający informuje, że kwota, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia wynosi 3 500 000,00 PLN brutto.
2023-04-21 14:53 Sebastian Szczepaniak Zamawiający udostępnia treść zapytań wraz z wyjaśnieniami treści SWZ z dnia 2023-04-21

Wyjaśnienia treści S [...].pdf

SWZ - zmiana z dnia [...].pdf

Załącznik nr 10 - Pr [...].pdf

2023-04-21 14:51 Sebastian Szczepaniak Zamawiający udostępnia treść ogłoszenia o zmianie ogłoszenia o zamówieniu z dnia 2023-04-20

Ogłoszenie o zmianie [...].pdf

2023-04-12 15:15 Sebastian Szczepaniak Zamawiający udostępnia treść ogłoszenia o zmianie ogłoszenia o zamówieniu z dnia 2023-04-12

Ogłoszenie o zmianie [...].pdf

2023-04-06 22:32 Sebastian Szczepaniak Zamawiający udostępnia treść zapytań wraz z wyjaśnieniami treści SWZ z dnia 2023-04-06

Wyjaśnienia treści S [...].pdf

SWZ - zmiana z dnia [...].pdf

2023-04-06 01:15 Sebastian Szczepaniak Zamawiający udostępnia treść ogłoszenia o zmianie ogłoszenia o zamówieniu z dnia 2023-04-05

Ogłoszenie o zmianie [...].pdf

2023-04-03 23:08 Sebastian Szczepaniak Zamawiający udostępnia treść zapytań wraz z wyjaśnieniami treści SWZ z dnia 2023-04-03

Wyjaśnienia treści S [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)

The number of page views: 2025